- Διαφήμιση -

Για πρώτη φορά διοργανώνονται 5 debate ανάμεσα στους υποψηφίους για τον δήμο Αθηναίων

Βασικός «πρωταγωνιστής» στην επικείμενη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών είναι αναμφισβήτητα ο δήμος Αθηναίων.

Τα κομ­μα­τι­κά επι­τε­λεία έχουν ρίξει το βάρος στους «εκλε­κτούς» τους και παράλ­λη­λα οι ίδιοι οι υπο­ψή­φιοι δήμαρ­χοι έχουν από νωρίς ξεκι­νή­σει τις προ­ε­κλο­γι­κές τους εκστρα­τεί­ες έχο­ντας αντι­λη­φθεί την βαθειά πολι­τι­κή σημα­σία των εκλο­γών στον δήμο της πρωτεύουσας.

Ενδει­κτι­κό της σημα­σί­ας που απο­δί­δε­ται στις προ­σε­χείς εκλο­γές στον μεγα­λύ­τε­ρο δήμο της χώρας είναι η διε­ξα­γω­γή debate ανά­με­σα στους τέσ­σε­ρις υπο­ψη­φί­ους δημάρ­χους, που σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν του­λά­χι­στον πέντε μέχρι τις εκλογές.

Για πρώ­τη φορά στα χρο­νι­κά υπο­ψή­φιοι δήμαρ­χοι ανα­με­τρώ­νται σε μορ­φή δημό­σιου δια­λό­γου, προ­βάλ­λο­ντας τον προ­γραμ­μα­τι­κό σχε­δια­σμό τους για την επό­με­νη δημαρ­χια­κή θητεία.

Με την πρώ­τη ανα­μέ­τρη­ση μετα­ξύ των επι­κε­φα­λής δημο­τι­κών παρα­τά­ξε­ων να έχει ήδη πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις «Απρό­βλε­πτες Συνα­ντή­σεις στο café του ΙΑΝΟΥ», μετα­ξύ των Κώστα Μπα­κο­γιάν­νη, Νάσο Ηλιό­που­λο, Παύ­λο Γερου­λά­νο και Νίκο Σοφια­νό και ακό­μα τέσ­σε­ρις να βρί­σκο­νται στα «σκα­ριά».

Συγκε­κρι­μέ­να ανα­μέ­νε­ται η διε­ξα­γω­γή συζή­τη­σης ανά­με­σα στους υπο­ψή­φιους δημάρ­χους στις 26 Απρι­λί­ου υπό την αιγί­δα της Δημό­σιας Τηλε­ό­ρα­σης και ακό­μη μία ανά­με­σα στους τέσ­σε­ρις διεκ­δι­κη­τές του δήμου, που θα διορ­γα­νω­θεί από την ΕΣΗΕΑ. Ενώ μέχρι την βρα­διά των εκλο­γών έχουν προ­γραμ­μα­τι­στεί ακό­μη τρεις ανα­με­τρή­σεις ανά­με­σα στους «μνη­στή­ρες» της πρωτεύουσας.

Σίγου­ρο είναι ότι μέχρι την Κυρια­κή των εκλο­γών οι ανα­με­τρή­σεις των υπο­ψή­φιων δημάρ­χων θα πλη­θαί­νουν και οι τόνοι στον δήμο Αθη­ναί­ων θα αρχί­σουν να ανεβαίνουν.

 

Πηγή kalpi19.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων