- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Ξεκινούν οι ψεκασμοί για κουνούπια σε ρέματα της Βόρειας Αθήνας και στα νησιά Αργοσαρωνικού

Την επομένη της Καθαράς Δευτέρας ξεκινούν οι ψεκασμοί προνυμφοκτονίας κουνουπιών στα ρέματα της βόρειας Αθήνας και την επομένη ημέρα (13 Μαρτίου) ξεκινούν στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων όπου έχουν γίνει ήδη όλες οι δειγματοληψίες.

«Με την έγκαι­ρη έναρ­ξη (Μάρ­τιος) απο­φεύ­γο­νται οι πολ­λές εφαρ­μο­γές, με ό,τι αυτό συνε­πά­γε­ται ανα­φο­ρι­κά με την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των ψεκα­σμών αλλά και την μεί­ω­ση του κόστους, καθώς απο­φα­σι­στι­κό ρόλο παί­ζει η έγκαι­ρη πρώ­τη εφαρ­μο­γή, στην οποία δίνου­με μεγά­λη έμφα­ση», επι­ση­μαί­νει χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Νήσων Πανα­γιώ­της Χατζηπέρος.

Στην περιο­χή της βόρειας Αθή­νας και στο πλαί­σιο του βιο­λο­γι­κού προ­γράμ­μα­τος κατα­πο­λέ­μη­σης των κου­νου­πιών που υλο­ποιεί για άλλη μια χρο­νιά η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, οι ψεκα­σμοί θα ξεκι­νή­σουν την Τρί­τη σε ρέμα­τα που διέρ­χο­νται την Αγία Παρα­σκευή, το Χαλάν­δρι, τα Βρι­λήσ­σια, την Πεντέ­λη, την Κηφι­σιά, τον Παπά­γο και τον Χολαργό.

Η αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Βόρειου Τομέα Αθη­νών, Σοφία Κορω­ναί­ου-Καμπά, ανα­φέ­ρει ότι το επό­με­νο εξά­μη­νο θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν 17 ακό­μη επα­να­λη­πτι­κοί βιο­λο­γι­κοί ψεκα­σμοί σε όλα τα ρέμα­τα και των 12 πόλε­ων της βόρειας Αθή­νας. Προ­σθέ­τει δε, πως «για να έχου­με άνοι­ξη και καλο­καί­ρι με μειω­μέ­νο πλη­θυ­σμό κου­νου­πιών, δεν αρκεί μόνο η έγκαι­ρη έναρ­ξη των ψεκα­σμών, όπως συμ­βαί­νει και φέτος. Απαι­τεί­ται η συνέρ­γεια των δήμων και η συμ­βο­λή και των πολι­τών. Τα φρε­ά­τια ομβρί­ων και απο­χέ­τευ­σης, οι πλα­τεί­ες, τα πάρ­κα αλλά και οι κήποι στις αυλές των κατοι­κιών, είναι σημεία συγκέ­ντρω­σης των κου­νου­πιών – και όλοι μας οφεί­λου­με να δρά­σου­με απο­τρε­πτι­κά ώστε να μην υπάρ­χουν λιμνά­ζο­ντα νερά».

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων