- Διαφήμιση -

Open: Δυνατό «χτύπημα» με κορυφαίο όνομα από το κανάλι του Σαββίδη

Μια νέα ελληνική σειρά ετοιμάζεται να εντάξει στο πρόγραμμά του το Open, με στόχο να εκτοξεύσει την τηλεθέασή του στα ύψη.

Στο κανά­λι του Ιβάν Σαβ­βί­δη οι προ­ε­τοι­μα­σί­ες για τη δρα­μα­τι­κή σει­ρά επο­χής που θα προ­βλη­θεί τη νέα τηλε­ο­πτι­κή σεζόν.

Πρό­κει­ται για “Το Κόκ­κι­νο Ποτά­μι” που περι­γρά­φει την Γενο­κτο­νία των Ποντί­ων.

Η σει­ρά βασί­ζε­ται στο βιβλίο του ιστο­ρι­κού, συγ­γρα­φέα και πρώ­ην στρα­τιω­τι­κού ακο­λού­θου των ελλη­νι­κών πρε­σβειών σε Παρί­σι, Βρυ­ξέλ­λες και Μαδρί­τη, Χάρη Τσιρ­κι­νί­δη.

Την σει­ρά θα σκη­νο­θε­τή­σει ο Μανού­σος Μανου­σά­κης.

Τα γυρί­σμα­τα θα γίνουν, εκτός από την Ελλά­δα, στη Ρωσία και σε άλλες δύο χώρες.

Μάλι­στα, ήδη έχει επι­λε­γεί ο πρω­τα­γω­νι­στής της σειράς.

Πρό­κει­ται για τον Ιωάν­νη Παπα­ζή­ση.

Ανα­ζη­τεί­ται ακό­μα η συμπρω­τα­γω­νί­στρια του, καθώς η σει­ρά θα περι­γρά­φει ένα μεγά­λο έρω­τα κατά την τρα­γι­κή αυτή ιστο­ρι­κή περίοδο.

Στο καστ, το οποίο ανα­μέ­νε­ται να ολο­κλη­ρω­θεί τις επό­με­νες εβδο­μά­δες, συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται γνω­στοί ηθο­ποιοί, όπως ο Σωτή­ρης Χατζά­κης και ο Κοσμάς Ζαχά­ρωφ.

Open: «Βόμβα» με Μουτσινά και Καινούργιου στο κανάλι του Σαββίδη

Το κανά­λι του Ιβάν Σαβ­βί­δη το Open, ετοι­μά­ζε­ται ήδη για τη νέα σεζόν και σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες Νίκος Μου­τσι­νάς και Κατε­ρί­να Και­νούρ­γιου πήραν το «πρά­σι­νο φως».

Με το Open συνε­χί­ζουν τη συνερ­γα­σία τους οι Νίκος Μου­τσι­νάς, Κατε­ρί­να Και­νούρ­γιου (χωρίς την ενό­τη­τα «διλήμ­μα­τα») και Κατε­ρί­να Ζαρί­φη. Στο Ορen, θα δού­με το «Χ‑Factor» με τη Δέσποι­να Βαν­δή από τις 10 Απρι­λί­ου ως τις 22 Ιου­λί­ου, τον Πέτρο Κωστό­που­λο με τη μεση­με­ρια­νή εκπο­μπή τον Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου «Όλα λάθος», ενώ πρό­τα­ση για τρεις εκπο­μπές έχει κατα­θέ­σει και ο Γιώρ­γος Μαυ­ρί­δης, όπως σας έχου­με ενη­με­ρώ­σει εδώ από τη «Νέα Σελί­δα» από τις 26 Φεβρουαρίου.

Αποκαλύψεις από Μαραγκουδάκη

Η Αλκη­στις Μαρα­γκου­δά­κη έδω­σε ειδή­σεις όπως γρά­φει η espresso, για το πρό­γραμ­μα τον σταθ­μού. Είπε ότι ο Λάκης Λαζό­που­λος, πέρα από το «Τσα­ντί­ρι», μιλά με το κανά­λι για μια νέα σει­ρά, ότι ο σενα­ριο­γρά­φος Γιώρ­γος Κυρί­τσης παρα­μέ­νει στον σταθ­μό, χωρίς όμως τον «Πρί­γκι­πα της φωτιάς», ότι θα συνε­χι­στεί η συνερ­γα­σία με τον Πάνο Κοκ­κι­νό­που­λο, καθώς και η σει­ρά «Για πάντα παι­διά», ενώ το βαρύ πυρο­βο­λι­κό τον σταθ­μού θα είναι η σει­ρά τον Μανού­σου Μανου­σά­κη «Το κόκ­κι­νο ποτάμι».

 

Πηγή neaselida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων