- Διαφήμιση -

Κολωνάκι: Αθώοι οι τέσσερις επώνυμοι για το «σουσάδικο της κόκας»

Αθώοι κρίθηκαν με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας οι τέσσερις «επώνυμοι» κατηγορούμενοι, οι οποίοι ενεπλάκησαν στην υπόθεση που έμεινε γνωστή ως το ... «σουσάδικο της κόκας στο Κολωνάκι».

Αθώ­οι κρί­θη­καν  με από­φα­ση του Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των της Αθή­νας οι τέσ­σε­ρις «επώ­νυ­μοι» κατη­γο­ρού­με­νοι, οι οποί­οι ενε­πλά­κη­σαν στην υπό­θε­ση που έμει­νε γνω­στή ως  το … «σου­σά­δι­κο της κόκας στο Κολωνάκι».

Συγκε­κρι­μέ­να, τη Δευ­τέ­ρα το δικα­στή­ριο αθώ­ω­σε γνω­στή ηθο­ποιό και το γιο της, που είχαν συμ­με­το­χή στην συγκε­κρι­μέ­νη επι­χεί­ρη­ση, έναν παρου­σια­στή και έναν επι­χει­ρη­μα­τία για τους οποί­ους οι δικα­στές δεν πεί­στη­καν ότι είχαν σχέ­ση με την αξιό­ποι­νη πρά­ξη που τους έφε­ρε στο εδώ­λιο. Επί­σης έκρι­ναν ατι­μώ­ρη­τη μία ηθο­ποιό κάνο­ντας δεκτό τον ισχυ­ρι­σμό ότι δεν είχε σχέ­ση με δια­κί­νη­ση ναρκωτικών.

Οι υπό­λοι­ποι κατη­γο­ρού­με­νοι ζητούν την ανα­γνώ­ρι­ση ελα­φρυ­ντι­κών ενώ ανα­μέ­νε­ται εντός της ημέ­ρας η τελι­κά από­φα­ση του δικαστηρίου.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων