- Διαφήμιση -

Άρειος Πάγος: Αυτή είναι η απόφαση για τους «Έλληνες» του Κασιδιάρη και για το «ΕΑΝ» του Κανελλόπουλου

Την τύχη του κόμ­μα­τος «Eλλη­νες», το οποίο έχει ιδρύ­σει ο κατα­δι­κα­σμέ­νος πρω­τό­δι­κα για εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, Ηλί­ας Κασι­διά­ρης, έκρι­νε σήμε­ρα (2/5) ο Άρειος Πάγος.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι κατέ­θε­σε αίτη­ση συμ­με­το­χής στις εκλο­γές με το Εθνι­κό Κόμ­μα «Ελλη­νες» και επι­κε­φα­λής τον ταξί­αρ­χο (κατό­πιν συντα­ξιο­δό­τη­σης), Δημή­τρη Χατζη­λιά­δη, μετά από αλλε­πάλ­λη­λες παλιν­δρο­μή­σεις με το κόμ­μα EAN… του συντα­ξιού­χου αντει­σαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου, Ανα­στά­σιου Κανελ­λό­που­λου, με τον Άρειο Πάγο να ανα­μέ­νε­ται να απο­φα­σί­σει σήμε­ρα (2/5) για τη συμ­με­το­χή ή μη του κόμ­μα­τός του…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων