- Διαφήμιση -

Μαφία φυλακών Κορυδαλλού: Νέοι ανατριχιαστικοί διάλογοι για το συμβόλαιο θανάτου

Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για τη δράση της αποκαλούμενης «μαφία των φυλακών Κορυδαλλού» έρχονται μέσα από τους διαλόγους των κατηγορουμένων μετά τις νέες συλλήψεις στις οποίες προχώρησε η Αντιτρομοκρατική.

Σύμ­φω­να με το δια­βι­βα­στι­κό της Αστυ­νο­μί­ας, νέες τηλε­φω­νι­κές συνο­μι­λί­ες που κατα­γρά­φθη­καν μόλις την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, οδή­γη­σαν στην απο­τρο­πή της δολο­φο­νί­ας ενός Πακι­στα­νού υπη­κό­ου. Τα μέλη της οργά­νω­σης, έγκλει­στα και μη, εμφα­νί­ζο­νται να συνο­μι­λούν μετα­ξύ τους –κυρί­ως μέσω κινη­τών τηλε­φώ­νων– προ­σπα­θώ­ντας να οργα­νώ­σουν το χτύ­πη­μα, χωρίς ωστό­σο να ανα­φέ­ρο­νται στα στοι­χεία του θύματος.

Από τα στοι­χεία της δικο­γρα­φί­ας προ­κύ­πτει πάντως, πως ηθι­κός αυτουρ­γός της εκτέ­λε­σης, που δεν πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ποτέ, ήταν οΚ.Λ., καθώς και ότι το «μερο­κά­μα­το» ήταν 30.000 ευρώ, από τα οποία οι 20.000 θα πήγαι­ναν στο φερό­με­νο ως φυσι­κό αυτουρ­γό Α.Τ., και τα υπό­λοι­πα θα μοι­ρά­ζο­νταν στον Κ.Λ. και σε ακό­μη έναν έγκλει­στο, Β.Β., που φέρε­ται να προ­σέ­λα­βε τον εκτελεστή.

Από τις κατα­γρα­φές του υπερ­κο­ριου της ΕΥΠ, φαί­νε­ται πως ο Κ.Λ. που παράλ­λη­λα κατη­γο­ρεί­ται ότι έδω­σε εντο­λή για τη δολο­φο­νία του ποι­νι­κο­λό­γου Μιχ. Ζαφει­ρό­που­λου, «έχει συμ­μο­ρία στο Ρέθυ­μνο» και όπως επι­ση­μαί­νε­ται, «δου­λεύ­ουν με μυα­λό, χωρίς να τους έχουν πιά­σει ποτέ. Πάνε ρίχνουν και φεύ­γουν». Τέλος, ανα­φο­ρά γίνε­ται και στη δολο­φο­νία του Αρμπέρ Μπά­κο στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού από συγκα­τη­γο­ρού­με­νό στη δολο­φο­νία Ζαφει­ρό­που­λου. Το θύμα χαρα­κτη­ρί­ζε­ται «ρου­φιά­νος» και για αυτό το λόγο «του πήρε το κεφάλι».

Το κοτόπουλο

Οι κατη­γο­ρού­με­νοι κατά περί­στα­ση για τα αδι­κή­μα­τα της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, της από­πει­ρας ανθρω­πο­κτο­νί­ας από κοι­νού, της παρά­βα­σης του νόμου περί ναρ­κω­τι­κών, της παρά­νο­μης οπλο­φο­ρί­ας και άλλα, εμφα­νί­ζο­νται να σχε­διά­ζουν την εκτέ­λε­ση ενός Πακι­στα­νού. Ήδη στις 10/02/2019, οι δύο έγκλει­στοι σε φυλα­κές, Κλ.Λ. και Μ.Β. συνο­μι­λούν με το δεύ­τε­ρο να ανα­φέ­ρει ότι έχει ανθρώ­πους έξω για ό,τι χρεια­στεί ώστε να γίνουν σωστά τα πράγ­μα­τα με τον συνο­μι­λη­τή του να ρωτά­ει: «Εγώ, εγώ, περι­μέ­νω ανθρω­πος που κάνει σε τέτοια, για «δάχτυ­λα» έχου­με;» …. Για­τί ο δικός μου είναι μέσα, ο τέτοιος»… «Το μερο­κά­μα… είναι τριαντ, τριά­ντα χιλιά­ρι­κα»… «Και είναι ράτσα Πακιστανού».

Στις 13/2/2019, σύμ­φω­να με το δια­βι­βα­στι­κό, ο ΒΜ ανα­φέ­ρει σε ΚΛ: «Σου έχω έτοι­μο το κοτό­που­λο, που θέλου­με να βάλου­με στη σχά­ρα για ψήσι­μο». «Σου έχω έτοι­μο… του ψήστη, για το κοτο­που­λά­κι που θέλου­με», «…το πακι­στα­νι­κό το κοτο­που­λά­κι που μου είπες»ανα­φε­ρό­με­νος σε πρό­σω­πο που φέρε­ται ότι θα ανα­λάμ­βα­νε να εκτε­λέ­σει τη σχε­δια­ζό­με­νη ενέργεια.

Δύο ημέ­ρες αργό­τε­ρα, στις 15/02/2019, κατα­γρά­φε­ται συνο­μι­λία του Β.Β., που απο­τε­λεί νέο κατη­γο­ρού­με­νο στην υπό­θε­ση, με τον Α.Τ., ο οποί­ος φαί­νε­ται να απο­δέ­χε­ται να προ­χω­ρή­σει στη δου­λειά. Ο Β.Β. του λέει ότι το αφε­ντι­κό που τους δίνει τη δου­λειά είναι ο «Λοτ», ειδι­κό­τε­ρα τον προσ­διο­ρί­ζει ανα­φέ­ρο­ντας επ’ ακρι­βώς ότι είναι «αυτός που έφα­γε το δικη­γό­ρο …που έδω­σε την εντολή».

Β.Β. «Θα σου δώσου­με ένα φάκε­λος ρε φίλε, θα τον βρεις. Εκεί έχει τα πάντα… Απλά πρέ­πει να ανέ­βεις να πάρεις το σίδε­ρο στην Άμφισ­σα… ολο­καί­νουρ­γιο είναι»

Ο ΑΤ απο­κρί­νε­ται θετι­κά υπό την προ­ϋ­πο­θε­ση να βρει σπί­τι πρώτα.

ΒΑ: «Μετά πας… πας τον τρως και μετά παίν­ρεις τα λεφτά. Θα πάρεις τα μισά μπροστά»

Ο ΑΤ συμφωνεί

ΒΑ: «Κοί­τα άμα πάρεις τα λεφτά και δεν τον φας, εγώ θα έχω πεθά­νει, θα με έχουν σκοτώσει»

ΑΤ: «Εγώ για σένα γ@μ@ω όλη την Ελλά­δα, όχι το Πακιστάν».

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων