- Διαφήμιση -

Πατούλης απο τη Νέα Σμύρνη: Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής

Τί είπε ο υποψήφιος περιφερειάρχης

«Αρκε­τά ταλαι­πω­ρή­θη­κε η Αττι­κή από τις παθο­γέ­νειες του χθες. Ήρθε η ώρα της πολι­τι­κής αλλα­γής», τόνι­σε ο υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής Γιώρ­γος Πατού­λης από τη Νέα Σμύρ­νη την οποία επι­σκέ­φθη­κε για να ενη­με­ρω­θεί από τοπι­κούς φορείς και πολί­τες για τα ζητή­μα­τα που τους απασχολούν.

Ο κ. Πατού­λης επι­σκέ­φθη­κε το Δημαρ­χείο της πόλης όπου είχε συνά­ντη­ση με τον δήμαρ­χο Σταύ­ρο Τζου­λά­κη, τα ΚΑΠΗ της περιο­χής, δημο­τι­κές δομές, το γήπε­δο- έδρα του Πανιω­νί­ου και εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα της περιοχής.

Ο κ. Τζου­λά­κης ενη­μέ­ρω­σε τον κ. Πατού­λη πως έργο άμε­σης προ­τε­ραιό­τη­τας είναι η απο­πε­ρά­τω­ση του κλει­στού γυμνα­στη­ρί­ου Νέας Σμύρ­νης χωρη­τι­κό­τη­τας 3.500 θέσε­ων, ένα αθλη­τι­κό κέντρο το οποίο, όπως ανέ­φε­ρε, θα είναι έργο πνο­ής για την πόλη. Ενη­μέ­ρω­σε για τη δημιουρ­γία πολι­τι­στι­κού κέντρου στην θέση του παλιού κινη­μα­το­γρά­φου που αγό­ρα­σε ο δήμος, όπως και τη δημιουρ­γία πρό­τυ­που βρε­φο­νη­πια­κού σταθ­μού σε νεο­κλα­σι­κό-δια­τη­ρη­τέο κτί­ριο που επί­σης έχει αγο­ρα­στεί από τον δήμο. Υπο­γραμ­μί­στη­κε η σημα­σία της ανα­καί­νι­σης και ανά­πλα­σης του σχο­λι­κού συγκρο­τή­μα­τος επί της Νικο­μή­δειας και η ανά­γκη αξιο­ποί­η­σης του Ιωση­φό­γλειου, ένα εμβλη­μα­τι­κό κτί­ριο της Νέας Σμύρ­νης, αφού προη­γη­θεί η μετε­γκα­τά­στα­ση σε άλλο κτί­ριο των παι­διών εγκα­τα­λειμ­μέ­νων οικο­γε­νειών που φιλο­ξε­νού­νται εκεί.

Ο κ. Πατού­λης εκδή­λω­σε την πρό­θε­ση του να είναι σε αγα­στή συνερ­γα­σία με τον α’ βαθ­μό Αυτο­διοί­κη­σης «για να συμ­βά­λου­με από κοι­νού στην ανα­πτυ­ξια­κή επα­νεκ­κί­νη­ση του Λεκα­νο­πε­δί­ου, με έμφα­ση στην επι­τά­χυν­ση των ανα­γκαί­ων υπο­δο­μών και τη στε­λέ­χω­ση των υπη­ρε­σιών», όπως είπε.

Ακο­λού­θως επι­σκέ­φθη­κε τα ΚΑΠΗ της περιο­χής όπου ενη­με­ρώ­θη­κε για τις δρα­στη­ριό­τη­τες των δομών βεβαιώ­νο­ντας τους ηλι­κιω­μέ­νους για τους στό­χους του να δημιουρ­γή­σει «δίκτυα εκπαί­δευ­σης και πολι­τι­σμού αξιο­ποιώ­ντας τη διά­θε­ση και την ενέρ­γεια σας» καθώς και προ­γράμ­μα­τα πρό­λη­ψης όπως και προ­συμ­πτω­μα­τι­κού ελέγ­χου με στό­χο την καλύ­τε­ρη προ­στα­σία της ζωής των πολιτών.

Επί­σης ο κ. Πατού­λης επι­σκέ­φθη­κε το γήπε­δο του Πανιω­νί­ου, όπου συνα­ντή­θη­κε με τον πρό­ε­δρο του Πανιω­νί­ου Γ.Σ.Σ., Άρη Μισαη­λί­δη και ξενα­γή­θη­κε στις εγκα­τα­στά­σεις καθώς και στο μου­σείο της ιστο­ρι­κής ομά­δας της Νέας Σμύρνης.

 

 

Πηγή www.parapolitika.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων