- Διαφήμιση -

Την κατάργηση της αλλαγής της ώρας μετά το 2021 ψήφισε η Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωκοινοβουλίου.

Την κατάργηση της αλλαγής της ώρας μετά το 2021 ψήφισε η Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωκοινοβουλίου.

Αλλα­γή ώρας 2019: Η Άνοι­ξη είναι εδώ και το καλο­και­ρά­κι πλησιάζει

 

Συγκε­κρι­μέ­να, με ψήφους 23 υπέρ και 11 κατά, η Επι­τρο­πή Μετα­φο­ρών και Του­ρι­σμού απο­φά­σι­σε ότι η αλλα­γή ώρας πρέ­πει να στα­μα­τή­σει την τελευ­ταία Κυρια­κή του Μαρ­τί­ου 2021 για τις χώρες της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, που θέλουν να δια­τη­ρή­σουν μόνι­μα τη θερι­νή ώρα, ενώ για τα κρά­τη — μέλη που επι­θυ­μούν τη χει­με­ρι­νή ώρα, η αλλα­γή θα γίνει την τελευ­ταία Κυρια­κή του Οκτω­βρί­ου της ίδιας χρονιάς.

Οι χώρες έχουν περι­θώ­ριο μέχρι τον Απρί­λιο του 2020 να απο­φα­σί­σουν ποια ώρα θα κρατήσουν.

Θυμί­ζου­με ότι το Φεβρουά­ριο του 2018 το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο ζήτη­σε από την Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή, με ψήφι­σμά του, να προ­βεί σε «διε­ξο­δι­κή αξιο­λό­γη­ση της ισχύ­ου­σας οδη­γί­ας σχε­τι­κά με τις ρυθ­μί­σεις για τη θερι­νή ώρα και να υπο­βά­λει πρό­τα­ση για την ανα­θε­ώ­ρη­σή της».

Η Κομι­σιόν διορ­γά­νω­σε δημό­σια δια­βού­λευ­ση το καλο­καί­ρι του 2018, στην οποία συμ­με­τεί­χαν 4,6 εκατ. Ευρω­παί­οι πολί­τες, εκ των οποί­ων το 84% τάχθη­κε υπέρ της δια­κο­πής των εξα­μη­νιαί­ων αλλα­γών, ενώ το 16% εναντίον.

Στις 12 Σεπτεμ­βρί­ου 2018, η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή υπέ­βα­λε πρό­τα­ση για δια­κο­πή των επο­χι­κών αλλα­γών του χρό­νου εντός του 2019, αλλά το Κοι­νο­βού­λιο μετα­θέ­τει την από­φα­ση των κρα­τών-μελών για δύο χρόνια.

Η από­φα­ση της Επι­τρο­πής Μετα­φο­ρών και Του­ρι­σμού θα πρέ­πει να εγκρι­θεί και από την Ολο­μέ­λεια του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου στο Στρα­σβούρ­γο, ώστε στη συνέ­χεια να ξεκι­νή­σουν οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με το Συμ­βού­λιο της ΕΕ (θα συμ­με­τέ­χουν οι 27 αρμό­διοι υπουργοί).

Πότε αλλάζει η ώρα

Μέχρι, όμως, να συμ­βεί αυτό, τα ξημε­ρώ­μα­τα της Κυρια­κής 31 Μαρ­τί­ου 2019 θα πρέ­πει να γυρί­σου­με όλοι τα ρολό­για μας μία ώρα μπροστά.

Συγκε­κρι­μέ­να, στις 03:00 τα ξημε­ρώ­μα­τα της τελευ­ταί­ας Κυρια­κής του Μαρ­τί­ου θα γυρί­σου­με το ρολόι μας ώστε να δεί­χνει 04:00.

Η ώρα αλλά­ζει πάντα την τελευ­ταία Κυρια­κή του Μαρ­τί­ου (μία ώρα μπρο­στά) και την τελευ­ταία Κυρια­κή του Οκτω­βρί­ου (μία ώρα πίσω).

 

Πηγή amp.newsbomb.gr

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων