- Διαφήμιση -

Προσοχή! Κλείνει το κέντρο της Αθήνας — Δείτε πότε

Προβληματική θα είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθήνα.

Κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν την Κυρια­κή (14/011) στην Αθή­να, σύμ­φω­να με την Αστυ­νο­μία, λόγω διε­ξα­γω­γής των αθλη­τι­κών εκδη­λώ­σε­ων «26ος Ποδη­λα­τι­κός Γύρος Αθή­νας» και «3ος Αγώ­νας Δρό­μου Πεδί­ου Άρεως».

Ειδι­κό­τε­ρα, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν από τις ώρες 08:00 έως 13:00, με προ­σω­ρι­νές και στα­δια­κές δια­κο­πές της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των στις εξής οδούς, πλα­τεί­ες και λεω­φό­ρους του Δήμου Αθηναίων:

-Ελ. Βενι­ζέ­λου (Πανε­πι­στη­μί­ου), σε όλο το μήκος της και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό.

-Στουρ­νά­ρη, σε όλο το μήκος της και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό.

-28ης Οκτω­βρί­ου (Πατη­σί­ων), στο τμή­μα της μετα­ξύ της οδού Κοδριγ­κτώ­νος και της Ελ. Βενι­ζέ­λου (Πανε­πι­στη­μί­ου) και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό.

-Ακα­δη­μί­ας, Σόλω­νος, Μαυ­ρομ­μα­ταί­ων, Ευελ­πί­δων, Μου­στο­ξύ­δη, Βαλ­τι­νών, Μπού­σγου, Πρι­γκι­πον­νή­σων, Αγλα­ο­φώ­ντος, Μεγα­λου­πό­λε­ως, Πλ.Γκύζη, Γκύ­ζη και Μομ­φε­ρά­του, σε όλο το μήκος τους και στις καθέ­τους αυτών έως την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό.

-Λου­κά­ρε­ως, στο τμή­μα της μετα­ξύ της οδού Κάλ­βου και της Λ. Αλε­ξάν­δρας και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό.

-Ιππο­κρά­τους, Θεμι­στο­κλέ­ους και Σπ. Τρι­κού­πη, σε όλο το μήκος τους και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό.

-Δερι­γνύ, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Αχαρ­νών και Μαυ­ρομ­μα­ταί­ων και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό.

-Γ’ Σεπτεμ­βρί­ου, στο τμή­μα της μετα­ξύ της οδού Κοδριγ­κτώ­νος και της πλ. Ομο­νοί­ας και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό.

-Λ. Αλε­ξάν­δρας, σε όλο το μήκος της και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλοφορίας.

-Πλ. Συντάγ­μα­τος.

-Φιλελ­λή­νων, σε όλο το μήκος της και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό.

-Λ. Αμα­λί­ας, σε όλο το μήκος της και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλοφορίας.

-Λ. Συγ­γρού, στο τμή­μα της μετα­ξύ της οδού Αθ. Διά­κου και της Λ. Αμα­λί­ας και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό.

-Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.

-Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο κατερ­χό­με­νο ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας (προς την οδό Αρδητ­τού), καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό.

-Λ. Βασ. Σοφί­ας, στο τμή­μα της μετα­ξύ της οδού Κόκ­κα­λη και της Λ. Αμα­λί­ας και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό.

-Λ. Βασ. Σοφί­ας, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Ζαχά­ρωφ και Κόκ­κα­λη, στο κατερ­χό­με­νο ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας (προς την Λ. Βασ. Κων/νου), καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό.

-Μονής Πετρά­κη, στο τμή­μα της μετα­ξύ της οδού Υψη­λά­ντου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

-Ιου­λια­νού, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών 28ης Οκτω­βρί­ου (Πατη­σί­ων) και Αρι­στο­τέ­λους και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό.

-Ηπεί­ρου, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών 28ης Οκτω­βρί­ου (Πατη­σί­ων) και Αχαρ­νών και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό.

-Μάρ­νη, στο τμή­μα της μετα­ξύ της πλ. Βάθης και της οδού 28ης Οκτω­βρί­ου (Πατη­σί­ων) και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό.

-Αρι­στο­τέ­λους, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Αβέ­ρωφ και Σωκρά­τους και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό.

-Σωκρά­τους, Αγ. Κων­στα­ντί­νου, Δελη­γιώρ­γη, Λεω­νί­δου, Κολο­κυν­θούς, Θερ­μο­πυ­λών και Ιάκ­χου, σε όλο το μήκος τους και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό.

-Ακο­μι­νά­του, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Αγ. Κων/νου και Δελη­γιώρ­γη και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό.

-Περ­σε­φό­νης, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Τρι­πτο­λέ­μου και Πει­ραιώς, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό.

-Ιερά Οδός, στο τμή­μα της μετα­ξύ της Λ. Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως και της οδού Πει­ραιώς, και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό.

-Πει­ραιώς, στο τμή­μα της μετα­ξύ της οδού Πέτρου Ράλ­λη και της πλ. Ομο­νοί­ας και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό.

-Αθη­νάς, στο τμή­μα της μετα­ξύ της οδού Σοφο­κλέ­ους και της πλ. Ομο­νοί­ας και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, καθώς και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό.

-Πλ. Ομο­νοί­ας.

-Στα­δί­ου, σε όλο το μήκος της και στις καθέ­τους αυτής έως την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό.

Επί­σης, δεν θα επι­τρέ­πε­ται η κάθε­τη διέ­λευ­ση των οχη­μά­των από τη δια­δρο­μή του Ποδη­λα­τι­κού Γύρου και για όσο χρό­νο διαρ­κέ­σει η εκδή­λω­ση, εκτός από τους εξής ελεγ­χό­με­νους κόμ­βους: Λ. Βασ. Σοφί­ας — Ρηγίλ­λης και Λ. Βασ. Κων/νου — Ρηγίλ­λης (Τρού­μαν).

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων