- Διαφήμιση -

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων

Με θεμα­τι­κές περι­η­γή­σεις από αρχαιο­λό­γους του, το Εθνι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο συμ­με­τέ­χει στον εορ­τα­σμό της Διε­θνούς Ημέ­ρας Μου­σεί­ων 2023, που φέτος έχει ως θέμα «Μου­σεία, Αει­φο­ρία και Ποιό­τη­τα Ζωής».

Το Εθνι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο παρου­σιά­ζει ανα­λυ­τι­κά το πρό­γραμ­μα για όσες και όσους επι­θυ­μούν να συμ­με­τά­σχουν στις δρά­σεις που διορ­γα­νώ­νο­νται για τη Διε­θνή Ημέ­ρα Μουσείων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων