- Διαφήμιση -

Το ΤΕΕ διαψεύδει τη σύνταξη «αποστομωτικού πορίσματος» για τη Μάνδρα

Δημοσίευμα αναφέρει ότι το υποτιθέμενο πόρισμα του ΤΕΕ είναι αθωωτικό για την Ρένα Δούρου

Μετά το πρω­το­σέ­λι­δο δημο­σί­ευ­μα της Εφη­με­ρί­δας των Συντα­κτών, σύμ­φω­να με το οποίο «η αλή­θεια για την τρα­γω­δία στη Μάν­δρα» απο­κα­λύ­πτε­ται από το «απο­στο­μω­τι­κό πόρι­σμα του Τεχνι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Ελλά­δας για τις ευθύ­νες», το οποίο «απαλ­λάσ­σει την περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής Ρένα Δού­ρου», το ΤΕΕ εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση με την οποία δια­ψεύ­δει ότι υπάρ­χει τέτοιου είδους επί­ση­μο πόρισμα.

Συγκε­κρι­μέ­να, στην ανα­κοί­νω­σή του το ΤΕΕ ανα­φέ­ρει: «Σε συνέ­χεια σημε­ρι­νού δημο­σιεύ­μα­τος για τις πλημ­μύ­ρες της Μάν­δρας Αττι­κής που ανα­φέ­ρε­ται σε «πόρι­σμα του ΤΕΕ», το γρα­φείο Τύπου του Τεχνι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Ελλά­δος διευ­κρι­νί­ζει, τα εξής:

»Στις 16/7/2018 το Τμή­μα Κρα­τι­κής Ασφά­λειας Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Δυτι­κής Αττι­κής της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας, με το από 12/7/2018 έγγρα­φό του ζήτη­σε από το Τεχνι­κό Επι­με­λη­τή­ριο Ελλά­δας (ΤΕΕ) να ορί­σει πραγ­μα­το­γνώ­μο­νες (στο πλαί­σιο προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης) για την πλημ­μύ­ρα της 27/6/2018 στην Μάν­δρα Αττι­κής και σε σχέ­ση με την προη­γού­με­νη πλημ­μύ­ρα της 27/11/2017. Το αίτη­μα διε­νερ­γή­θη­κε κατό­πιν της υπ’ αριθμ. Β18–1065 από 2/7/2018 παραγ­γε­λί­ας της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Αθη­νών, κατ’ εφαρ­μο­γή των άρθρων 183 κ.έ. του Κώδι­κα Ποι­νι­κής Δικονομίας.

»Στις 26/7/2018 το ΤΕΕ όρι­σε ως πραγ­μα­το­γνώ­μο­νες τρεις έμπει­ρους Διπλω­μα­τού­χους Μηχα­νι­κούς, δύο Πολι­τι­κούς Μηχα­νι­κούς και έναν Μηχα­νο­λό­γο Ηλε­κτρο­λό­γο Μηχανικό.

»Οι πραγ­μα­το­γνώ­μο­νες ακο­λού­θως, κατό­πιν του διο­ρι­σμού τους από την Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία, ενήρ­γη­σαν σε συνερ­γα­σία με τις αρμό­διες ανα­κρι­τι­κές Αρχές, χωρίς ανά­μει­ξη του ΤΕΕ στο έργο τους, ανα­λαμ­βά­νο­ντας, σύμ­φω­να με τις κεί­με­νες δια­τά­ξεις, την υπο­χρέ­ω­ση να παρα­δώ­σουν στις ανα­κρι­τι­κές αρχές την έκθε­σή τους.

»Τα όργα­να διοί­κη­σης του ΤΕΕ δεν έχουν συμ­με­τά­σχει στη σύντα­ξη, ούτε έχουν εγκρί­νει, οποια­δή­πο­τε έκθε­ση ή πόρι­σμα σχε­τι­κά με τις πλημ­μύ­ρες στη Μάν­δρα. Κάτι τέτοιο, βάσει του θεσμι­κού πλαι­σί­ου λει­τουρ­γί­ας του ΤΕΕ και της δημο­κρα­τι­κής συγκρό­τη­σης των οργά­νων του, θα προ­έ­βλε­πε τη δημό­σια συζή­τη­ση οποιου­δή­πο­τε σχε­τι­κού ζητή­μα­τος στα αρμό­δια όργανα.»

Στο δημο­σί­ευ­μα ανα­φέ­ρε­ται ότι από «το πόρι­σμα του ΤΕΕ προ­κύ­πτει ποιος φταί­ει πραγ­μα­τι­κά για τις πλημ­μύ­ρες στη Μάν­δρα: «Η έντα­ξη στο σχέ­διο πόλης διά­φο­ρων περιο­χών, το μπά­ζω­μα και η κατα­πά­τη­ση των ρεμά­των και φυσι­κά η εξαι­ρε­τι­κά υψη­λή έντα­ση της βρο­χό­πτω­σης ήταν οι αιτί­ες για τα πλημ­μυ­ρι­κά φαινόμενα».

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι η πραγ­μα­το­γνω­μο­σύ­νη αφο­ρά τις πλημ­μύ­ρες του Ιου­νί­ου του 2018. Λίγους μήνες νωρί­τε­ρα, τον Νοέμ­βριο του 2017 στη Μάν­δρα πνί­γη­καν 24 άνθρωποι.

Στην πραγ­μα­το­γνω­μο­σύ­νη ανα­φέ­ρε­ται ότι μετα­ξύ των δύο περι­στα­τι­κών οι αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής προ­χώ­ρη­σαν αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα. Ωστό­σο δεν απα­ντά στο αν τα αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα καθυ­στέ­ρη­σαν. Αν θα έπρε­πε να είχαν ξεκι­νή­σει πριν από τον Νοέμ­βριο του 2017,  που η χώρα θρή­νη­σε 24 θύματα.

Και δυστυ­χώς τα θύμα­τα από «θεο­μη­νί­ες» στην περι­φέ­ρεια της Αττι­κής έγι­ναν πολύ περισ­σό­τε­ρα, όταν η πύρι­νη λαί­λα­πα κατέ­κα­ψε το Μάτι, στοι­χί­ζο­ντας την ζωή σε 100 ανθρώπους.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων