- Διαφήμιση -

Αναδρομικά συνταξιούχων: Μόνο σε έντυπη μορφή η αίτηση στον ΕΦΚΑ

Αίτηση στον ΕΦΚΑ θα πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι που έχουν δικαίωμα να πάρουν πίσω αναδρομικά.

Πρό­κει­ται για εργα­ζό­με­νους που συντα­ξιο­δο­τή­θη­καν από 13 Μαΐ­ου 2016 έως 31 Δεκεμ­βρί­ου 2018 και είτε πήραν μικρό­τε­ρη προ­σω­πι­κή δια­φο­ρά απ’ αυτή που έπρε­πε, είτε δεν πήραν καθό­λου. Η αίτη­ση αυτή δεν υπο­βάλ­λε­ται ηλε­κτρο­νι­κά, παρά μόνο σε έντυ­πη μορφή.

Όπως ανα­φέ­ρει ο Ελεύ­θε­ρος Τύπος της Κυρια­κής όποιος θέλει να διεκ­δι­κή­σει τα ανα­φο­ρι­κά πρέ­πει να συμπλη­ρώ­σει την αίτη­ση στον ΕΦΚΑ και να την υποβάλει.

Με την αίτη­ση αυτή, οι νέοι συντα­ξιού­χοι θα κάνουν γνω­στό στον ΕΦΚΑ ότι υπο­λο­γι­σμός της προ­σω­πι­κής δια­φο­ράς είναι λαν­θα­σμέ­νος καθώς χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε ως σύγκρι­ση η παλιά σύντα­ξη που θα είχαν πριν από το νόμο Κατρού­γκα­λου με τις μειώ­σεις που κρί­θη­καν αντι­συ­νταγ­μα­τι­κές, ενώ θα έπρε­πε η σύγκρι­ση να γίνει χωρίς να υπο­λο­γι­στούν στην παλιά σύντα­ξη οι μειώ­σεις αυτές για­τί κρί­θη­καν παρά­νο­μες από το Συμ­βού­λιο της Επικρατείας.

Τα ποσά που έχα­σαν χιλιά­δες συντα­ξιού­χοι από τον υπο­λο­γι­σμό της προ­σω­πι­κής δια­φο­ρές για τις νέες συντά­ξεις, φτά­νουν, για τους περισ­σό­τε­ρος, στα 80 με 120 ευρώ το μήνα. Αν όμως υπο­λο­γι­στεί το ποσό από τον Μάιο του 2016 έως σήμε­ρα, τα ποσά που μπο­ρούν να διεκ­δι­κη­θούν ως ανα­δρο­μι­κά μπο­ρεί να φτά­σουν ακό­μη και τις 4.000 ευρώ. Τα μεγα­λύ­τε­ρα ποσά ανα­δρο­μι­κών δικαιού­νται όσοι βγή­καν από Μάιο μέχρι Δεκέμ­βριο του 2016, καθώς έχα­σαν 50% από το ποσό της προ­σω­πι­κής δια­φο­ράς που θα έπρε­πε να τους καταβληθεί.

Όσοι απο­χώ­ρη­σαν από το 2017 και μέχρι το τέλος του 2018 έχα­σαν το 33% και 25% αντί­στοι­χα της διαφοράς.Σε περί­πτω­ση που κάποιος συντα­ξιού­χος υπο­βάλ­λει την αίτη­ση για τα ανα­φο­ρι­κά αλλά δεν του απα­ντή­σουν εντός 60 ημε­ρών οι υπη­ρε­σί­ες του ΕΦΚΑ ή αν δεν πετύ­χει τον επα­νυ­πο­λο­γι­σμό της προ­σω­πι­κής δια­φο­ράς, μπο­ρεί να διεκ­δι­κή­σει τα χρή­μα­τα αυτά μέσω της δικα­στι­κής οδού.

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων