- Διαφήμιση -

Εφορία : Τι θα περιλαμβάνει ο ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος για 8,5 εκατ. Ελληνες

Η κυβέρνηση στήνει τον Μεγάλο Αδελφό για να σκιαγραφήσει το οικονομικό και περιουσιακό προφίλ 8,5 εκατομμυρίων φορολογούμενων και να χαρτογραφήσει τον πλούτο των Ελλήνων

 Η εφο­ρία μάς φακε­λώ­νει και μας παρα­κο­λου­θεί. Εχει ήδη μπει στο πορ­το­φό­λι μας και βλέ­πει τις συναλ­λα­γές μας με πλα­στι­κό χρή­μα, γνω­ρί­ζει την ακί­νη­τη περιου­σία μας, το αυτο­κί­νη­το που έχου­με στην κατο­χή μας, τα ποσά που πλη­ρώ­νου­με στις τρά­πε­ζες για δάνεια και κάρ­τες μέχρι και τα άτο­μα που φιλο­ξε­νού­με στο σπί­τι μας. Σε λίγο και­ρό θα βλέ­πει τις τρα­πε­ζι­κές μας κατα­θέ­σεις και τις κινή­σεις στους λογα­ρια­σμούς μας, θα γνω­ρί­ζει εάν έχου­με θυρί­δα στην τρά­πε­ζα, θα μάθει τα μετρη­τά που κρύ­βου­με στο στρώ­μα ακό­μα και τα έργα τέχνης, όπως τους πίνα­κες που έχου­με στο σπί­τι μας ή και τα κοσμή­μα­τα μεγά­λης αξίας.

Ο ατο­μι­κός ηλε­κτρο­νι­κός φάκε­λος που θα απο­κτή­σει κάθε φορο­λο­γού­με­νος θα περιλαμβάνει:

1. Τα εισο­δή­μα­τα από όλες τις πηγές (μισθούς, συντά­ξεις, ενοί­κια, μερί­σμα­τα κ.λπ.).

2. Τα ακί­νη­τα. Με την εξί­σω­ση των αντι­κει­με­νι­κών με τις εμπο­ρι­κές αξί­ες το 2020 η Εφο­ρία θα γνω­ρί­ζει για κάθε ακί­νη­το που κατέ­χει ο φορο­λο­γού­με­νος την εμπο­ρι­κή του αξία.

3. Τα αυτο­κί­νη­τα. Ηδη η ΑΑΔΕ δια­θέ­τει αρχείο οχημάτων.

4. Τα σκά­φη ανα­ψυ­χής. Τα στοι­χεία απο­τυ­πώ­νο­νται στις φορο­λο­γι­κές δηλώ­σεις των φορολογούμενων.

5 Τα αερο­σκά­φη που έχουν δηλω­θεί από τους φορο­λο­γού­με­νους στη φορο­λο­γι­κή δήλωση.

6. Τις τρα­πε­ζι­κές κατα­θέ­σεις. Σε περί­πτω­ση που περά­σει από τη Βου­λή η σχε­τι­κή νομο­θε­τι­κή διά­τα­ξη, τα στοι­χεία για τους τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς θα ληφθούν από το μητρώο κατα­θε­τών που έχει ήδη δημιουρ­γη­θεί για τις ανά­γκες του φορο­λο­γι­κού ελέγχου.

7. Τα ομό­λο­γα, οι μετο­χές, οι προ­θε­σµια­κές κατα­θέ­σεις κ.ά.

8. Τα τρα­πε­ζι­κά δάνεια (στε­γα­στι­κά, κατα­να­λω­τι­κά) που έχει λάβει και τα ποσά που δαπα­νά ετη­σί­ως για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση ή την πλή­ρη από­σβε­σή τους.

9. Τις τρα­πε­ζι­κές θυρί­δες που έχει μισθώσει.

10. Μετρη­τά από ένα ύψος και πάνω

11. Πολύ­τι­μα αντι­κεί­με­να (έργα τέχνης, κοσμή­μα­τα, χρυ­σός κ.λπ.).

Μεγάλος Αδελφός

Η κυβέρ­νη­ση στή­νει τον Μεγά­λο Αδελ­φό για να σκια­γρα­φή­σει το οικο­νο­μι­κό και περιου­σια­κό προ­φίλ 8,5 εκα­τομ­μυ­ρί­ων φορο­λο­γού­με­νων και να χαρ­το­γρα­φή­σει τον πλού­το των Ελλή­νων. Στα σχέ­διά της είναι να προ­ω­θή­σει την εφαρ­μο­γή ενός νέου φόρου που στα­δια­κά θα αντι­κα­τα­στή­σει τον ΕΝΦΙΑ και θα επι­βάλ­λε­ται στο σύνο­λο της περιου­σί­ας των φορο­λο­γού­με­νων, κινη­τής και ακίνητης.

Δέκα χρό­νια μετά τη θεσμο­θέ­τη­σή του, το περί­φη­μο περιου­σιο­λό­γιο έχει αρχί­σει να παίρ­νει σάρ­κα και οστά. Σύμ­φω­να με τον σχε­δια­σμό της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σί­ων εντός του 2019 θα έχει δημιουρ­γη­θεί η βασι­κή υπο­δο­μή του ηλε­κτρο­νι­κού περιου­σιο­λο­γί­ου, ενώ θα έχουν περά­σει από τη Βου­λή δια­τά­ξεις που θα ανοί­γουν τον δρό­μο στη φορο­λο­γι­κή διοί­κη­ση να τρο­φο­δο­τεί με περισ­σό­τε­ρα στοι­χεία και πλη­ρο­φο­ρί­ες τον ηλε­κτρο­νι­κό φάκε­λο που δημιουρ­γεί­ται για κάθε φορο­λο­γού­με­νο. Για παρά­δειγ­μα, σήμε­ρα το νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο δεν επι­τρέ­πει το φακέ­λω­μα κατα­θέ­σε­ων, ομο­λό­γων του ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου και αμοι­βαί­ων κεφα­λαί­ων εσω­τε­ρι­κού. Για να ενσω­μα­τω­θούν και τα συγκε­κρι­μέ­να περιου­σια­κά στοι­χεία στο περιου­σιο­λό­γιο, θα πρέ­πει να ψηφι­στεί η σχε­τι­κή νομο­θε­τι­κή διάταξη.

Η Εφο­ρία χτί­ζει την ηλε­κτρο­νι­κή υπο­δο­μή με στό­χο σε πρώ­τη φάση να εντο­πί­ζο­νται φορο­λο­γού­με­νοι οι οποί­οι έχουν σημα­ντι­κή ακί­νη­τη και κινη­τή περιου­σία αλλά δηλώ­νουν χαμη­λά εισο­δή­μα­τα και σε επό­με­νο στά­διο όταν το περιου­σιο­λό­γιο θα έχει ολο­κλη­ρω­θεί να επι­βά­λει τον φόρο περιου­σί­ας, ο οποί­ος θα αντι­κα­τα­στή­σει τον σημε­ρι­νό ΕΝΦΙΑ και τα τεκ­μή­ρια διαβίωσης.

Με την πλή­ρη λει­τουρ­γία του περιου­σιο­λο­γί­ου και την εφαρ­μο­γή των έμμε­σων τεχνι­κών ελέγ­χου ο φορο­λο­γι­κός μηχα­νι­σμός θα έχει τη δυνα­τό­τη­τα να προσ­διο­ρί­ζει το πραγ­μα­τι­κό φορο­λο­γη­τέο εισό­δη­μα κάθε φορο­λο­γου­μέ­νου με βάση όλα τα έσο­δα και τα έξο­δά του, τα περιου­σια­κά του στοι­χεία (κινη­τά και ακί­νη­τα) και τις κατα­θέ­σεις του στις τρά­πε­ζες. Στο στό­χα­στρο θα βρε­θούν όσοι φρο­ντί­ζουν να κρα­τούν τα εισο­δή­μα­τά τους μακριά από τα μάτια της Εφο­ρί­ας αλλά και οι οφει­λέ­τες, οι οποί­οι ενώ έχουν τη δυνα­τό­τη­τα δεν πλη­ρώ­νουν τα χρέη τους.

Τεράστια βάση δεδομένων

Το έργο δεν είναι εύκο­λο καθώς δημιουρ­γεί­ται μια τερά­στια βάση δεδο­μέ­νων με τα περιου­σια­κά στοι­χεία 8,5 εκατ. φορο­λο­γου­μέ­νων και όλων των επι­χει­ρή­σε­ων. Το αρχείο αυτό θα περι­λαμ­βά­νει από κατοι­κί­ες, οικό­πε­δα, αγρο­τε­μά­χια, απο­θή­κες, αυτο­κί­νη­τα και λοι­πά οχή­μα­τα, σκά­φη θαλάσ­σης και αερο­σκά­φη μέχρι και μεγά­λα χρη­μα­τι­κά ποσά που φυλάσ­σο­νται στα… στρώ­μα­τα, κατα­θέ­σεις σε τρά­πε­ζες, πλά­κες χρυ­σού, μετο­χές, ομό­λο­γα, έντο­κα γραμ­μά­τια, συμ­με­το­χές σε πάσης μορ­φής επι­χει­ρή­σεις, εται­ρι­κά μερί­δια, μερί­δια αμοι­βαί­ων κεφα­λαί­ων κ.λπ.

Ηδη, η ΑΑΔΕ έχει αρχί­σει να δημιουρ­γεί αρχείο με στοι­χεία που στέλ­νουν αυτο­μα­το­ποι­η­μέ­να οι τρά­πε­ζες και αφο­ρούν τους τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς, τα δάνεια, τις κάρ­τες, τα αμοι­βαία κεφά­λαια, τα ομό­λο­γα αλλά και τις συναλ­λα­γές των φορο­λο­γού­με­νων. Το δίχτυ της Εφο­ρί­ας θα φθά­σει μέχρι και στα υπό­γεια των τρα­πε­ζών. Οι ελεγ­κτές θα μπο­ρούν να γνω­ρί­ζουν ανά πάσα στιγ­μή εάν κάποιος φορο­λο­γού­με­νος δια­θέ­τει θυρί­δα  και με εισαγ­γε­λι­κή εντο­λή θα του παίρ­νουν τα κλει­διά της για να προ­χω­ρή­σουν στην κατά­σχε­ση τους περιε­χο­μέ­νου της.

Από το αρχείο της ΑΑΔΕ θα αντλού­νται πλη­ρο­φο­ρί­ες για τον εντο­πι­σμό εισο­δη­μά­των που δεν φορο­λο­γή­θη­καν ή εμπί­πτουν στις δια­τά­ξεις περί μαύ­ρου χρή­μα­τος. Τα στοι­χεία που θα συλ­λέ­γο­νται για όσους υπάρ­χουν υπο­ψί­ες για φορο­δια­φυ­γή θα δια­σταυ­ρώ­νο­νται και με τα στοι­χεία των φορο­λο­γι­κών δηλώ­σε­ων. Περιου­σια­κά στοι­χεία για τα οποία θα δια­πι­στω­θεί ότι δεν έχουν δηλω­θεί θα κατά­σχο­νται. Με την έναρ­ξη του περιου­σιο­λο­γί­ου κάθε φορο­λο­γού­με­νος θα έχει πρό­σβα­ση καθώς και δυνα­τό­τη­τα ελέγ­χου της πλη­ρό­τη­τας και της ορθό­τη­τας των — κατα­γε­γραμ­μέ­νων στη φορο­λο­γι­κή διοί­κη­ση — περιου­σια­κών του στοιχείων.

 

Πηγή www.tanea.gr
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων