- Διαφήμιση -

Χωρίς τέλος ο σάλος για τον νέο Ποινικό Κώδικα: Τα κρυφά «μαργαριτάρια»

Σε πλημμέλημα μετατρέπονται αδικήματα όπως οι προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας ή η δωροδοκία πολιτικών προσώπων - Καταργούνται διατάξεις για την καθύβριση των Θείων και την περιύβριση νεκρού

Μέρα με τη μέρα ανα­κα­λύ­πτο­νται και νέες δια­τά­ξεις του νέου Ποι­νι­κού Κώδι­καπου προ­ω­θεί η Κυβέρ­νη­ση στην Βου­λή, μέσω του υπουρ­γού Δικαιο­σύ­νης Μιχά­λη Καλο­γή­ρου, που δεν ανα­κοι­νώ­θη­καν κατά την παρου­σί­α­ση του, ενώ συνε­χώς πλη­θαί­νουν οι αντι­δρά­σεις των κομ­μά­των, των φορέ­ων και των ποι­νι­κο­λό­γων, τόσο κατά του νέου Ποι­νι­κού Κώδι­κα, όσο και του νέου Κώδι­κα Ποι­νι­κής Δικο­νο­μί­ας που είναι ήδη σε διαβούλευση.

Την ίδια στιγ­μή ο υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης έκα­νε ένα μικρό βήμακαι έβα­λε στο τρα­πέ­ζι του δια­λό­γου μερι­κά από τα άρθρα του νέου Ποι­νι­κού Κώδι­κα που προ­κά­λε­σαν τερά­στιες αντι­δρά­σεις, τόσο των κομ­μά­των –ακό­μη και της νεο­λαί­ας του ΣΥΡΙΖΑ- όσο και συλ­λο­γι­κών φορέ­ων, ποι­νι­κο­λό­γων, κ.λπ.

Έτσι, οι ποι­νι­κο­λό­γοι ανα­κα­λύ­πτουν συνε­χώς άρθρα του ισχύ­ο­ντα Ποι­νι­κού Κώδι­κα τα οποία καταρ­γού­νται παντε­λώς, και αφο­ρούν την κατάρ­τι­ση ένο­πλης ομά­δας, τη βλα­σφη­μία του Θεού, της Εκκλη­σί­ας και της θρη­σκεί­ας, τη περι­ύ­βρι­ση νεκρών, την απά­τη για την απο­φυ­γή της στρά­τευ­σης, τη δια­τά­ρα­ξη συνε­δριά­σε­ων Συλ­λό­γων, κ.λπ.

Παράλ­λη­λα, αδι­κή­μα­τα για τα οποία μέχρι τώρα προ­βλε­πό­ταν η επι­βο­λή της κάθειρ­ξης, δηλα­δή ήταν χαρα­κτη­ρι­σμέ­να κακουρ­γή­μα­τα, με το νέο Ποι­νι­κό Κώδι­κα μετα­τρέ­πο­νται σε πλημ­με­λή­μα­τα και φυσι­κά θα επι­βάλ­λο­νται πολύ μικρό­τε­ρες ποινές.

Από πλευ­ράς αντι­δρά­σε­ων για τους νέους Κώδι­κες, ο ανα­πλη­ρω­τής εκπρό­σω­πος Τύπου της Νέας Δημο­κρα­τί­ας Γιάν­νης Μαστρο­γε­ωρ­γί­ου, χαρα­κτή­ρι­σε απα­ρά­δε­κτες τις αλλα­γές που προ­τεί­νει η κυβέρ­νη­ση στον Ποι­νι­κό Κώδι­κα οι οποί­ες «έχουν ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο και ευνο­ούν σκαν­δα­λω­δώς τη Χρυ­σή Αυγή στην εν εξε­λί­ξει δίκη τη» και προ­σέ­θε­σε: «Φρο­ντί­ζουν να πέσουν στα μαλα­κά οι υπεύ­θυ­νοι για την τρα­γω­δία στο Μάτι και τη Μάν­δρα, ενώ απο­θρα­σύ­νουν τους κου­κου­λο­φό­ρους να πετούν ατι­μώ­ρη­τοι μολό­τοφ». Κλεί­νο­ντας ο Γιάν­νης Μαστρο­γε­ωρ­γί­ου κατέ­λη­ξε, ότι «οι ιδε­ο­λη­ψί­ες και οι μεθο­δεύ­σεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα περά­σουν. Ας το συνει­δη­το­ποι­ή­σει η κυβέρ­νη­ση απο­σύ­ρο­ντας μόνη της τις προ­κλη­τι­κές προ­τά­σεις της».

Την ίδια στιγ­μή ο τομε­άρ­χης Εθνι­κής Άμυ­νας της Νέας Δημο­κρα­τί­ας, Βασί­λης Κικί­λιας επι­σή­μα­νε ότι «δεν τους έφτα­νε ο Νόμος Παρα­σκευό­που­λου, τώρα φέρ­νουν και Ποι­νι­κό Κώδι­κα “χάδι” για τους εγκλη­μα­τί­ες» και προ­σέ­θε­σε μέσω του προ­σω­πι­κού του λογα­ρια­σμού στο twitter, ότι οι «η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των Ελλή­νων είναι απέ­να­ντι στον νέο Ποι­νι­κό Κώδι­κα» και προ­σθέ­τει: «αν δεν τον απο­σύ­ρει η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημο­κρα­τία θα τον καταργήσει».

«Μαχαι­ρώ­μα­τα» Κυρίτση-Φίλη

Από την πλευ­ρά του ο βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώρ­γος Κυρί­τσης σχο­λιά­ζο­ντας το νέο Ποι­νι­κό Κώδι­κα που τέθη­κε σε δια­βού­λευ­ση και προ­βλέ­πει μειώ­σεις ποι­νών τόσο για τη σύστα­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, όσο και για την κατα­σκευή και κατο­χή μολό­τοφ μιλώ­ντας στην ΕΡΤ είπε ότι «όσο θυμά­μαι στα 30 χρό­νια που ήμουν δημο­σιο­γρά­φος δεν έχει σκο­τω­θεί ποτέ κανείς από μολό­τοφ» και προσέθεσε:

«Δεν ξέρω αν οι μολό­τοφπρέ­πει να είναι κακούρ­γη­μα ή πλημ­μέ­λη­μα, πάντως του­λά­χι­στον στα 30 και χρό­νια που ήμουν δημο­σιο­γρά­φος δεν θυμά­μαι να έχει κανείς σκο­τω­θεί από μολό­τοφ ή από κάτι αντίστοιχο».

Δεν πέρα­σαν λίγες ώρες και ο πρώ­ην υπουρ­γός Νίκος Φίλης απά­ντη­σε καυ­στι­κά στον συνά­δελ­φό του Γιώρ­γο Κυρί­τση, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας του: «Εγώ θυμά­μαι να υπάρ­χουν νεκροί από μολό­τοφ. Είναι η Marfin και ξέρω ότι δεν πιά­στη­καν οι εγκλη­μα­τί­ες. Είχα­με τρία θύματα».

Ο κ. Φίλης, μιλώ­ντας στο κεντρι­κό δελ­τίο του Open και την Έλλη Στάη, προ­σέ­θε­σε ότι υπήρ­ξε τιμω­ρία μόνο για τους υπευ­θύ­νους της τρά­πε­ζας για τα ελλι­πή μέτρα πυρα­σφά­λειας στο κτί­ριο, στο οποίο βρή­καν φρι­κτό θάνα­το τρεις εργα­ζό­με­νοι, εκ των οποί­ων η μία ήταν έγκυος στο πρώ­το της παιδί.

Ένω­ση Δικαιω­μά­των του Ανθρώπου

Παράλ­λη­λα, η Ελλη­νι­κή Ένω­ση για τα Δικαιώ­μα­τα του Ανθρώ­που επι­σή­μα­νε ότι «η δρα­στι­κή μεί­ω­ση στο μισό του πλαι­σί­ου ποι­νής, από 10 έως 20 χρό­νια σε 5 έως 10, που προ­τεί­νε­ται για το αδί­κη­μα για το οποίο κατη­γο­ρού­νται και δικά­ζο­νται επί 4 έτη ο αρχη­γός της Χρυ­σής Αυγής και η υπό­λοι­πη ηγε­σία της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης εκπλήσ­σει κάθε καλό­πι­στο δημοκράτη».

Προη­γου­μέ­νως, η ΝΔ, το ΚΚΕ και η νεο­λαία του ΣΥΡΙΖΑ είχαν κατα­δι­κά­σειτην ίδια διά­τα­ξη που φωτο­γρα­φί­ζει τα μέλη της Χρυ­σής Αυγής έτσι ώστε να έχουν ευνοϊ­κή ποι­νι­κή μετα­χεί­ρι­ση, καθώς και το αδί­κη­μα της χρή­σης και κατο­χής εκρη­κτι­κών υλών (όπως είναι μολό­τοφ) τα οποία από κακουρ­γή­μα­τα, μετα­τρέ­πε­ται σε πλημμελήματα.

Τρο­πο­ποι­ή­σεις και καταρ­γή­σεις στον Ποι­νι­κό Κώδικα

Να σημειω­θεί ότι ο νέος Ποι­νι­κός Κώδι­κας έχει 463 άρθρα, ενώ ο ισχύ­ον έχει 474 και ο νέος Κώδι­κας Ποι­νι­κής Δικο­νο­μί­ας έχει 585 άρθρα, ενώ ο ισχύ­ον έχει 603 άρθρα.

Όσο κυλά­ει ο χρό­νος όλο και νέα «δια­μά­ντια» ανα­κα­λύ­πτο­νται στο νέο Ποι­νι­κό Κώδικα.

Έτσι, με το νέο Ποι­νι­κό Κώδι­κα καταρ­γεί­ται ως παρε­πό­με­νη ποι­νή η στέ­ρη­ση πολι­τι­κών δικαιω­μά­των (καταρ­γού­νται τα άρθρα 59–64 του ΠΚ). Σήμε­ρα σε περί­πτω­ση πρό­σκαι­ρης κάθειρ­ξης επι­βάλ­λε­ται και στέ­ρη­ση πολι­τι­κών δικαιω­μά­των για 1 έως 5 χρό­νια και σε περί­πτω­ση ισό­βιας κάθειρ­ξης συνε­πά­γε­ται αυτο­δι­καί­ως και πάλι στέ­ρη­ση πολι­τι­κών δικαιω­μά­των. Όμως, με το νέο Ποι­νι­κό Κώδι­κα δεν προ­βλέ­πε­ται ως παρε­πό­με­νη ποι­νή η στέ­ρη­ση των πολι­τι­κών δικαιωμάτων.

Στις τρο­πο­ποι­ή­σεις του Ποι­νι­κού Κώδι­κα, τα αδι­κή­μα­τα τα οποία μετα­τρέ­πε­ται από κακούρ­γη­μα σε πλημ­μέ­λη­μα και έχουν επιει­κέ­στε­ρη αντι­με­τώ­πι­ση είναι:

- το αδί­κη­μα της κατα­σκευ­ής και κατο­χής εκρη­κτι­κών, δηλα­δή αυτό της κατα­σκευ­ής και χρή­σης μολό­τοφ που χρη­σι­μο­ποιούν οι μπα­χα­λά­κι­δες στην Αθή­να, το οποίο μετα­τρέ­πε­ται από κακούρ­γη­μα που είναι τώρα με προ­βλε­πό­με­νη ποι­νή έως κάθειρ­ξη 20 ετών, σε πλημ­μέ­λη­μα με προ­βλε­πό­με­νη ποι­νή τα 3 έτη και σε περί­πτω­ση μάλι­στα που παρα­δο­θούν τα εκρη­κτι­κά πριν τον έλεγ­χο από τις αρμό­διες Αρχές, παύ­ει η δίω­ξη πριν ξεκι­νή­σει (άρθρο 272),

-οι προ­πα­ρα­σκευα­στι­κές πρά­ξεις εσχά­της προ­δο­σί­ας (άρθρο 135),

-η νόθευ­ση απο­δει­κτι­κών (άρθρο 139),

-το κακούρ­γη­μα της παρα­βί­α­σης του απορ­ρή­του τηλε­φω­νι­κής επι­κοι­νω­νί­ας και προ­φο­ρι­κής συνο­μι­λί­ας μετα­τρέ­πε­ται σε πλημ­μέ­λη­μα (άρθρο 370Α) ,

-η υπη­ρε­σία στον εχθρό (άρθρο 143),

-η δωρο­δο­κία πολι­τι­κών προ­σώ­πων (άρθρο 159Α),

-η τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση ( άρθρο 187Α) και

-ο εμπρη­σμός (άρθρο 264) και η πλημ­μύ­ρα (άρθρο 268).

Κατάρ­γη­ση ουσια­στι­κών-βασι­κών άρθρων

Παράλ­λη­λα, καταρ­γού­νται ουσια­στι­κά άρθρα του ισχύ­ο­ντα Ποι­νι­κού Κώδι­κα, τα οποία μάλι­στα σχε­τί­ζο­νται με τη βλα­σφη­μία θρη­σκειών, την περι­ύ­βρι­ση των νεκρών, κ.λπ.

Συγκε­κρι­μέ­να, καταρ­γεί­ται μια σει­ρά άρθρων του ισχύ­ο­ντα Ποι­νι­κού Κώδι­κα τα οποία συν­θέ­τουν το ιδε­ο­λο­γι­κό και πολι­τι­κό στά­τους της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ, που αφο­ρούν, εκτός από την άρση του πολι­τι­κού ασύλου:

-πρό­κλη­ση σε δημό­σιες βιαιο­πρα­γί­ες (άρθρο 192),

-κατάρ­τι­ση ένο­πλης ομά­δας (άρθρο195),

-δια­τά­ρα­ξη συνε­δριά­σε­ων Συλ­λό­γων (άρθρο 197),

- κακό­βου­λη βλα­σφη­μία και καθύ­βρι­ση με οποιον­δή­πο­τε τρό­πο το Θεό και θρη­σκεία (άρθρα 198–199),

- περι­ύ­βρι­ση νεκρών ή μέλη του ή την τέφρα του (άρθρο 201) και

-εγκλή­μα­τα που ανά­γο­νται στην στρα­τιω­τι­κή υπη­ρε­σία, στην υπο­χρέ­ω­ση στρά­τευ­σης και παρά­νο­μη απο­δη­μία προς απο­φυ­γή της στρά­τευ­σης (άρθρα 202 — 206).

Ένα βήμα πίσω ο Μιχά­λης Καλογήρου

Μετά το ντό­μι­νο των αντι­δρά­σε­ων για το νέο Ποι­νι­κό Κώδι­κα ο υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης Μιχά­λη Καλο­γή­ρου έκα­νε μεν ένα βήμα πίσω για τις μερι­κές από τις βασι­κές δια­τά­ξεις του, που προ­κά­λε­σαν την αντί­δρα­ση της ΝΔ, του ΚΚΕ, της νεο­λαί­ας ΣΥΡΙΖΑ, κ.λπ., λέγο­ντας ουσια­στι­κά ότι θα επα­νε­ξε­τα­στούν από την αρμό­δια νομο­πα­ρα­σκευα­στι­κή επιτροπή.

Παράλ­λη­λα, όμως σε ανα­κοί­νω­σή του ο Μιχά­λης Καλο­γή­ρου με περίσ­σια προ­κλη­τι­κό­τη­τα ανα­φέ­ρει ότι οι προ­σπά­θειες να συσχε­τι­στεί η επι­στη­μο­νι­κή και τεκ­μη­ριω­μέ­νη εργα­σία των νομο­πα­ρα­σκευα­στι­κών επι­τρο­πών που συνέ­τα­ξαν τους δύο Κώδι­κες (Ποι­νι­κό Κώδι­κα και Κώδι­κα Ποι­νι­κής Δικο­νο­μί­ας) «με ζητή­μα­τα της τρέ­χου­σας πολι­τι­κής συγκυ­ρί­ας και αντι­πα­ρά­θε­σης είναι αυτο­νο­ή­τως θλιβερές».

Λίγες γραμ­μές μετά, στην ίδια ανα­κοί­νω­ση, ο υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης μετά το τηλε­γρά­φη­μα της νεο­λαί­ας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα επα­νέλ­θει στο θέμα του νέου Ποι­νι­κού Κώδι­κα, έκα­νε ένα μικρό βήμα πίσω, ανα­φέ­ρο­ντας, ότι «το υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης ήδη έχει κατα­γρά­ψει τα πρώ­τα ζητή­μα­τα που ανα­δεί­χθη­καν από τη δια­βού­λευ­ση και ετοι­μά­ζει την πρό­τα­σή του προς τις ειδι­κές νομο­πα­ρα­σκευα­στι­κές επι­τρο­πές, η οποία αυτο­νό­η­τα κινεί­ται στην κατεύ­θυν­ση πάγιων πολι­τι­κών που το ίδιο έχει ανα­πτύ­ξει ήδη από το 2015 και μετά».

Εντε­λώς τυχαία, στις προ­τά­σεις προς τις νομο­πα­ρα­σκευα­στι­κές επι­τρο­πές περι­λαμ­βά­νο­νται, μετα­ξύ άλλων, «η αντι­με­τώ­πι­ση του ζητή­μα­τος της αύξη­σης του απει­λού­με­νου πλαι­σί­ου ποι­νής για τη διεύ­θυν­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, το ζήτη­μα της ευρύ­τε­ρης οριο­θέ­τη­σης της έννοιας της απει­λής στο έγκλη­μα του βια­σμού σε σχέ­ση με την προ­τει­νό­με­νη από τις επι­τρο­πές, η ανά­γκη επα­νε­ξέ­τα­σης του καθο­ρι­σμού ορι­σμέ­νων εγκλη­μά­των ως πλημ­με­λη­μά­των και η εισα­γω­γή στο σχέ­διο κρί­σι­μων αντι­ρα­τσι­στι­κών δια­τά­ξε­ων που είχε ειση­γη­θεί και ψηφί­σει η Κυβέρνηση».

Δεν παρα­λεί­πει μάλι­στα ο Μιχά­λης Καλο­γή­ρου, σε μια προ­σπά­θεια να βγει «άβρε­κτος», να «φορ­τώ­νει», εμμέ­σως πλην σαφώς, τις δια­τά­ξεις του νέου Ποι­νι­κού Κώδι­κα που προ­κά­λε­σαν τις αντι­δρά­σεις, στα μέλη των νομο­πα­ρα­σκευα­στι­κών επι­τρο­πών, λησμο­νώ­ντας ότι τα μέλη των επι­τρο­πών αυτών διο­ρί­ζο­νται κατ΄ επι­λο­γή από τον υπουρ­γό Δικαιοσύνης.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κά, ο υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης σε μια προ­σπά­θεια ανά­λυ­σης της γνω­στής δια­δι­κα­σί­ας που τηρεί­ται εδώ και δεκα­ε­τί­ες από το στά­διο λει­τουρ­γί­ας των νομο­πα­ρα­σκευα­στι­κών επι­τρο­πών έως το στά­διο ψήφι­σης των Κωδί­κων από τη Βου­λή, ανα­φέ­ρει ότι «τα σχέ­δια νέου Ποι­νι­κού Κώδι­κα και νέου Κώδι­κα Ποι­νι­κής Δικο­νο­μί­ας που έχουν τεθεί σε δημό­σια δια­βού­λευ­ση συνι­στούν τις προ­τά­σεις των ειδι­κών νομο­πα­ρα­σκευα­στι­κών επι­τρο­πών, που συγκρο­τή­θη­καν δυνά­μει του άρθρου 76 παρ. 6 του Συντάγ­μα­τος, προς το υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης» και συνεχίζει:

«Η δια­δι­κα­σία που ακο­λου­θεί­ται είναι αυτή της «δια­δι­κα­σί­ας των κωδί­κων» και απο­σκο­πεί στο να εξα­σφα­λι­στεί η συνο­χή και η συστη­μα­τι­κό­τη­τα των προ­βλέ­ψε­ών τους. Στην περί­πτω­ση αυτή το σχέ­διο κάθε νομο­θε­τή­μα­τος ψηφί­ζε­ται στο σύνο­λό του, όπως δια­μορ­φώ­νε­ται από τις εργα­σί­ες των ειδι­κών επι­τρο­πών, στις οποί­ες συμ­με­τέ­χουν κατα­ξιω­μέ­νοι εκπρό­σω­ποι του νομι­κού κόσμου (δικα­στές, καθη­γη­τές νομι­κής, δικη­γό­ροι). Στη δια­δι­κα­σία της δια­βού­λευ­σης που έχει ξεκι­νή­σει τα σχέ­δια των επι­τρο­πών λει­τουρ­γούν ως βάση συζή­τη­σης, αλλά όχι ως τελι­κά κεί­με­να προς ψήφι­ση από το υπουρ­γείο, αφού αμέ­σως μετά τη δια­βού­λευ­ση, οι επι­τρο­πές θα συγκλη­θούν εκ νέου για να αξιο­ποι­ή­σουν τα πορί­σμα­τα της δια­βού­λευ­σης. Τα παρα­πά­νω σημαί­νουν ότι η δια­βού­λευ­ση είναι μια ουσια­στι­κή δια­δι­κα­σία συζή­τη­σης για τις τυχόν ανα­γκαί­ες αλλα­γές επί των σχε­δί­ων, η οποία τηρεί­ται και αφο­ρά ακό­μη και τις προ­τά­σεις του ίδιου του υπουρ­γεί­ου προς τις ειδι­κές επιτροπές».

 

 

Πηγή www.protothema.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων