- Διαφήμιση -

Δεν εγκυμονεί κινδύνους η γέφυρα Λαμπράκη στην οποία θα διέλθει το Τραμ, υποστηρίζει η Αττικό Μετρό

Η αναβάθμιση της στατικής επάρκειας της γέφυρας Λαμπράκη, λόγω της λειτουργίας του Τραμ, δεν κρίνεται απαραίτητη.

Η ανα­βάθ­μι­ση της στα­τι­κής επάρ­κειας της γέφυ­ρας Λαμπρά­κη, λόγω της λει­τουρ­γί­ας του Τραμ, δεν κρί­νε­ται απαραίτητη.

Παρ’ όλα αυτά, η Αττι­κό Μετρό, ως φορέ­ας υλο­ποί­η­σης Έργων Κοι­νής Ωφέ­λειας, σε συνερ­γα­σία με το Υπουρ­γείο Υπο­δο­μών & Μετα­φο­ρών και την Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, προ­ε­τοι­μά­ζει τα τεύ­χη για τη δημο­πρά­τη­ση ενός ανε­ξάρ­τη­του έργου για την ανα­βάθ­μι­ση του φέρο­ντα οργα­νι­σμού της γέφυ­ρας Λαμπρά­κη και της σει­σμι­κής συμπε­ρι­φο­ράς αυτής, με σκο­πό την επέ­κτα­ση του χρό­νου ζωής της και τη συμ­μόρ­φω­ση με τους ισχύ­ο­ντες νέους κανονισμούς.

Σκο­πός του έργου είναι η, σε βάθος χρό­νου, δια­φύ­λα­ξη της αρτιό­τη­τας του έργου του Τραμ, μέσω της επέ­κτα­σης του χρό­νου ζωής της γέφυ­ρας Λαμπρά­κη και δεν θα επη­ρε­ά­σει την έναρ­ξη της λει­τουρ­γί­ας του Τραμ, υπο­στη­ρί­ζει η Αττι­κό Μετρό, σε ανα­κοί­νω­σή της.

Η ανα­κοί­νω­ση της Αττι­κό Μετρό 

Η γέφυ­ρα Λαμπρά­κη κατα­σκευά­στη­κε τη δεκα­ε­τία του ’60 με τους τότε ισχύ­ο­ντες κανονισμούς.

Στην εργο­λα­βία της επέ­κτα­σης του Τραμ στον Πει­ραιά, επει­δή στη γέφυ­ρα  υπήρ­χαν ορα­τές επι­φα­νεια­κές φθο­ρές, προ­βλέ­φθη­κε στις περιο­χές που έχει φθα­ρεί το σκυ­ρό­δε­μα και έχει απο­κα­λυ­φθεί ο οπλι­σμός, να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν οι προ­βλε­πό­με­νες από τους κανο­νι­σμούς εργα­σί­ες για την απο­κα­τά­στα­σή τους.

Οι εργα­σί­ες αυτές με βάση το χρο­νο­διά­γραμ­μα του έργου, είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες να ξεκι­νή­σουν τις επό­με­νες ημέρες.

Παράλ­λη­λα η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., έγκαι­ρα, από το 2015, προ­κει­μέ­νου να διε­ρευ­νή­σει την επί­δρα­ση του Τραμ στα εντα­τι­κά μεγέ­θη της γέφυ­ρας, προ­έ­βη στις παρα­κά­τω ενέργειες :

Ανέ­θε­σε στην εται­ρεία «ΝΑΜΑ LAB  Εργα­στή­ριο Γεω­τε­χνι­κής  Μηχα­νι­κής, Δοκι­μών Υλι­κών και Ποιο­τι­κού Ελέγ­χου Α.Ε.»,  μέσω της ανα­δό­χου του έργου εται­ρεί­ας  «ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.», την εκτέ­λε­ση επι­τό­που εργα­στη­ρια­κών δοκι­μών για τη δομι­κή αξιο­λό­γη­ση της γέφυρας.

Η έρευ­να περιελάμβανε:

-την εκτέ­λε­ση δοκι­μών κρου­σι­μέ­τρου σε σκλη­ρυ­μέ­νο σκυρόδεμα

-την εκτέ­λε­ση δοκι­μών προσ­διο­ρι­σμού ταχύ­τη­τας διά­δο­σης υπε­ρή­χων σε σκλη­ρυ­μέ­νο σκυρόδεμα

-την κατα­γρα­φή οπλι­σμού και

-τη λήψη, δια­μόρ­φω­ση και προσ­διο­ρι­σμό αντο­χής σε θλί­ψη πυρή­νων σκυροδέματος.

Σκο­πός της παρα­πά­νω έρευ­νας ήταν ο έλεγ­χος της ποιό­τη­τας του σκυ­ρο­δέ­μα­τος του φέρο­ντος οργα­νι­σμού και ο προσ­διο­ρι­σμός του οπλι­σμού των δομι­κών στοι­χεί­ων της γέφυ­ρας, τα δε απο­τε­λέ­σμα­τα χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν στη συνέ­χεια στις μελε­τη­τι­κές εργα­σί­ες για τη δημιουρ­γία των ανα­λυ­τι­κών προ­σο­μοιω­μά­των των τριών αντι­προ­σω­πευ­τι­κών αμφιέ­ρει­στων ανοιγ­μά­των του φορέα της γέφυρας.

-Ανέ­θε­σε στο ΕΜΠ την πραγ­μα­το­ποί­η­ση δοκι­μα­στι­κών φορ­τί­σε­ων στα αντι­προ­σω­πευ­τι­κά ανοίγ­μα­τα του φορέα της ανω­δο­μής της γέφυ­ρας, προ­κει­μέ­νου με τα απο­τε­λέ­σμα­τα να γίνει η βαθ­μο­νό­μη­ση των υπο­λο­γι­στι­κών προ­σο­μοιω­μά­των, προ­σεγ­γί­ζο­ντας με ικα­νο­ποι­η­τι­κή αξιο­πι­στία την πραγ­μα­τι­κή κατασκευή.

-Ανέ­θε­σε στο μελε­τη­τι­κό γρα­φείο Α. Σπυ­ρό­που­λος, μέσω της Ανα­δό­χου εται­ρεί­ας ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. την εκπό­νη­ση συγκρι­τι­κών ανα­λύ­σε­ων για τα τρία (3) αντι­προ­σω­πευ­τι­κά ανοίγ­μα­τα του φορέα ανω­δο­μής της γέφυ­ρας Λαμπρά­κη, με σκο­πό να εξε­τα­στεί κατά πόσο τα φορ­τία του Τραμ επέ­φε­ραν ή όχι αύξη­ση της κατα­πό­νη­σης στα εξε­τα­ζό­με­να ανοίγ­μα­τα σε σύγκρι­ση με τα οδι­κά κανο­νι­στι­κά φορ­τία της επο­χής που κατα­σκευά­σθη­κε η γέφυρα.

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα που προ­έ­κυ­ψαν από τις προ­α­να­φε­ρό­με­νες διε­ρευ­νή­σεις και ανα­λύ­σεις είναι:

α.         Επι­βε­βαιώ­νε­ται ότι η διέ­λευ­ση του Τραμ δεν επι­φέ­ρει αύξη­ση των εντα­τι­κών μεγε­θών της γέφυ­ρας και για τα τρία αντι­προ­σω­πευ­τι­κά ανοίγ­μα­τα της γέφυ­ρας. Δηλα­δή, συγκρι­τι­κά με την αρχι­κή μελέ­τη κατα­σκευ­ής της γέφυ­ρας, η διέ­λευ­ση του Τραμ δεν δημιουρ­γεί πρό­σθε­τη κατα­πό­νη­ση του φορέα και δεν επι­βα­ρύ­νει την υφι­στά­με­νη γέφυρα.

β.         Τα ανα­πτυσ­σό­με­να βέλη κάμ­ψης που μετρή­θη­καν με τις δοκι­μα­στι­κές φορ­τί­σεις, που πραγ­μα­το­ποί­η­σε το Εθνι­κό Μετσό­βειο Πολυ­τε­χνείο, είναι μικρό­τε­ρα των αντί­στοι­χων που προ­κύ­πτουν από τις αναλύσεις.

γ.         Όσον αφο­ρά τη συγκρι­τι­κή εξέ­τα­ση με τα πρό­σθε­τα φορ­τία Τραμ, κατά τον αντι­σει­σμι­κό έλεγ­χο του φορέα της γέφυ­ρας, από την ανά­λυ­ση προ­έ­κυ­ψε, ότι οι ταλα­ντού­με­νες μάζες, με την προ­σθή­κη του φορ­τί­ου του συρ­μού του Τραμ, είναι μικρό­τε­ρες σε σχέ­ση με το σύνο­λο των κινη­τών της αρχι­κής μελέτης.

Από τα παρα­πά­νω προ­κύ­πτει ότι ανα­βάθ­μι­ση της στα­τι­κής επάρ­κειας της γέφυ­ρας Λαμπρά­κη, λόγω της λει­τουρ­γί­ας του ΤΡΑΜ, δεν κρί­νε­ται απα­ραί­τη­τη. Όλα τα ανω­τέ­ρω στοι­χεία έχουν δια­βι­βα­σθεί σε όλους τους αρμό­διους φορείς, χωρίς να έχει αμφι­σβη­τη­θεί η ορθό­τη­τά τους.

Παρ’ όλα αυτά η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ως φορέ­ας υλο­ποί­η­σης Έργων Κοι­νής Ωφέ­λειας, σε συνερ­γα­σία με το Υπουρ­γείο Υπο­δο­μών & Μετα­φο­ρών και την Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, προ­ε­τοι­μά­ζει τα τεύ­χη για τη δημο­πρά­τη­ση ενός ανε­ξάρ­τη­του έργου για την ανα­βάθ­μι­ση του φέρο­ντα οργα­νι­σμού της γέφυ­ρας Λαμπρά­κη και της σει­σμι­κής συμπε­ρι­φο­ράς αυτής, με σκο­πό την επέ­κτα­ση του χρό­νου ζωής της και τη συμ­μόρ­φω­ση με τους ισχύ­ο­ντες νέους κανονισμούς.

Σκο­πός του έργου είναι η, σε βάθος χρό­νου, δια­φύ­λα­ξη της αρτιό­τη­τας του έργου του Τραμ, μέσω της επέ­κτα­σης του χρό­νου ζωής της γέφυ­ρας Λαμπρά­κη και δεν θα επη­ρε­ά­σει την έναρ­ξη της λει­τουρ­γί­ας του Τραμ.

Πηγή http://metaforespress.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων