- Διαφήμιση -

Στον δρόμο οι αστυνομικοί ‑Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπ. Προστασίας

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν σήμερα οι συνδικαλιστές της ΕΛΑΣ.

Η συγκέ­ντρω­ση θα γίνει στις 13:00 στη στά­ση μετρό Κατε­χά­κη, απέ­να­ντι από το υπουρ­γείο Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη. Οι αστυ­νο­μι­κοί δια­μαρ­τύ­ρο­νται για τις μετα­κι­νή­σεις με τα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς την καθα­ριό­τη­τα και τις εργα­σια­κές συνθήκες.

Οι αστυ­νο­μι­κοί προει­δο­ποιούν ότι θα κιν­δυ­νεύ­σουν ανθρώ­πι­νες ζωές εάν συνε­χί­ζο­νται ανε­ξέ­λεγ­κτα οι δρά­σεις κου­κου­λο­φό­ρων κατά Αστυ­νο­μι­κών Τμη­μά­των (όπως στο ΑΤ. Ακρό­πο­λης και πρό­σφα­τα σε εκεί­νο της Ομό­νοιας) με μολότοφ.

Εχθές με ανα­κοί­νω­σή που εξέ­δω­σε το Αρχη­γείο της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας, έδω­σε απά­ντη­ση σε μια σει­ρά ζητη­μά­των που αφο­ρούν το προ­σω­πι­κό της ΕΛΑΣ.

Οπως ανα­φέ­ρε­ται στην ανα­κοί­νω­ση «από το Αρχη­γείο της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας κατα­βάλ­λε­ται συστη­μα­τι­κή προ­σπά­θεια να ρυθ­μι­στούν διά­φο­ρα θέμα­τα που αφο­ρούν τόσο στο προ­σω­πι­κό της Ελλη­νι­κής Αστυνομίας

Ενδει­κτι­κά:

- για το θέμα της δωρε­άν μετα­κί­νη­σης του προ­σω­πι­κού της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας στις αστι­κές συγκοι­νω­νί­ες της Αττι­κής, ήδη από χθες έχει ενη­με­ρω­θεί το προ­σω­πι­κό να απευ­θυν­θεί στις αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες του Ο.Α.Σ.Α. (Οργα­νι­σμός Αστι­κών Συγκοι­νω­νιών Αττι­κής) για να εφο­δια­στεί με προ­σω­πο­ποι­η­μέ­νες κάρ­τες, οι οποί­ες θα ενερ­γο­ποι­η­θούν το αμέ­σως προ­σε­χές χρο­νι­κό διάστημα,

- το θέμα της καθα­ριό­τη­τας ήδη έχει διευ­θε­τη­θεί για ένα μεγά­λο αριθ­μό αστυ­νο­μι­κών υπη­ρε­σιών, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου και του κτι­ρί­ου της Γ.Α.Δ.Α.. Για τις υπό­λοι­πες υπη­ρε­σί­ες οι δια­δι­κα­σί­ες ανα­μέ­νε­ται να ολο­κλη­ρω­θούν μέχρι τέλος Μαρ­τί­ου ενώ ενδε­χό­με­νες καθυ­στε­ρή­σεις, λόγω της τρο­πο­ποί­η­σης του θεσμι­κού πλαι­σί­ου για τα κρι­τή­ρια επι­λο­γής των υπο­ψη­φί­ων, θα αντι­με­τω­πι­στούν με συνερ­γεία καθαρισμού

- όσον αφο­ρά στο θέμα των οφει­λό­με­νων Ημε­ρή­σιων Ανα­παύ­σε­ων (ρεπό) του προ­σω­πι­κού των αστυ­νο­μι­κών υπη­ρε­σιών της Αττι­κής, από τα δια­θέ­σι­μα στοι­χεία προ­κύ­πτει ότι, κατά μέσο όρο, αντι­στοι­χεί ανά αστυ­νο­μι­κό περί­που (1,5) οφει­λό­με­νη Ημε­ρή­σια Ανά­παυ­ση. Ο αριθ­μός αυτός θεω­ρεί­ται από­λυ­τα φυσιο­λο­γι­κός και δια­χει­ρί­σι­μος, με βάση τον συσχε­τι­σμό των υπη­ρε­σια­κών απαι­τή­σε­ων και των δια­θέ­σι­μων πόρων,

- όσον αφο­ρά στο θέμα των ανα­λώ­σι­μων υλι­κών, έχουν ικα­νο­ποι­η­θεί από τις αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες του Αρχη­γεί­ου όλα τα αιτή­μα­τα των αστυ­νο­μι­κών υπη­ρε­σιών για διά­θε­ση συνα­φών ειδών (μελά­νια, χαρ­τί, γρα­φι­κή ύλη κ.λπ.), ενώ υφί­στα­ται και σχε­τι­κή διαθεσιμότητα,

- για τα μετα­φο­ρι­κά μέσα έχουν δρο­μο­λο­γη­θεί δια­δι­κα­σί­ες για την προ­μή­θεια πάνω από (1.000) υπη­ρε­σια­κών οχη­μά­των. Συγκε­κρι­μέ­να βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη η δια­δι­κα­σία προ­μή­θειας (486) οχη­μά­των δια­φό­ρων τύπων (περι­πο­λι­κά, οχή­μα­τα μετα­φο­ράς προ­σω­πι­κού, μοτο­σι­κλέ­τες, οχή­μα­τα SUV κ.λπ.) αξί­ας περί­που (13) εκ. ευρώ, ενώ δρο­μο­λο­γεί­ται η έγκρι­ση άλλων (15) εκ. ευρώ, για την προ­μή­θεια (600) ακό­μα οχημάτων».

Κατα­λή­γο­ντας ανα­φέ­ρε­ται ότι «το Αρχη­γείο της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας συνε­χί­ζει και εντα­τι­κο­ποιεί τις προ­σπά­θειες για να διευ­θε­τη­θούν όλα τα θέμα­τα που αφο­ρούν στην λει­τουρ­γία των Υπη­ρε­σιών του Σώμα­τος, με γνώ­μο­να την απο­τε­λε­σμα­τι­κή παρου­σία και δρά­ση των αστυ­νο­μι­κών Υπη­ρε­σιών και την παρο­χή ποιο­τι­κών υπη­ρε­σιών στο κοι­νω­νι­κό σύνολο».

 

Πηγή www.iefimerida.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων