- Διαφήμιση -

Λένα Ουζουνίδου: Τίποτα δεν αντικαθιστά την επικοινωνία με το κοινό

Γεννήθηκε στην Κομοτηνή και ό,τι θυμάται από παιδικά χρόνια και εφηβεία είναι μόνο όμορφο. Καλή στα μαθήματα του σχολείου, με χαρακτηριστική φωνή, εκφραστικότητα και καλοσύνη στις δράσεις της.

Η Λένα Ουζου­νί­δου δεν θα ασχο­λού­νταν ποτέ με τις θετι­κές επι­στή­μες παρά τα εικο­σά­ρια που έπαιρ­νε στα μαθη­μα­τι­κά. Θέα­τρο και πάλι θέα­τρο. Φωνή αρχό­ντισ­σας πάλ­κου, εύπλα­στο πρό­σω­πο με κεκτη­μέ­νη τη δια­στρο­φή των μεγά­λων κωμι­κών, που έκα­ναν δικές τους τις ιστο­ρί­ες όλου του κόσμου και απο­κτού­σαν συνο­δοι­πό­ρους σε μηδε­νι­κό χρό­νο, αλλά και με την ικα­νό­τη­τα να βαρύ­νει δίνο­ντας σχή­μα στον πόνο, την από­γνω­ση, το κενό.
Φέτος κατα­φέρ­νει να συν­δυά­σει αρκε­τά και δια­φο­ρε­τι­κά πράγ­μα­τα με απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα και νίκες. Μέχρι πρό­σφα­τα αλώ­νι­ζε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη του ’60 με τον «Αρί­στο» του Θωμά Κορο­βί­νη στο θέα­τρο του Νέου Κόσμου, η «Ψιλι­κα­τζού» στο «Vault» έχει απο­κτή­σει φίλους από όλη την Αττι­κή και τα περί­χω­ρα, το σίριαλ «Πέτα τη φρι­τέ­ζα», όπου υπο­δύ­ε­ται τη Ζαμπέ­λα Λεπί­δα, θυμί­ζει την τηλε­ό­ρα­ση που χάθη­κε ή δεν χάθη­κε. «Οι συντε­λε­στές όλοι λει­τουρ­γούν με όρους κινη­μα­το­γρα­φι­κούς», λέει. Και τώρα η παρά­στα­ση «Τα μάτια» του Πάμπλο Μεσί­ες, επί­σης στο θέα­τρο του Νέου Κόσμου. Σε αυτό το «μελό­δρα­μα γέλιου» η Ουζου­νί­δου είναι η Αργε­ντί­να Νατά­λια. «Είναι η χρο­νιά σας. Είναι η χρο­νιά σου, Λένα». «Είμαι πολύ συγκι­νη­μέ­νη. Υπάρ­χει κόσμος που με αγα­πά­ει πολύ τελι­κά. Νέα παι­διά έρχο­νται μετά τις παρα­στά­σεις και μου λένε “Λένα, σε ευχα­ρι­στού­με πολύ”, στο “Vault” γυναί­κες με πιά­νουν από το χέρι. Δεν υπάρ­χει μεγα­λύ­τε­ρη ικα­νο­ποί­η­ση από αυτό που ζω τον τελευ­ταίο και­ρό. Οσο έπαι­ζα τη Στα­μα­τία, με στα­μα­τού­σε ο κόσμος στο μετρό φωνά­ζο­ντας “Στα­μα­τία”! Είναι όλα ωραία. Και στο θέα­τρο και την τηλε­ό­ρα­ση συνυ­πάρ­χω με ανθρώ­πους που μπο­ρώ και συνεν­νο­ού­μαι. Της ίδιας συνο­μο­τα­ξί­ας”, ανα­φέ­ρει στη «Νέα Σελίδα».

«Αν ήμουν ενζε­νί, δεν θα υπο­δυό­μουν τη Σταματία»
Εχει πει κατά και­ρούς ότι πολύ χαί­ρε­ται το γεγο­νός ότι δεν υπήρ­ξε ποτέ ενζε­νί. «Αν ήμουν ενζε­νί, δεν θα σκε­φτό­ταν ποτέ ο Βαγ­γέ­λης Θεο­δω­ρό­που­λος να μου δώσει τον ρόλο της Στα­μα­τί­ας. Από τα 28 μου υπο­δύ­ο­μαι ντά­μες, αλλά δεν αγχώ­θη­κα ποτέ με αυτό. Ισα ίσα, το απο­λάμ­βα­να και το απολαμβάνω».

Η Λένα Ουζου­νί­δου μου θυμί­ζει πρό­σω­πο που θα ξεχώ­ρι­ζαν με τη μία ο Τζα­βέλ­λας, ο Κούν­δου­ρος, ο Σακελ­λά­ριος. Είναι ήρε­μη και μεγα­λό­ψυ­χη. Είναι φανε­ρό ότι όλα ήρθαν όπως τα είχε σκε­φτεί. Μου το επι­βε­βαιώ­νει. «Ολα ήρθαν όπως τα είχα στον νου μου. Ελε­γα ότι θα γίνω γνω­στή εκεί γύρω στα 40. Ετσι έγι­νε. Δεν πίε­σα τίπο­τα και όλα τα αντι­με­τώ­πι­ζα με πολ­λή προ­σή­λω­ση. Αφο­σιω­νό­μουν με την ίδια έντα­ση και στα μικρά και στα μεγά­λα. Το θέα­τρο το λατρεύω, όπως λατρεύω και την επι­κοι­νω­νία με το κοι­νό. Τίπο­τα δεν το αντι­κα­θι­στά αυτό».

Στα «Μάτια» (σκη­νο­θε­σία Παντε­λής Δεντά­κης) υπο­δύ­ε­ται τη Νατά­λια, μια γυναί­κα με πεί­σμα που δεν το βάζει κάτω. Ιδιαί­τε­ρα μορ­φω­μέ­νη και με δική της κοσμο­θε­ω­ρία, η Νατά­λια δίνει ρεύ­μα στο πάθος της χωρίς να μετα­νιώ­νει. «Το κεί­με­νο του Μεσί­ες είναι γεμά­το ανα­τρο­πές. Ο ίδιος επι­λέ­γει να βάλει μέσα πολ­λά είδη θεά­τρου. Είναι πρω­το­πο­ρια­κός και με πολύ χιού­μορ. Θέτει ερω­τή­μα­τα: Ποιος είναι ο τόπος μου; Πώς είναι ο τόπος μου; Τι είναι η ζωή; Τι είναι ο έρω­τας;» συμπληρώνει.

Επει­τα από ένα γεμά­το φθι­νό­πω­ρο και έναν χει­μώ­να όλο εκπλή­ξεις και ταχύ­τη­τες, η Λένα Ουζου­νί­δου έχει απο­φα­σί­σει ότι το καλο­καί­ρι δεν θα εργα­στεί, αλλά θα κάνει οικο­νο­μία δυνά­με­ων και θα αφο­σιω­θεί στους δικούς της ανθρώ­πους. «Ζω μια αλη­θι­νή ζωή», μου λέει προς το τέλος της κου­βέ­ντας μας. Και σκέ­φτο­μαι ότι έτσι εξη­γού­νται όλα.

Info
«Τα μάτια» του Πάμπλο Μεσί­ες. Σκη­νο­θε­σία: Παντε­λής Δεντά­κης. Παί­ζουν: Αννα Καλαϊ­τζί­δου, Μαρία Μοσχού­ρη, Ελέ­νη Ουζου­νί­δου, Αλέ­ξαν­δρος Χρυσανθόπουλος
Θέα­τρο του Νέου Κόσμου – Κεντρι­κή σκηνή

 

Πηγή http://neaselida.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων