- Διαφήμιση -

Γιατρός στο Κολωνάκι συνελήφθη επειδή πήρε τριπλό φακελάκι από καρκινοπαθή και προκαλεί οργή

Οργή προκαλεί η συμπεριφορά πασίγνωστου καθηγητή χειρουργικής

Άφω­νοι όλοι με τον γνω­στό καθη­γη­τή χει­ρουρ­γι­κής μεγά­λου νοσο­κο­μεί­ου που πήρε τρι­πλό φακε­λά­κι από καρ­κι­νο­πα­θή. Ο πασί­γνω­στος για­τρός με γρα­φείο στο Κολω­νά­κι βρέ­θη­κε με χει­ρο­πέ­δες στα χέρια. Το απί­στευ­το περι­στα­τι­κό που προ­κα­λεί οργή. Επί­ση­μη ανα­κοί­νω­ση από την αστυ­νο­μία μέσα στην ημέρα.

Οργή προ­κα­λεί η συμπε­ρι­φο­ρά πασί­γνω­στου καθη­γη­τή χει­ρουρ­γι­κής, καθη­γη­τή χει­ρουρ­γι­κής στο Ιππο­κρά­τειο, που συνε­λή­φθη αφού έλα­βε φακε­λά­κι από ασθε­νή με καρ­κί­νο. Ο διά­ση­μος για­τρός ο οποί­ος δια­τη­ρεί και γρα­φείο στο Κολω­νά­κι φέρε­ται πως εκβί­α­ζε τον άτυ­χο ασθε­νή από τον περα­σμέ­νο Ιούνιο!

Όλα άρχι­σαν όπως κατήγ­γει­λε ο ασθε­νής ο οποί­ος είχε την ατυ­χία να πέσει στα χέρια του για­τρού το περα­σμέ­νο καλο­καί­ρι. Τον Ιού­νιο υπο­βλή­θη­κε σε επέμ­βα­ση στο παχύ έντε­ρο. Ο για­τρός τότε του ζήτη­σε και πήρε το πρώ­το φακε­λά­κι. Δυστυ­χώς η κατά­στα­ση του ασθε­νούς επι­δει­νώ­θη­κε και έτσι χρειά­στη­κε και δεύ­τε­ρη επέμ­βα­ση. Όπως είπε στους αστυ­νο­μι­κούς ο άτυ­χος άνδρας ανα­γκά­στη­κε να δώσει και δεύ­τε­ρο φακε­λά­κι στον γιατρό.

Όταν λίγο και­ρό αργό­τε­ρα πήγε να επι­σκε­φθεί τον για­τρό για τρί­τη φορά πάγω­σε. Ο για­τρός του συμπε­ρι­φέρ­θη­κε άσχη­μα και του ανέ­φε­ρε πως του οφεί­λει 600 ευρώ από την δεύ­τε­ρη επέμβαση.

Την προη­γού­με­νη Δευ­τέ­ρα ο άτυ­χος άνδρας πήγε στο νοσο­κο­μείο όπου υπη­ρε­τεί ο για­τρός με ακα­τά­σχε­τη αιμορ­ρα­γία. Ο για­τρός και πάλι του συμπε­ρι­φέρ­θη­κε άσχη­μα, προ­φα­νώς εξαι­τί­ας της οφει­λής των 600 ευρώ…

Έτσι ο άτυ­χος άνδρας απο­φά­σι­σε να καταγ­γεί­λει τον για­τρό στην αστυνομία.

Οι άνδρες της Διεύ­θυν­σης Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων έστη­σαν επι­χεί­ρη­ση. Το ποσό προ­ση­μειώ­θη­κε και ο ασθε­νής πήγε να το παρα­δώ­σει στον για­τρό την Τετάρ­τη. Ο για­τρός ωστό­σο ήταν στο χει­ρουρ­γείο και καθυ­στέ­ρη­σε. Έτσι στή­θη­κε νέα επι­χεί­ρη­ση χθες το από­γευ­μα. Μόλις ο χει­ρουρ­γός πήρε τα χρή­μα­τα επε­νέ­βη­σαν οι αστυ­νο­μι­κοί και του πέρα­σαν χειροπέδες…

Όπως καταγ­γέλ­λει ο ασθε­νής έχει δώσει συνο­λι­κά στον για­τρό 2.650 ευρώ.

 

Πηγή http://newside.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων