- Διαφήμιση -

Αποκαλύψεις για offshore του Μιλτ. Βαρβιτσιώτη

Εξωχώρια εταιρεία μαζί με άλλα δέκα άτομα φέρεται να είχε ιδρύσει ο πρώην υπουργός της Ν.Δ. το 1999 με σκοπό την αγορά έκτασης στη Μύκονο αντί του ποσού των 2 δισ. δρχ.

 

Σοβα­ρά ηθι­κά ζητή­μα­τα προ­κα­λεί η χθε­σι­νή απο­κά­λυ­ψη της ύπαρ­ξης παλιάς εξω­χώ­ριας εται­ρεί­ας του πρώ­ην υπουρ­γού της Ν.Δ., Μιλ­τιά­δη Βαρ­βι­τσιώ­τη, τα έσο­δα από την οποία φέρε­ται να μην έχει δηλώ­σει στην εφο­ρία. Το θέμα ανέ­δει­ξε χθες η ειδη­σε­ο­γρα­φι­κή ιστο­σε­λί­δα newsbomb.gr, η οποία δεν είναι γνω­στή για τα φιλο­κυ­βερ­νη­τι­κά της αισθήματα.

Σύμ­φω­να με έγγρα­φα τα οποία μπό­ρε­σε να δια­σταυ­ρώ­σει η «Εφ.Συν.», το 1999 ο Μιλ­τιά­δης Βαρ­βι­τσιώ­της ιδρύ­ει μαζί με άλλα 10 άτο­μα την offshore SANIBEL ESTATES LTD, με κατα­στα­τι­κή έδρα τη Μον­ρό­βια της Λιβε­ρί­ας (80 broad str.), στην οποία ήταν ο ίδιος διευ­θυ­ντής και γραμ­μα­τέ­ας του Δ.Σ. Σκο­πός της εται­ρεί­ας δεν ήταν άλλος από την αγο­ρά 250 στρεμ­μά­των αγρο­τε­μα­χί­ων στη Μύκο­νο ένα­ντι του ποσού των 2 δισ. δραχ­μών, το οποίο κατα­βλή­θη­κε με επι­τα­γές στην Τρά­πε­ζα Κρή­της και στην Τρά­πε­ζα Εργασίας.

Την ύπαρ­ξη της εξω­χώ­ριας επι­βε­βαί­ω­σε με επι­στο­λή του ο Μ. Βαρ­βι­τσιώ­της, εξη­γώ­ντας πως δεν είχε υπο­χρέ­ω­ση ανα­φο­ράς της, καθώς κατά τη συγκε­κρι­μέ­νη χρο­νι­κή στιγ­μή δεν δια­τε­λού­σε εκλεγ­μέ­νος βου­λευ­τής, ούτε κατεί­χε κάποια κυβερ­νη­τι­κή θέση.

Ο ίδιος θεω­ρεί πως το δημο­σί­ευ­μα εντάσ­σε­ται στο πλαί­σιο της προ­ε­κλο­γι­κής περιό­δου και υπο­στη­ρί­ζει: «Η τελευ­ταία πρά­ξη της εν λόγω εται­ρεί­ας ήταν στις 31/08/1999, η πώλη­ση δηλα­δή των ανω­τέ­ρω περι­γρα­φό­με­νων ακι­νή­των. Εκτο­τε η εται­ρεία αυτή δεν έχει καμία δρα­στη­ριό­τη­τα, τόσο στην Ελλά­δα όσο και το εξω­τε­ρι­κό και, μάλι­στα, έχει δια­γρα­φεί από τα μητρώα εται­ρειών της Λιβε­ρί­ας. Εχει δε υπο­βά­λει δήλω­ση δια­κο­πής των εργα­σιών της και στη ΔΟΥ Μυκό­νου, με ημε­ρο­μη­νία δια­κο­πής εργα­σιών στις 31/08/1999. [..] Συνε­πώς, εύλο­γα προ­κύ­πτει ότι ουδε­μία παρά­βα­ση του νόμου περί εξω­χώ­ριων εται­ρειών έχει συντελεσθεί!»

Το πιο ενδια­φέ­ρον είναι πως επί κυβέρ­νη­σης Κ. Καρα­μαν­λή, το 2008, η εται­ρεία κλή­θη­κε να πλη­ρώ­σει για αυτήν την υπό­θε­ση φορο­λο­γι­κό πρό­στι­μο ποσού που υπε­ρέ­βαι­νε τα 4 εκατ. ευρώ. Τελι­κά η λιβε­ρια­νή εται­ρεία ενε­τά­χθη στον νόμο περί περαί­ω­σης (Ν.3697/2008) και η φορο­λο­γι­κή οφει­λή μειώ­θη­κε στα 583.035 ευρώ. Το συγκε­κρι­μέ­νο ποσό πλη­ρώ­θη­κε και για αυτό ο βου­λευ­τής της Ν.Δ. στην απά­ντη­σή του επι­ση­μαί­νει «ότι το 2010 δεν υφί­στα­ται ουδε­μία οφει­λή προς το ελλη­νι­κό Δημόσιο».

Στο δημο­σί­ευ­μα του newsbomb ανα­φέ­ρε­ται πως την περί­ο­δο εκεί­νη ο Μιλ­τιά­δης Βαρ­βι­τσιώ­της επι­χεί­ρη­σε να μετα­κυ­λί­σει σε κάποιους εκ των αγο­ρα­στών των οικο­πέ­δων την υπο­χρέ­ω­ση κατα­βο­λής του προ­στί­μου, «απει­λώ­ντας τους» ακό­μη και με πλει­στη­ρια­σμούς ακι­νή­των τους.

Στην απά­ντη­σή του ο πρώ­ην υπουρ­γός δεν σχο­λιά­ζει το παρα­πά­νω ούτε ανα­φέ­ρει σε ποιο «πόθεν έσχες» (από τη στιγ­μή που είχε την υπο­χρέ­ω­ση υπο­βο­λής του ως βου­λευ­τής) ανα­φέ­ρο­νται τα κέρ­δη τα οποία έχει απο­κο­μί­σει από τη λιβε­ρια­νή εξω­χώ­ρια εταιρεία.

 

Πηγή www.efsyn.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων