- Διαφήμιση -

Νέα δημοσκόπηση: Μεγάλο προβάδισμα Πατούλη για την Περιφέρεια Αττικής

Από την Metron Analysis για το Βήμα της Κυριακής - Σαφές προβάδισμα του υποψηφίου της ΝΔ τόσο στην πρόθεση ψήφου όσο και στην παράσταση νίκης

Μεγά­λη δια­φο­ρά στη μάχη για την Περι­φέ­ρεια Αττι­κής δίνει νέα δημο­σκό­πη­ση στον Γιώρ­γο Πατού­λη της Νέας Δημοκρατίας.

Η δημο­σκό­πη­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από τη Μetron Analysis για το «Βήμα της Κυρια­κής» και δίνει ξεκά­θα­ρο προ­βά­δι­σμα στον υπο­ψή­φιο που υπο­στη­ρί­ζε­ται από το κόμ­μα της αξιω­μα­τι­κής αντιπολίτευσης.

Σύμ­φω­να με τα ευρή­μα­τα της δημο­σκό­πη­σης, ο Γιώρ­γος Πατού­λης συγκε­ντρώ­νει ποσο­στό 30%, ενώ στη δεύ­τε­ρη θέση βρί­σκο­νται με τα ίδια ποσο­στά η νυν περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής Ρένα Δού­ρου και ο Γιάν­νης Σγουρός.

Ο κ. Πατού­λης προη­γεί­ται επί­σης των αντι­πά­λων του στον δεί­κτη δημο­τι­κό­τη­τας (48% θετι­κές γνώ­μες), αλλά και στην παρά­στα­ση νίκης, αφού ένα ποσο­στό της τάξης του 40% απα­ντά πως θα είναι και ο νικη­τής των εκλογών.

Ανά­λο­γη η εικό­να και στον β’ γύρο των περι­φε­ρεια­κών εκλο­γών: Ο Γιώρ­γος Πατού­λης εμφα­νί­ζε­ται ‑σύμ­φω­να πάντα με τη δημο­σκό­πη­ση- να κατα­γρά­φει εύκο­λη νίκη με αντί­πα­λο τη Ρένα Δού­ρου (58% ένα­ντι 20%) και μια κάπως λιγό­τε­ρο εύκο­λη με αντί­πα­λο τον Γιάν­νη Σγου­ρό (45% ένα­ντι 28%).

Ανα­λυ­τι­κά τα ποσο­στά της δημο­σκό­πη­σης για τους υπο­ψη­φί­ους της Περι­φέ­ρειας Αττικής

Γιώρ­γος Πατού­λης 30%

Ρένα Δού­ρου 14%

Γιάν­νης Σγου­ρός 14%

Γιάν­νης Πρω­τού­λης 4%

Ηλί­ας Πανα­γιώ­τα­ρος 4%

 

Πηγή www.protothema.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων