- Διαφήμιση -

ΕΡΤ: Ξύλο μεταξύ δημοσιογράφων στο αθλητικό τμήμα

Αναστάτωση προκλήθηκε την Τετάρτη (13/3) στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, μετά από επεισόδιο ανάμεσα σε δύο δημοσιογράφους του αθλητικού τμήματος.

Οι δύο δημο­σιο­γρά­φοι δια­φώ­νη­σαν σε ήπιο τόνο, όμως σύντο­μα η κου­βέ­ντα εξε­λί­χτη­κε σε έντο­νη λεκτι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση και στο τέλος σε καυγά.

Ο ένας δημο­σιο­γρά­φος χει­ρο­δί­κη­σε σε βάρος του άλλου, με απο­τέ­λε­σμα να χρεια­στεί η παρέμ­βα­ση των ψυχραι­μό­τε­ρων για να απο­φευ­χθούν τα χει­ρό­τε­ρα. Ωστό­σο, κλή­θη­κε ασθε­νο­φό­ρο για τις πρώ­τες βοή­θειες σε εκεί­νον που δέχτη­κε τα χτυπήματα.

Ο ίδιος δημο­σιο­γρά­φος κάλε­σε και την Αστυ­νο­μία προ­κει­μέ­νου να καταγ­γεί­λει την επί­θε­ση που δέχτη­κε. Στο Ραδιο­μέ­γα­ρο πήγε περι­πο­λι­κό, το οποίο πήρε τους δύο πρω­τα­γω­νι­στές του συμ­βά­ντος στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα της Αγί­ας Παρασκευής.

Η δια­μά­χη συνε­χί­στη­κε, αφού οι δύο δημο­σιο­γρά­φοι υπέ­βαλ­λαν εκα­τέ­ρω­θεν μηνύ­σεις, ενώ εκεί­νος ο οποί­ος έφε­ρε χτυ­πή­μα­τα, επι­σκέ­φτη­κε ιατρο­δι­κα­στή για να πάρει γνω­μά­τευ­ση για τα τραύ­μα­τα του.

Η διοί­κη­ση της ΕΡΤ τοπο­θε­τή­θη­κε για το περι­στα­τι­κό και ξεκα­θά­ρι­σε ότι θα εκκι­νή­σει τις πει­θαρ­χι­κές δια­δι­κα­σί­ες για τους συμ­με­τέ­χο­ντες στο επεισόδιο.

Ανα­λυ­τι­κά η θέση της ΕΡΤ για το συμβάν:

Η διοί­κη­ση της ΕΡΤ έχει λάβει πλή­ρη γνώ­ση του περι­στα­τι­κού που σημειώ­θη­κε μετα­ξύ δύο εργα­ζό­με­νων δημο­σιο­γρά­φων της εταιρείας.

Οι παρά­με­τροι του περι­στα­τι­κού εξε­τά­ζο­νται διε­ξο­δι­κώς από τα αρμό­δια υπη­ρε­σια­κά όργα­να της εται­ρεί­ας, ενώ έχουν ήδη κινη­θεί οι απα­ραί­τη­τες πει­θαρ­χι­κές δια­δι­κα­σί­ες για τη δια­κρί­βω­ση των γεγο­νό­των και τον κατα­λο­γι­σμό ευθυ­νών, όπου αυτές προκύψουν.

Σε καμία περί­πτω­ση δεν θα γίνουν ανε­κτές ενέρ­γειες, οι οποί­ες αντι­βαί­νουν τον κανο­νι­σμό της εται­ρεί­ας, την ευπρέ­πεια και τη συναδελφικότητα”.

 

Πηγή m.sport24.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων