- Διαφήμιση -

Τις τεράστιες ευθύνες της Δούρου για τον υπερκορεσμό της «Φυλής» καταγγέλλει το ΚΚΕ

Ο Γιάννης Πρωτούλης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, περιφερειακός σύμβουλος και υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής, επισκέφτηκε επικεφαλής αντιπροσωπείας του Κόμματος, το χώρο του ΧΥΤΑ Φυλής για να ενημερωθεί για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω του υπερκορεσμού της χωματερής, τη μη εναπόθεση απορριμμάτων και το κλείσιμό της.

Στην αντι­προ­σω­πεία συμ­με­τεί­χαν ο Γιάν­νης Μανου­σο­γιαν­νά­κης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος Αττι­κής, ο Νίκος Ζαπά­ντης, υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Φυλής και ο Δημή­τρης Τσιου­μπρής, μέλος του ΔΣ του ΕΔΣΝΑ.

Κατά τη διάρ­κεια της επί­σκε­ψης η αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ δια­πί­στω­σε ότι πολ­λά απορ­ριμ­μα­το­φό­ρα επέ­στρε­φαν ακό­μα και γεμά­τα στα αμα­ξο­στά­σια των δήμων, ενώ την ίδια ώρα οι υπεύ­θυ­νοι υπάλ­λη­λοι της χωμα­τε­ρής είχαν εντο­λή από την αντι­προ­έ­δρο του ΕΔΣΝΑ να μη συνα­ντη­θούν με κανέ­ναν και να απο­μα­κρυν­θούν από το χώρο. Γι’ αυτό επι­στρα­τεύ­τη­καν και «φου­σκω­τοί», υπάλ­λη­λοι ιδιω­τι­κής εται­ρί­ας «σεκιού­ρι­τι», που επι­χεί­ρη­σαν να εμπο­δί­σουν την περιο­δεία της αντι­προ­σω­πεί­ας του ΚΚΕ.

Ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, σε δήλω­σή του από το χώρο του ΧΥΤΑ ανέφερε:
«Βλέ­που­με όλοι ότι το πρό­βλη­μα είναι πάρα πολύ μεγά­λο. Η χωμα­τε­ρή της Φυλής (πρώ­ην Α. Λιο­σί­ων) είναι εδώ και χρό­νια υπερ­κο­ρε­σμέ­νη. Όλοι οι ειδι­κοί ανα­φέ­ρουν ως τελι­κή ημε­ρο­μη­νία την άνοι­ξη του 2019, δηλα­δή σε πολύ λίγες βδο­μά­δες, σε λίγους μήνες.

Η διοί­κη­ση της περι­φέ­ρειας Αττι­κής, 5 χρό­νια τώρα, κοροϊ­δεύ­ει το λαό του λεκα­νο­πε­δί­ου. Προ­κλη­τι­κά, την ίδια στιγ­μή που οξύ­νε­ται αυτό το πρό­βλη­μα με τη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των παρου­σιά­ζει ότι μετα­τρέ­πε­ται η Αττι­κή σε «Ριβιέ­ρα»… Πάει πάρα πολύ αυτή η κοροϊδία.

Εδώ και τώρα πρέ­πει να παρ­θούν μέτρα, εδώ και τώρα πρέ­πει να αλλά­ξει ο σχε­δια­σμός της δια­χεί­ρι­σης των απορ­ριμ­μά­των, εδώ και τώρα απαι­τού­με να στα­μα­τή­σει ο ωμός εκβια­σμός που θέλει να φέρει προ τετε­λε­σμέ­νων το γεγο­νός της επέ­κτα­σης του ΧΥΤΑ Φυλής.
Ο ΧΥΤΑ Φυλής πρέ­πει να κλείσει.

Επί­σης, θέλου­με να καταγ­γεί­λου­με μια πρω­το­φα­νή συμπε­ρι­φο­ρά που αντι­με­τω­πί­σα­με σήμε­ρα εδώ, στο ΧΥΤΑ Φυλής, στο οποίο ήρθα­με κλι­μά­κιο περι­φε­ρεια­κών συμ­βού­λων της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», μελών του ΕΔΣΝΑ, εργα­ζο­μέ­νων, συν­δι­κα­λι­στών, που δου­λεύ­ουν εδώ στη χωμα­τε­ρή, για να ενη­με­ρω­θού­με, εδώ ακρι­βώς που οξύ­νε­ται το πρό­βλη­μα και όχι στα πολυ­τε­λή σαλό­νια και στα γρα­φεία που συνή­θως λένε τα ίδια, με τα δελ­τία τύπου που ανα­πα­ρά­γουν εδώ και χρό­νια οι περι­φε­ρεια­κές αρχές.

Με εντο­λή που δόθη­κε από την αντι­πρό­ε­δρο του ΕΔΣΝΑ κ.Μπιζά, οι εργα­ζό­με­νοι όχι μόνο φοβό­νταν να μιλή­σουν, αλλά δεν έδει­χναν ούτε ποιος είναι ο υπεύ­θυ­νος! Κι ενώ υπο­μο­νε­τι­κά περι­μέ­να­με έναν υπεύ­θυ­νο να έρθει να συνεν­νοη­θού­με, ξαφ­νι­κά εμφα­νί­στη­καν πέντε “φου­σκω­τοί” με μία ταμπέ­λα «σεκιού­ρι­τι» για να μας βγά­λουν έξω από το χώρο. Αν νομί­ζουν ότι έτσι θα κρύ­ψουν το πρό­βλη­μα, το οποίο φαί­νε­ται με γυμνό μάτι και τα απορ­ριμ­μα­το­φό­ρα φτά­νουν μέχρι τη λεω­φό­ρο ΝΑΤΟ, είναι πάρα πολύ γελα­σμέ­νοι. Έτσι δεν κρύ­βο­νται τα προ­βλή­μα­τα. Το μόνο που φανε­ρώ­νε­ται είναι η γύμνια τους».

 

Πηγή newsta.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων