- Διαφήμιση -

Το άγαλμα του “Εφήβου” δωρεά στη σχολή Ευλπίδων από το Δήμο Αθηναίων

Τη δωρεά απο­φά­σι­σε το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο της πόλης ύστε­ρα από εισή­γη­ση του Δημάρ­χου, λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη την ιστο­ρι­κή και συμ­βο­λι­κή σημα­σία του αγάλ­μα­τος του «Εφή­βου» για τη Στρα­τιω­τι­κή Σχο­λή Ευελ­πί­δων, καθώς το έργο κοσμού­σε τον εξω­τε­ρι­κό χώρο των αρχι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων της, στο Πεδί­ον του Άρε­ως, επί 42 χρό­νια (1940–1982)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων