- Διαφήμιση -

Ο Τζον Κλιζ έρχεται στο Ηρώδειο

Ο Τζον Κλίζ, ένας ζωντανός κωμικός-θρύλος, θα βρίσκεται στο Ηρώδειο στις 20 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της περιοδίας του «Last Time to See Me Before I Die».

Το τουρ, που πραγ­μα­το­ποιεί­ται τα τελευ­ταία 5 χρό­νια, έχει περά­σει απ’όλα, σχε­δόν, τα μέρη της Ευρώ­πης και έχει ενθου­σιά­σει κοι­νό και κριτικούς.

Ο ηθο­ποιός ξεκί­νη­σε την πορεία του το 1963 με διά­φο­ρα σόου στο BBC, με πιο γνω­στό το «That was the week that was», και κάποιους μικρούς κινη­μα­το­γρα­φι­κούς ρόλους όπως στην ται­νία «Interlude», ώσπου το 1969 σχη­μά­τι­σε, μαζί με τους Γρέιαμ Τσαπ­μαν, Έρικ Άιντλ, Τέρι Γκί­λιαμ, Τέρι Τζό­ουνς και Μάικλ Πέι­λιν τους κορυ­φαί­ους Μόντι Πάιθον.

Η κωμι­κή αυτή ομά­δα πρω­τα­γω­νί­στη­σε σε πλη­θώ­ρα τηλε­ο­πτι­κών σει­ρών στη Μεγά­λη Βρε­τα­νία, με πρώ­τη της επι­τυ­χία το «Monty Python’s Flying Circus» το 1964 και έφτα­σε στην κορυ­φή κι έγι­νε συνώ­νυ­μο της ποπ κουλ­τού­ρας της δεκα­ε­τί­ας του’ 70 για το ιδιαί­τε­ρα καυ­στι­κό βρε­τα­νι­κό χιού­μορ της.

Ο εβδο­μη­ντα­ε­φτά­χρο­νος κωμι­κός, σατυ­ρί­ζο­ντας την μακρά πορεία του στη σκη­νή και το γεγο­νός ότι απο­τε­λεί το μακρο­βιό­τε­ρο μέλος των Μόντι Πάι­θον, ανε­βαί­νει με αυτο­σαρ­κα­στι­κή διά­θε­ση στη σκη­νή και προ­σφέ­ρει ένα κρά­μα live stand up comedy και μοντα­ρι­σμέ­νου υλι­κού από παλιές του παρα­στά­σεις, με μία δόση νοσταλ­γί­ας για τους φανα­τι­κούς του θαυμαστές.

i 20 Σεπτεμ­βρί­ου 2019 | Ηρώ­δειο | Εισι­τή­ρια: Άνω Διά­ζω­μα: €45, Περιο­ρι­σμέ­νος Αριθ­μός για ανέρ­γους και φοι­τη­τές: €25, Κάτω Διά­ζω­μα Γ’Ζώνη: €55, Β’Ζώνη: €65€, Α’Ζώνη: €75, Δια­κε­κρι­μέ­νη Ζώνη: €95. Για τα ΑΜΕΑ θα υπάρ­ξει ειδι­κά δια­μορ­φω­μέ­νος χώρος στο Κάτω Διά­ζω­μα (Τμή­μα Α Σει­ρές 1 και 2): €25

 

Πηγή www.athinorama.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων