- Διαφήμιση -

Ανοιγει σήμερα η πλατφόρμα αιτήσεων για το επίδομα παιδιού

Από σήμερα το απόγευμα θα είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού για τις πρώτες αιτήσεις του 2019, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

«Όπως συμ­βαί­νει παγί­ως, όλοι οι δικαιού­χοι του επι­δό­μα­τος παι­διού θα λάβουν την οικο­γε­νεια­κή ενί­σχυ­ση που δικαιού­νται, αφού υπο­βάλ­λουν νέα αίτη­ση για το τρέ­χον έτος (2019)» διευ­κρι­νί­ζει ο ΟΠΕΚΑ. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως, από πέρυ­σι, έχει τεθεί σε εφαρ­μο­γή από την Ηλε­κτρο­νι­κή Δια­κυ­βέρ­νη­ση Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) και τον ΟΠΕΚΑ νέα ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα αιτή­σε­ων για το επί­δο­μα παι­διού, η οποία λει­τουρ­γεί εκτός περι­βάλ­λο­ντος taxis.«Συνεπώς, οι οικο­γέ­νειες θα μπο­ρούν να υπο­βά­λουν απρό­σκο­πτα την αίτη­ση Α21, παρό­λο που δεν θα έχουν υπο­βά­λει τη φετι­νή δήλω­ση φορο­λο­γί­ας εισο­δή­μα­τος φορο­λο­γι­κού έτους 2018 (έντυ­πο Ε1) στην Ανε­ξάρ­τη­τη Αρχή Δημο­σί­ων Εσό­δων (ΑΑΔΕ).

Η πλατ­φόρ­μα αιτή­σε­ων Α21 θα είναι και προ­σβά­σι­μη μέσω της ιστο­σε­λί­δας του ΟΠΕΚΑ (opeka.gr) και της ΗΔΙΚΑ (idika.gr). Η είσο­δος θα γίνε­ται με χρή­ση των προ­σω­πι­κών κωδι­κών πρό­σβα­σης του δικαιού­χου στο TAXISnet» επι­ση­μαί­νει ο ΟΠΕΚΑ.

Η πρώ­τη διμη­νιαία δόση του 2019 (για τον Ιανουά­ριο και τον Φεβρουά­ριο) θα κατα­βλη­θεί στα τέλη Μαρ­τί­ου σε όλους όσοι θα έχουν υπο­βά­λει νέα αίτη­ση για το 2019, μέχρι και τις 26 Μαρ­τί­ου. Για τη χορή­γη­ση της δόσης του Α΄ διμή­νου 2019, θα ληφθεί υπό­ψη το συνο­λι­κό οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα που οι δικαιού­χοι είχαν το φορο­λο­γι­κό έτος 2017 (περυ­σι­νή φορο­λο­γι­κή δήλω­ση). Το δικαιού­με­νο ποσό θα υπο­λο­γι­στεί, βάσει των εξαρ­τώ­με­νων τέκνων, που θα δηλω­θούν φέτος στο Α21 του 2019.

«Όπως και πέρυ­σι, οι τεχνι­κές δυνα­τό­τη­τες της νέας πλατ­φόρ­μας εγγυώ­νται πως το σύνο­λο των δικαιού­χων που επι­θυ­μούν να υπο­βά­λουν εγκαί­ρως αίτη­ση Α21, θα έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να το κάνουν» ανα­φέ­ρει ο ΟΠΕΚΑ.

Αιτή­σεις Α21 για το επί­δο­μα παι­διού 2019 θα υπο­βάλ­λο­νται διαρ­κώς, όπως και πέρυ­σι, μέχρι και τις 15 Ιανουα­ρί­ου 2020. Αμέ­σως μετά την εκκα­θά­ρι­ση της κατα­βο­λής της πρώ­της δόσης για το 2019, η πλατ­φόρ­μα θα ενερ­γο­ποι­η­θεί εκ νέου για νέες αιτή­σεις. Οι κατα­βο­λές θα είναι διμη­νιαί­ες, όπως και το 2018. Τα δικαιού­με­να ποσά θα κατα­βάλ­λο­νται ανα­δρο­μι­κά για το 2019, όπο­τε κι αν υπο­βάλ­λουν οι δικαιού­χοι την αίτη­σή τους έως και τις 15 Ιανουα­ρί­ου 2020, όπως έγι­νε και πέρυ­σι. Μετά την υπο­βο­λή της φορο­λο­γι­κής δήλω­σης τρέ­χο­ντος έτους ή τρο­πο­ποι­η­τι­κή αυτής, το ποσό του επι­δό­μα­τος επα­νυ­πο­λο­γί­ζε­ται αυτό­μα­τα με βάση το εισό­δη­μα και δεν απαι­τεί­ται υπο­βο­λή εκ νέου αίτη­σης Α21. Σε περί­πτω­ση που ο δικαιού­χος έλα­βε δια­φο­ρε­τι­κό ποσό επι­δό­μα­τος από αυτό που δικαιού­ται, τότε αυτό συμ­ψη­φί­ζε­ται αυτε­πάγ­γελ­τα με το ποσό των επό­με­νων πληρωμών.

 

 

Πηγή www.iefimerida.gr

 

 

 

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων