- Διαφήμιση -

Ο Γαβρόγλου ανακοινώνει το νέο εξεταστικό σύστημα — Με συλλαλητήριο «απαντούν» οι μαθητές

Οι 9 βασικές αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Παιδείας - Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει οι αλλαγές να αφορούν όσους δώσουν πανελλαδικές το καλοκαίρι του 2020

Το νέο εξε­τα­στι­κό σύστη­μα και οι αλλα­γές στο Λύκειο ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νώ­σει σήμε­ρα το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας. «Δεν θα υπάρ­χουν μεγά­λες δια­φο­ρές από ανα­κοί­νω­ση της πρό­τα­σής μας που έγι­νε τον περα­σμέ­νο Σεπτέμ­βριο» δήλω­σε ο υπουρ­γός Παι­δεί­ας Κων­στα­ντί­νος Γαβρό­γλου και τόνι­σε: «Το βασι­κό πνεύ­μα των αλλα­γών είναι η ολο­κλή­ρω­ση των εγκύ­κλιων σπου­δών στη Β’ Λυκεί­ου, ώστε η Γ’ Λυκεί­ου να είναι έτος προ­πα­ρα­σκευ­ής για την εισα­γω­γή στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση. Επί­σης, θέλου­με τα παι­διά να μπο­ρούν να εισά­γο­νται σε κάποια πανε­πι­στη­μια­κά τμή­μα­τα μόνο με το απο­λυ­τή­ριο του Λυκείου.Την ύλη ήδη την ανα­κοι­νώ­σα­με, θα ανα­κοι­νώ­σου­με και το σύστη­μα εισαγωγής.Θα υπάρ­χουν ευνοϊ­κό­τε­ρες δια­τά­ξεις για παι­διά και για τους εκπαιδευτικούς».
Σε κάθε περί­πτω­ση πάντως, τo σχέ­διο Γαβρό­γλου για τις Πανελ­λα­δι­κές περι­λαμ­βά­νει οι υπο­ψή­φιοι να εξε­τά­ζο­νται υπο­χρε­ω­τι­κά σε 4 μαθή­μα­τα ενώ θα έχουν και τη δυνα­τό­τη­τα να εξε­τα­στούν σε ένα επι­πλέ­ον προ­σκει­μέ­νου να διεκ­δι­κή­σουν τις σχο­λές ενός δεύ­τε­ρου επι­στη­μο­νι­κού πεδίου.Τα εξε­τα­ζό­με­να μαθή­μα­τα θα είναι τα ίδια με το σημε­ρι­νό σύστη­μα όπως αυτά προσ­διο­ρί­ζο­νται από την κατεύ­θυν­ση των υπο­ψη­φί­ων Αρχαία Ιστο­ρία Φυσι­κή Βιο­λο­γία Μαθη­μα­τι­κά Χημεία Αρχές Οικο­νο­μι­κής Θεω­ρί­ας Πλη­ρο­φο­ρι­κή. Σε ό,τι αφο­ρά στις αλλα­γές τη θέση των Λατι­νι­κών παίρ­νει η Κοι­νω­νιο­λο­γία ενώ η Λογο­τε­χνία θα συνε­ξε­τά­ζε­ται με τα Νέα Ελλη­νι­κά . Εξε­τά­ζε­ται το ενδε­χό­με­νο να μην προ­σμε­τρεί­ται ο βαθ­μός του απο­λυ­τη­ρί­ου στις συνο­λι­κές μονά­δες που θα συγκε­ντρώ­νουν οι υπο­ψή­φιοι στις Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις. Βασι­κός στό­χος είναι να περιο­ρι­στούν αντι­δρά­σεις των γονιών οτι αν συνυ­πο­λο­γί­ζο­νται οι βαθ­μοί των καθη­γη­τών της τάξης θα υπάρ­χουν πιέ­σεις προς τους καθη­γη­τές για πολύ καλούς βαθμούς.

Με συλ­λα­λη­τή­ριο η υπο­δο­χή των μαθητών

Οι μαθη­τές από την πλευ­ρά τους «υπο­δέ­χο­νται» τις ανα­κοι­νώ­σεις με συλ­λα­λη­τή­ριο το μεση­μέ­ρι στα Προ­πύ­λαια. Το κάλε­σμα του Συντο­νι­στι­κού των Μαθη­τών είναι για τις 12 το μεση­μέ­ρι καθώς όπως δια­μη­νύ­ει προς τον Κων­στα­ντί­νο Γαβρό­γλου «εμείς πει­ρα­μα­τό­ζωατης κυβέρ­νη­σης δε θα γίνου­με» εξη­γώ­ντας ότι το «απα­ρά­δε­κτο» νομο­σχέ­διό «κάνει ακό­μα πιο εξο­ντω­τι­κό εξε­τα­στι­κό κέντρο το σχο­λείο μας».

«Να μην κάνει καμία αλλα­γή στο εξε­τα­στι­κό σύστη­μα και στο Λύκειο ενώ είναι θέμα μηνών να διε­ξα­χθούν εθνι­κές εκλο­γές» ζήτη­σε ήδη από τον υπουρ­γό Παι­δεί­ας η εκπρό­σω­πος Τύπου της Νέας Δημο­κρα­τί­ας Μαρία Σπυ­ρά­κη ενώ η τομε­άρ­χης Παι­δεί­ας της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης Νίκη Κερα­μέ­ως απηύ­θυ­νε έκκλη­ση να στα­μα­τή­σουν οι παλι­νω­δί­ες του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας σε αυτό τo κρί­σι­μο θέμα καλώ­ντας την κυβέρ­νη­ση να μην προ­χω­ρή­σει σε καμία αλλα­γή την ύστα­τη αυτή ώρα

Πότε θα ισχύ­σουν οι αλλαγές

Με βάση τον κυβερ­νη­τι­κό σχε­δια­σμό οι αλλα­γές στο εκπαι­δευ­τι­κό σύστη­μα θα «τρέ­ξουν» τη σχο­λι­κή χρο­νιά 2019- 2020, δηλα­δή θα αφο­ρούν όσους δώσουν πανελ­λα­δι­κές το καλο­καί­ρι του 2020.Εκπαιδευτικοί πάντως σημειώ­νουν με νόη­μα οτι τα περισ­σό­τε­ρα τµή­µα­τα με ελεύ­θε­ρη είσο­δο δεν απο­τε­λούν “πόλο έλξης” ενώ στις σχο­λές υψη­λής ζήτη­σης ο αντα­γω­νι­σµός θα είναι πολύ µεγά­λος. Ενα ακό­µη ερώ­τη­μα που τίθε­ται είναι η οδη­γία για συµπλή­ρω­ση του µηχα­νο­γρα­φι­κού δελ­τί­ου από µαθη­τές Β’ Λυκεί­ου για τις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις, την ώρα δηλα­δή που οι περισ­σό­τε­ροι δεν έχουν ακό­μα κατα­λή­ξει στο είδος των σπου­δών που θέλουν να ακο­λου­θή­σουν. Σύμ­φω­να με εκπαι­δευ­τι­κούς που ασχο­λού­νται χρό­νια με τις Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις τα «πρά­σι­να τµή­µα­τα», δεν θα είναι ψηλά στις προ­τι­μή­σεις των υπο­ψη­φί­ων καθώς δεν υπάρ­χει σχέ­ση με την αγο­ρά εργασίας.

Στην ουσία πρό­κει­ται για τμή­μα­τα δύο «ταχυ­τή­των» αν και το υπουρ­γείο επι­ση­μαί­νει ότι το φαι­νό­με­νο παρα­τη­ρεί­ται και σήμε­ρα και προ­κα­λεί­ται από τη δια­φο­ρά στις προ­τι­μή­σεις των υπο­ψη­φί­ων και όχι από το ίδιο το σύστη­μα εισαγωγής.

Το χρώ­μα δεν θα είναι μόνι­μο για κανέ­να τμή­μα, αλλά θα το απο­κτά κάθε χρό­νο , ανά­λο­γα με τη ζήτη­ση από την πλευ­ρά των υπο­ψη­φί­ων. Το πρά­σι­νο χρώ­μα θα δίνε­ται στα τμή­μα­τα με τι μικρό­τε­ρη ζήτη­ση και θα δίνε­ται το “σήμα” στους υπο­ψη­φί­ους ότι μπο­ρούν να εισα­χθούν ελεύ­θε­ρα με το βαθ­μό του Απολυτηρίου.Οι προ­τά­σεις αυτές θα ισχύ­ουν για το Γενι­κό Λύκειο, ενώ για τα Επαγ­γελ­μα­τι­κά Λύκεια τα πράγ­μα­τα θα συνε­χί­σουν να έχουν όπως είναι σήμερα.

Τα υπο­χρε­ω­τι­κά μαθή­μα­τα για το ημε­ρή­σιο Γενι­κό Λύκειο προ­βλέ­πο­νται ως εξής : το μάθη­μα της Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας και Γραμ­μα­τεί­ας ενιαίο μάθη­μα για 6 ώρες, το μάθη­μα των Θρη­σκευ­τι­κών για 1 ώρα και το μάθη­μα της Φυσι­κής Αγω­γής για 2 ώρες, ενώ για το εσπε­ρι­νό Γενι­κό Λύκειο προ­βλέ­πο­νται δύο μαθή­μα­τα Γενι­κής Παι­δεί­ας, Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα (6 ώρες) και Θρη­σκευ­τι­κά (1 ώρα).Επιπλέον για το ημε­ρή­σιο Γενι­κό Λύκειο προ­βλέ­πο­νται δύο διδα­κτι­κές ώρες για ένα μάθη­μα επι­λο­γής. Στις επι­λο­γές περι­λαμ­βά­νο­νται ειδι­κά μαθή­μα­τα που οι υπο­ψή­φιοι μπο­ρεί να χρεια­στούν και για την εισα­γω­γή τους σε κάποια Τμή­μα­τα. Θα υπάρ­χουν οι βαθ­μοί των τετρα­μή­νων οι οποί­οι θα προσ­διο­ρί­ζο­νται όπως περί­που προσ­διο­ρί­ζο­νται και σήμε­ρα, εκτός προ­φα­νώς τη Φυσι­κή Αγω­γή, δε θα μετρά­ει στον υπο­λο­γι­σμό των βαθ­μών των τετραμήνων.

Οι κύριες αλλαγές συνοψίζονται στα εξής:

• Οι τρεις Ομάδες Προ­σα­να­το­λι­σμού, γίνονται τέσσερις, κάθε μία από τις οποίες αντι­στοι­χεί σε ένα Επι­στη­μο­νι­κό Πεδίο.

• Τα βασι­κά μαθήματα της κάθε ομάδας είναι τα ίδια με την αντίστοιχη σημε­ρι­νή Ομάδα Προ­σα­να­το­λι­σμού, με εξαίρεση την αντικατάσταση των Λατινικών από το μάθημα της Κοινωνιολογίας. Η αντικατάσταση αυτή κρίθηκε απαραίτητη αφ’ ενός για­τί από όλο το φάσμα των επιστημών του 1ου Επι­στη­μο­νι­κού Πεδίου τα Λατι­νι­κά αφορούσαν μόνο τα Τμήματα Φιλολογίας και αφ’ ετέρου για­τί με την εξαι­ρε­τι­κά περιορισμένη εξεταστέα ύλη τους προκαλούσαν στρεβλώσεις στην τελι­κή βαθμολογία των υποψηφίων. Επίσης, τα μαθήματα Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσσα και Νεο­ελ­λη­νι­κή Λογοτεχνία ενοποιούνται στο μάθημα Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσσα και Γραμματεία, το οποίο είναι εξεταζόμενο για όλους τους υποψηφίους.
• Η σημε­ρι­νή Ομάδα Προ­σα­να­το­λι­σμού Θετικών Σπουδών διαιρείται σε δύο Ομάδες Προ­σα­να­το­λι­σμού, την Ομάδα Προ­σα­να­το­λι­σμού «Θετικές Σπουδές» και την Ομάδα Προ­σα­να­το­λι­σμού «Σπουδές Υγείας». Η πρώτη οδη­γεί στο δεύτερο και η δεύτερη στο τρίτο Επι­στη­μο­νι­κό Πεδίο.
• Το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας εμπλουτίζεται με περιεχόμενο που σχετίζεται με την κοι­νω­νι­κή διάσταση της Οικονομίας.
• Κάθε Ομάδα Προ­σα­να­το­λι­σμού περιλαμβάνει μόνο τα μαθήματα στα οποία οι υποψήφιοι θα εξεταστούν τόσο για το απολυτήριο όσο και για την εισα­γω­γή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι συντελεστές βαρύτητας καταργούνται και όλα τα μαθήματα έχουν την ίδια βαρύτητα.
• Για το ημερήσιο Γενι­κό Λύκειο προβλέπονται τρία μαθήματα Γενικής Παιδείας, Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσσα και Γραμματεία (6 ώρες), Θρη­σκευ­τι­κά (1 ώρα) και Φυσι­κή Αγω­γή (2 ώρες), ενώ για το εσπε­ρι­νό Γενι­κό Λύκειο προβλέπονται δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας, Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσσα (6 ώρες) και Θρη­σκευ­τι­κά (1 ώρα).
• Επιπλέον για το ημερήσιο Γενι­κό Λύκειο προβλέπονται δύο διδακτικές ώρες για ένα μάθημα επιλογής. Στις επιλογές περιλαμβάνονται ειδι­κά μαθήματα που οι υποψήφιοι μπο­ρεί να χρειαστούν και για την εισα­γω­γή τους σε κάποια Τμήματα.
• Τα μαθήματα των Ομάδων Προ­σα­να­το­λι­σμού αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, με έξι διδακτικές ώρες για το καθένα. Αυτό δε σημαίνει ανάλογη αύξηση της διδακτέας/εξεταστέας ύλης. Η ύλη θα αυξη­θεί σε κάποια μαθήματα, αλλά σε καμία περίπτωση ανα­λο­γι­κά με την αύξηση ωρών. Στόχος είναι να υπάρχει ο χρόνος ώστε οι εκπαι­δευ­τι­κοί να μπορούν να διδάσκουν σωστά και οι μαθητές να μπορούν να εμπεδώσουν την ύλη κάθε μαθήματος.
• Τέλος για το ημερήσιο Γενι­κό Λύκειο προβλέπονται τρεις ώρες ανά εβδομάδα, μία για κάθε ένα από τα μαθήματα των Ομάδων Προ­σα­να­το­λι­σμού κατά τις οποίες κάθε εκπαιδευτικός θα είναι διαθέσιμος για συνεργασία με τους μαθητές του, για συζήτηση εργασιών, επίλυση αποριών κλπ.

Για την αναβάθμιση των ενδοσχολικών εξετάσεων, προκρίνεται η λύση της συνεργατικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, η οποία όχι μόνο δεν απο­στε­ρεί από τα σχολεία την αυτονομία τους για τις ενδοσχολικές εξετάσεις, αλλά απο­τε­λεί και ένα πρώτο στάδιο για την εμπέδωση πνεύματος συνεργασίας των σχολικών μονάδων, το οποίο δεν πρέπει να περιο­ρι­στεί μόνο στο ζήτημα των εξετάσεων.

Τα σχολεία θα χωριστούν σε ομάδες, ανά Δήμο στις μεγάλες πόλεις και ανά Νομό στην επαρχία. Τα θέματα σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα θα προετοιμάζονται από ομάδα διδασκόντων όλων των σχολείων ανά ομάδα και το τελι­κό διαγώνισμα θα προκύπτει μετά από κλήρωση ομάδας θεμάτων μέσα από ένα μεγαλύτερο πλήθος. Τα θέματα θα στέλνονται ηλε­κτρο­νι­κά στους μαθητές των σχολείων της συγκεκριμένης ομάδας και η εξέταση θα είναι δίωρη. Επιτηρητές θα είναι οι καθηγητές των δημόσιων σχολείων αλλά διαφορετικής ειδικότητας από την ειδικότητα των καθηγητών του εξεταζόμενου μαθήματος. Στα ιδιω­τι­κά σχολεία οι επιτηρητές θα είναι ένας από το δημόσιο σχολείο και ένας από το ιδιω­τι­κό σχολείο. Τα γρα­πτά των μαθητών, αφού καλυφθούν τα ονόματα, θα βαθμολογούνται από καθη­γη­τή άλλου σχολείου.

Η παρέμβαση στο σύστημα εισαγωγής

Στόχος του νέου συστήματος εισαγωγής , όπως είπε ο υπουρ­γός Παι­δεί­ας, είναι να εγκαινιάσει μία διεθνώς εγκαθιδρυμένη πρα­κτι­κή που είναι αυτή της ελεύθερης πρόσβασης και με αυτόν τον τρόπο να δώσει βαθμιαία σε όλο και περισσότερους νέους τη δυνατότητα να εισάγονται στα ΑΕΙ της χώρας με μόνο εισιτήριο το αναβαθμισμένο απολυτήριο του Λυκείου και να μπορούν να σπουδάζουν στον επι­στη­μο­νι­κό τομέα που επιθυμούν.

Τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά του συστήματος, που για πρώτη φορά αρχίζει να εδραιώνει την ελεύθερη πρόσβαση, έχουν ως εξής:

1. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Β’ Λυκείου (τον Ιούλιο), όλοι οι μαθητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποχρεούνται να συμπληρώσουν Α’ δήλωση προτίμησης (μηχα­νο­γρα­φι­κό) με τις 10 προτιμήσεις Τμημάτων στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν. Να σημειω­θεί ότι οι μαθητές που δε θα υποβάλουν την Α ́ δήλωση του Ιουλίου χάνουν το δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ή χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις για τη χρο­νιά αυτή. Ο αριθμός 10 είναι ενδεικτικός, αλλά τα μοντέλα τα οποία έχει επε­ξερ­γα­στεί το ΥΠΠΕΘ δείχνουν ότι δεν μπο­ρεί να είναι ούτε πολύ μικρότερος, ούτε πολύ μεγαλύτερος. Η δυνατότητα των αποφοίτων της Β’ Λυκείου να συμπληρώσουν ένα πρώτο μηχα­νο­γρα­φι­κό με περιορισμένο αριθ­μό προτιμήσεων απο­τε­λεί μία εξαι­ρε­τι­κή ευκαιρία ωρίμανσης των προβληματισμών και της στοχοθεσίας τους. Η συμπλήρωση αυτή μάλιστα της δήλωσης προτίμησης θα απο­τε­λεί την κατάληξη προγράμματος Συμβουλευτικής και Επαγ­γελ­μα­τι­κού Προ­σα­να­το­λι­σμού, το οποίο θα πραγματοποιείται μέχρι τη λήξη των προαγωγικών εξετάσεων της Β ́ Λυκείου. Με τον τρόπο αυτόν θα προηγείται η ενημέρωση και η συμ­βου­λευ­τι­κή και θα ακο­λου­θεί η συμπλήρωση του μηχα­νο­γρα­φι­κού. Σ’ αυτή τη διαδικασία συμπλήρωσης του μηχα­νο­γρα­φι­κού πρωτεύοντα ρόλο θα διαδραματίσουν οι εκπαι­δευ­τι­κοί, οι οποίοι, γνωρίζοντας τις επιδόσεις και κλίσεις των μαθητών, θα μπορούν να τους προσανατολίσουν καταλλήλως.

2. Με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών και τον αριθ­μό εισακτέων που θα έχει απο­φα­σι­στεί ανά Τμήμα, θα προκύψει ένας αριθμός Τμημάτων για τα οποία ο αριθμός των προτιμήσεων θα είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθ­μό εισακτέων. Αυτά τα Τμήματα, στα οποία ο αριθμός των αιτήσεων υπολείπεται των διαθέσιμων θέσεων, ονομάζονται «Τμήματα ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ).

3. Τα υπόλοιπα Τμήματα, δηλα­δή εκείνα στα οποία ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις, ονομάζονται «Τμήματα πρόσβασης μόνο με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ).

4. Λίγες μέρες αργότερα, ο μαθητής ενημερώνεται για το ποιες από τις προτιμήσεις του αντιστοιχούν σε ΤΠΠΕ και ποιες σε ΤΕΠ. Από το σύνολο των δηλώσεων θα προκύψουν:

(1) Αυτές στις οποίες θα συμπεριλαμβάνεται ένα τουλάχιστον ΤΕΠ και (2) Αυτές στις οποίες όλα τα Τμήματα είναι ΤΠΠΕ.

5. Οι μαθητές της κατηγορίας (2), θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές για την εισα­γω­γή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση μιας και από τις προτιμήσεις τους στη δήλωση του Ιουλίου δεν έχει προκύψει κανένα ΤΕΠ.

6. Τον Φεβρουάριο, οι μαθητές της κατηγορίας (1) δηλώνουν αν θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή αν προτιμούν να εισαχθούν σε ένα από τα ΤΕΠ που είχαν συμπεριλάβει στην αρχι­κή τους δήλωση. Η δήλωση του Φεβρουαρίου είναι ορι­στι­κή και δεσμευ­τι­κή. Συγκεκριμένα, ένας μαθητής που είχε τουλάχιστον ένα ΤΕΠ στη δήλωση του Ιουλίου μπορεί:

(α) να επιλέξει εισα­γω­γή σε ΑΕΙ μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, χάνοντας το δικαίωμα πρόσβασης σε κάποιο από τα ΤΕΠ που είχε δηλώσει ή,
(β) να επιλέξει ένα από τα ΤΕΠ που είχε συμπεριλάβει στη δήλωση του Ιουλίου, οπότε εισάγεται στο Τμήμα αυτό, με μόνη προϋπόθεση την απόκτηση του απολυτηρίου της Γ ́ Λυκείου.

 

Πηγή www.protothema.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων