- Διαφήμιση -

Μουσείο Ακρόπολης: Δύο βραδιές γαστρονομίας και μουσικής τον μήνα Μάιο

Κρα­σί, το δώρο του Διο­νύ­σου! Αλή­θεια, ποια ήταν η σχέ­ση των αρχαί­ων Αθη­ναί­ων με το κρα­σί; Πώς το έπι­ναν και με τι το συνό­δευαν; Αλλά και γενι­κό­τε­ρα, τι περι­λάμ­βα­νε η δια­τρο­φή τους; Ποια προ­ϊ­ό­ντα ήταν τοπι­κά και ποια εισα­γό­με­να; Και τι ρόλο είχαν στη θρη­σκευ­τι­κή ζωή της πόλης; Σε αυτά και άλλα πολ­λά ερω­τή­μα­τα απα­ντούν οι αρχαιο­λό­γοι του Μου­σεί­ου σε μια δια­φο­ρε­τι­κή περι­ή­γη­ση στις συλ­λο­γές του. Μια μονα­δι­κή εμπει­ρία που ολο­κλη­ρώ­νε­ται στο εστια­τό­ριο με ένα γεύ­μα παρα­σκευα­σμέ­νο ειδι­κά για την περί­στα­ση, με πιά­τα εμπνευ­σμέ­να από την ιστο­ρία χιλιά­δων ετών, που συνο­δεύ­ε­ται από γευ­σι­γνω­σία κρα­σιού με την υπο­στή­ρι­ξη του Κτή­μα­τος Γεροβασιλείου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων