- Διαφήμιση -

Ξαφνικά το υπ. Πολιτισμού θέλησε να κηρύξει αρχαιολογικό χώρο όλο τον Πειραιά! ‑Αντιδράσεις για τις επενδύσεις, αναβλήθηκε το ΚΑΣ

Αναστάτωση προκάλεσε η είδηση που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα ότι σε συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα το μεσημέρι, θα κηρυσσόταν αρχαιολογικός χώρος, στο μεγαλύτερο μέρος του, ο Πειραιάς.

Συγκε­κρι­μέ­να έντο­νες αντι­δρά­σεις από κατοί­κους και φορείς προ­κά­λε­σε το θέμα που θα έμπαι­νε σήμε­ρα στη συνε­δρί­α­ση του Κεντρι­κού Αρχαιο­λο­γι­κού Συμ­βου­λί­ου (Κ.Α.Σ.) «Έγκρι­ση ή μη κήρυ­ξης-οριο­θέ­τη­σης ως αρχαιο­λο­γι­κού χώρου του Δήμου Πει­ραιά και της περιο­χής «Καστρά­κι», Δ.Ε. Δρα­πε­τσώ­νας, Δήμου Κερα­τσι­νί­ου-Δρα­πε­τσώ­νας, Περι­φέ­ρειας Αττικής».

Κάθε­τα αντί­θε­τος ο δήμος Πειραιά

Την αντί­δρα­σή του εξέ­φρα­σε ο δήμαρ­χος Πει­ραιά Γιάν­νης Μόρα­λης, σε έκτα­κτη συνέ­ντευ­ξη τύπου που πραγ­μα­το­ποί­η­σε και σημεί­ω­σε πως ενώ στα μέσα Δεκεμ­βρί­ου μαζί με τον Αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Πει­ραιά Γιώρ­γο Γαβρί­λη είχαν απο­στεί­λει έγγρα­φο με το οποίο αιτιο­λο­γού­σαν με μια σει­ρά επι­χει­ρη­μά­των για ποιους λόγους δεν μπο­ρεί να χαρα­κτη­ρι­στεί όλος ο Πει­ραιάς ως αρχαιο­λο­γι­κός χώρος εν τού­τοις κανείς δεν τους κάλε­σε για δια­βού­λευ­ση. «Αιφ­νι­δια­στι­κά και τυχαία ενη­με­ρώ­θη­κα την Παρα­σκευή το βρά­δυ πως θα συζη­τη­θεί το ζήτη­μα την Τρί­τη» τόνι­σε χθες ο Γιάν­νης Μόραλης.

Στο έγγρα­φο, το οποίο εκδό­θη­κε ως απά­ντη­ση σε έγγρα­φο της Διεύ­θυν­σης Προϊ­στο­ρι­κών και Κλα­σι­κών Αρχαιο­τή­των, ανα­φέ­ρο­νταν μετα­ξύ άλλων ότι «ο Δήμος είναι κάθε­τα αντί­θε­τος με την κήρυ­ξη της περιο­χής του ως αρχαιο­λο­γι­κός χώρος και η παρέμ­βα­ση που προ­τεί­νε­ται είναι καί­ρια και ζωτι­κής σημα­σί­ας για το Δήμο μας, καθό­σον η υλο­ποί­η­ση της σε πλή­ρη εφαρ­μο­γή του νόμου θα δημιουρ­γή­σει ανυ­πέρ­βλη­τα εμπό­δια στην ανά­πτυ­ξη της περιο­χής και σε καμία περί­πτω­ση δεν πρέ­πει να γίνει χωρίς εξα­ντλη­τι­κή διερεύνηση».

Στον αέρα οι επενδύσεις

Ο δήμαρ­χος Πει­ραιά επε­σή­μα­νε ότι δεν μπο­ρεί μια επι­τρο­πή να ειση­γεί­ται και το ΚΑΣ να απο­φα­σί­ζει ερή­μην της πόλης λέγο­ντας επι­πλέ­ον πως δεν υπάρ­χουν σχε­τι­κές μελέ­τες που να συνη­γο­ρούν προς τη μετα­τρο­πή όλης της πόλης σε αρχαιο­λο­γι­κό χώρο. Και πρό­σθε­σε ότι νιώ­θει απο­ρία και θυμό για­τί αγνο­ή­θη­κε η πόλη και ζήτη­σε να τοπο­θε­τη­θούν επί του θέμα­τος τοπι­κοί βου­λευ­τές και δημο­τι­κές παρατάξεις.
Επι­προ­σθέ­τως έκρου­σε τον κώδω­να του κιν­δύ­νου τονί­ζο­ντας ότι θα κιν­δυ­νεύ­σει η ανα­πτυ­ξια­κή τρο­χιά του Πει­ραιά, θα στα­μα­τή­σει η δυνα­μι­κή που έχει απο­κτή­σει η πόλη, ενώ θα απο­τε­λέ­σει τρο­χο­πέ­δη για μελ­λο­ντι­κές ανα­πλά­σεις και επενδύσεις.

ΥΠΠΟ: Κανέ­να εμπό­διο στο επεν­δυ­τι­κό πλά­νο του ΟΛΠ

«Η κήρυ­ξη αρχαιο­λο­γι­κού χώρου δεν απο­τε­λεί εμπό­διο για το επεν­δυ­τι­κό πλά­νο του ΟΛΠ ούτε για την οικο­νο­μι­κή ανά­πτυ­ξη του Πει­ραιά, αντί­θε­τα προσ­δί­δει ισχυ­ρή προ­στι­θέ­με­νη αξία».
Αυτό ανα­φέ­ρει, μετά  το μπα­ράζ αντι­δρά­σε­ων το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού σε ανα­κοί­νω­ση του, με την οποία παράλ­λη­λα ενη­με­ρώ­νει ότι ανα­βάλ­λε­ται η προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για σήμε­ρα συζή­τη­ση του θέμα­τος στο Κεντρι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Συμ­βού­λιο. «Με έγγρα­φο αίτη­μά του, το οποίο παρα­λή­φθη­κε σήμε­ρα 4 Μαρ­τί­ου 2019, ο ΟΛΠ αιτή­θη­κε την ανα­βο­λή της εξέ­τα­σης του θέμα­τος, ώστε να έχει τον χρό­νο να κατα­θέ­σει τις από­ψεις του.
Το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού, θεω­ρώ­ντας εύλο­γο το αίτη­μα θα εξε­τά­σει σε επό­με­νη συνε­δρί­α­ση το master plan του ΟΛΠ και την πρό­τα­ση κήρυ­ξης — οριο­θέ­τη­σης αρχαιο­λο­γι­κού χώρου Πει­ραιά» ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση του ΥΠΠΟΑ.

Ανα­βάλ­λε­ται το ΚΑΣ

Ακο­λου­θεί η ανα­κοί­νω­ση του ΥΠΠΟΑ

Ενη­μέ­ρω­ση σχε­τι­κά με την εξέ­τα­ση από το Κεντρι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Συμ­βού­λιο του master plan του Οργα­νι­σμού Λιμέ­νος Πει­ραιώς και της πρό­τα­σης κήρυ­ξης — οριο­θέ­τη­σης αρχαιο­λο­γι­κού χώρου Πειραιά
Ανα­φο­ρι­κά με την εξέ­τα­ση από το Κεντρι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Συμ­βού­λιο του master plan Οργα­νι­σμού Λιμέ­νος Πει­ραιώς και της πρό­τα­σης κήρυ­ξης — οριο­θέ­τη­σης αρχαιο­λο­γι­κού χώρου Πει­ραιά, το Υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού ενη­με­ρώ­νει για τα ακόλουθα:

α. Σύμ­φω­να με την από­φα­ση της 78ης/19.2.2019 συνε­δρί­α­σης της Επι­τρο­πής Σχε­δια­σμού Ανά­πτυ­ξης Λιμέ­νων (ΕΣΑΛ), το master plan του Οργα­νι­σμού Λιμέ­νος Πει­ραιώς (ΟΛΠ) θα εξε­τα­στεί από το Κεντρι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Συμ­βού­λιο και το Κεντρι­κό Συμ­βού­λιο Νεω­τέ­ρων Μνη­μεί­ων του Υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού, προ­κει­μέ­νου να εναρ­μο­νι­στεί με τυχόν παρα­τη­ρή­σεις τους.

β. Δεδο­μέ­νου ότι το master plan συνι­στά χωρι­κή ρύθ­μι­ση, η θεσμι­κή κατο­χύ­ρω­ση της έγκρι­σής του προ­ϋ­πο­θέ­τει, κατά τον Ν. 3028/2002, την οριο­θέ­τη­ση περιο­χών που περιέ­χουν αρχαιό­τη­τες ή ενδεί­ξεις για αρχαιότητες.

γ. Το master plan του ΟΛΠ σχε­τί­ζε­ται με χώρους που περιέ­χουν αρχαιό­τη­τες στη Σαλα­μί­να και τον Πει­ραιά. Ο αρχαιο­λο­γι­κός χώρος στη Σαλα­μί­να έχει οριο­θε­τη­θεί στο παρελ­θόν (Αμπε­λά­κια — Κυνό­σου­ρα), ενώ η κήρυ­ξη – οριο­θέ­τη­ση του αρχαιο­λο­γι­κού χώρου Πει­ραιά είναι σε εκκρε­μό­τη­τα. Συγκε­κρι­μέ­να, στον Πει­ραιά υπάρ­χουν μόνο παλαιές κηρύ­ξεις μεμο­νω­μέ­νων μνη­μεί­ων (Ηετιώ­νεια Πύλη, τμή­μα­τα του Κονώ­νειου Τεί­χους, Αστι­κές Πύλες), που δεν περι­λαμ­βά­νουν το σύνο­λο των αρχαιοτήτων.

δ. Με βάση τα παρα­πά­νω, το Υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού προ­γραμ­μά­τι­σε την εξέ­τα­ση στην ίδια συνε­δρί­α­ση του Κεντρι­κού Αρχαιο­λο­γι­κού Συμ­βου­λί­ου της 5ης Μαρ­τί­ου 2019 τόσο του master plan του ΟΛΠ όσο και της πρό­τα­σης κήρυ­ξης — οριο­θέ­τη­σης αρχαιο­λο­γι­κού χώρου Πει­ραιά, η οποία έχει καταρ­τι­στεί από τις υπη­ρε­σί­ες του.

ε. Η εν λόγω πρό­τα­ση κήρυ­ξης – οριο­θέ­τη­σης έχει γνω­στο­ποι­η­θεί στους εμπλε­κό­με­νους φορείς από τον Οκτώ­βριο 2018, ενώ η Γενι­κή Διεύ­θυν­ση Αρχαιο­τή­των και Πολι­τι­στι­κής Κλη­ρο­νο­μιάς κάλε­σε σε συνά­ντη­ση τον Δήμο Πει­ραιά και τον ΟΛΠ στις 20 Φεβρουα­ρί­ου, στην οποία προ­σήλ­θε μόνο ο ΟΛΠ.

στ. Με έγγρα­φο αίτη­μά του, το οποίο παρα­λή­φθη­κε σήμε­ρα 4 Μαρ­τί­ου 2019, ο ΟΛΠ αιτή­θη­κε την ανα­βο­λή της εξέ­τα­σης του θέμα­τος, ώστε να έχει τον χρό­νο να κατα­θέ­σει τις από­ψεις του. Το Υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού, θεω­ρώ­ντας εύλο­γο το αίτη­μα θα εξε­τά­σει σε επό­με­νη συνε­δρί­α­ση το master plan του ΟΛΠ και την πρό­τα­ση κήρυ­ξης – οριο­θέ­τη­σης αρχαιο­λο­γι­κού χώρου Πειραιά.

ζ. Πριν τη συνε­δρί­α­ση του ΚΑΣ οι εμπλε­κό­με­νοι φορείς θα κλη­θούν σε νέα συνά­ντη­ση από το Υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού.

η. Η ίδια δια­δι­κα­σία εξέ­τα­σης από το Κεντρι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Συμ­βού­λιο στην ίδια συνε­δρί­α­ση της χωρι­κής ρύθ­μι­σης και της πρό­τα­σης κήρυ­ξης – οριο­θέ­τη­σης αρχαιο­λο­γι­κού χώρου ακο­λου­θή­θη­κε στο πρό­σφα­το παρελ­θόν και στην περί­πτω­ση του Ελλη­νι­κού. Με αυτή τη δια­δι­κα­σία όχι μόνο δεν υπήρ­ξε το παρα­μι­κρό πρό­βλη­μα στην επέν­δυ­ση του Ελλη­νι­κού, παρά τον μεγά­λο θόρυ­βο που είχε αναί­τια προ­κλη­θεί, αντί­θε­τα η τήρη­ση του νόμου τη θωρά­κι­σε θεσμικά.

θ. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται για πολ­λο­στή φορά ότι κηρυγ­μέ­νοι αρχαιο­λο­γι­κοί χώροι υπάρ­χουν σε πολ­λά αστι­κά κέντρα της χώρας, με κορυ­φαίο παρά­δειγ­μα το κέντρο της Αθή­νας, χωρίς να εμπο­δί­ζε­ται η οικο­δο­μι­κή ή άλλη οικο­νο­μι­κή δραστηριότητα.

ι. Η κήρυ­ξη αρχαιο­λο­γι­κού χώρου δεν απο­τε­λεί εμπό­διο για το επεν­δυ­τι­κό πλά­νο του ΟΛΠ ούτε για την οικο­νο­μι­κή ανά­πτυ­ξη του Πει­ραιά, αντί­θε­τα προσ­δί­δει ισχυ­ρή προ­στι­θέ­με­νη αξία

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων