- Διαφήμιση -

Μουσείο Ακρόπολης για Σούνακ: “Πολιτισμός δεν είναι μόνον οι αρχαιότητες αλλά και οι συμπεριφορές”

«Πολι­τι­σμός δεν είναι μόνον οι αρχαιό­τη­τες και τα έργα Τέχνης. Πολι­τι­σμός είναι και οι σχέ­σεις και οι συμπε­ρι­φο­ρές των ανθρώ­πων» ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά σε ανα­κοί­νω­σή του το Μου­σείο της Ακρό­πο­λης, ύστε­ρα από τη δια­τά­ρα­ξη των σχέ­σε­ων Αθή­νας ‑Λον­δί­νου, εξαι­τί­ας της ακύ­ρω­σης από τον Ρίσι Σού­νακ της προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νης συνά­ντη­σής του με τον Κυριά­κο Μητσοτάκη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων