- Διαφήμιση -

Πού θα φάτε πίτσα στην Αθήνα σα να βρίσκεστε στην Ιταλία

Γευστικά στέκια στην πόλη που μυούν στα μυστικά της

Η πίτσα για να είναι νόστι­μη θέλει μαε­στρία, μερά­κι και αγά­πη. Για να είναι αυθε­ντι­κή, ιτα­λι­κή, ωστό­σο, χρειά­ζε­ται και τεχνο­γνω­σία. Κάτι που δια­θέ­τουν όλα τα γευ­στι­κά στέ­κια που ακο­λου­θούν και έχουν κατα­φέ­ρει να μυή­σουν τους λάτρεις της στα μυστι­κά της.

Η χαρα­κτη­ρι­στι­κή λεπτή και τρα­γα­νή ζύμη της επι­κα­λύ­πτε­ται με μια απο­λαυ­στι­κή στρώ­ση κόκ­κι­νης ή λευ­κής σάλ­τσας και εμπλου­τί­ζε­ται με αυθε­ντι­κές, ιτα­λι­κές πρώ­τες ύλες για μια γαστρο­νο­μι­κή από­λαυ­ση που σας ταξι­δεύ­ει νοε­ρά στη γεί­το­να χώρα.

Parlo

Αδιαμ­φι­σβή­τη­τοι πρω­τα­γω­νι­στές στο μενού του Parlo (Αδρια­νεί­ου 25Α & Βεά­κη, Νέο Ψυχι­κό) δεν είναι άλλοι από την εξαι­ρε­τι­κή πίτσα του και τα ζυμα­ρι­κά, που το καθι­στούν σε καθιε­ρω­μέ­νο σημείο ανα­φο­ράς για εκεί­νους που επι­θυ­μούν να δοκι­μά­σουν νόστι­μα πιά­τα με εκλε­κτές πρώ­τες ύλες.

Περί­που δέκα δια­φο­ρε­τι­κές προ­τά­σεις σε πίτσα βάζουν σε πει­ρα­σμό, με συν­δυα­σμούς και γεύ­σεις που προ­κα­λούν έκπλη­ξη στον ουρα­νί­σκο. Από αυτές το ενδια­φέ­ρον προ­κα­λούν οι Smashing Pumpkin με γλυ­κιά κολο­κύ­θα, μοτσα­ρέ­λα, τσο­ρί­θο και γκορ­γκο­τζό­λα, Salumaio με ντο­μά­τα, ποι­κι­λία ιτα­λι­κών αλλα­ντι­κών και παρ­με­ζά­να και The Truffle Drug με φρέ­σκα μανι­τά­ρια, παν­σέ­τα και κρέ­μα μαύ­ρης τρούφας.

Nonna Edda

Ο Ιτα­λός πιτσαϊ­ό­λο Andrea Serrani, έφε­ρε την μυστι­κή συντα­γή από την γεν­νέ­τει­ρά του στην Αθή­να και έκτο­τε το Nonna Edda (Λεωφ. Εθνι­κής Αντι­στά­σε­ως 62–64, Και­σα­ρια­νή) έχει γίνει σημείο ανα­φο­ράς στην πόλη για την αυθε­ντι­κή, ιτα­λι­κή πίτσα του. Η ζύμη ανοί­γε­ται την ώρα της παραγ­γε­λί­ας, ενώ τα αλλα­ντι­κά που χρη­σι­μο­ποιού­νται –προ­σού­το, λου­κά­νι­κο, τοσκα­νέ­ζι­κο, πικά­ντι­κο– απο­τε­λούν εξαι­ρε­τι­κές ιτα­λι­κές πρώ­τες ύλες.

Χωρι­σμέ­νες σε δύο κατη­γο­ρί­ες, κόκ­κι­νες και λευ­κές, οι πίτσες του γίνο­νται καθη­με­ρι­νά ανάρ­πα­στες. Η Stracchino (μοτσα­ρέ­λα, λευ­κό κρε­μώ­δες ιτα­λι­κό τυρί, ρόκα, ντο­μα­τί­νια) και η Nonna Edda (σάλ­τσα ντο­μά­τας, μοτσα­ρέ­λα, ιτα­λι­κό πικά­ντι­κο σαλά­μι, ζαμπόν, ιτα­λι­κό λου­κά­νι­κο, μανι­τά­ρια, κρεμ­μύ­δι) θα συμπε­ρι­λη­φθούν σίγου­ρα στις αγα­πη­μέ­νες σας.

Italida

Με όνο­μα που παρα­πέ­μπει στην Ιτα­λία, το Italida στον Πει­ραιά (Φιλελ­λή­νων 9) κερ­δί­ζει τις εντυ­πώ­σεις τόσο με τον υπέ­ρο­χο χώρο και την ατμό­σφαι­ρά του, όσο και με την κου­ζί­να του. Φινε­τσά­το περι­βάλ­λον που θυμί­ζει παλιό αρχο­ντι­κό, με μοντέρ­νες πινε­λιές που το φέρ­νουν στο σήμερα.

Το μενού υπο­γρά­φει ο σεφ Κώστας Τσί­γκας, που τιμά ιδιαι­τέ­ρως τις τοπι­κές, γαστρο­νο­μι­κές παρα­δό­σεις της γεί­το­νας χώρας και έχει δημιουρ­γή­σει εμπνευ­σμέ­να πιά­τα, με κορυ­φαίο από αυτά την πίτσα, που παρα­σκευά­ζε­ται με αυθε­ντι­κή ιτα­λι­κή ζύμη και ψήνε­ται την ώρα της παραγ­γε­λί­ας στον ξυλό­φουρ­νο. Περί­ερ­γοι και απροσ­δό­κη­τοι συν­δυα­σμοί που εκπλήσ­σουν ευχάριστα.

Nanninella

Ο Ναπο­λι­τά­νος Μαρ­τσέ­λο μετα­δί­δει όλο το ιτα­λι­κό του ταμπε­ρα­μέ­ντο σε αυτήν την αυθε­ντι­κή τρα­το­ρία στην Αγία Παρα­σκευή (Πελο­πον­νή­σου 13). Η έντο­νη προ­σω­πι­κό­τη­τά του κυριαρ­χεί στο χώρο, γι’ αυτό αν επι­θυ­μεί­τε ένα ήρε­μο γεύ­μα καλύ­τε­ρα να το ξανασκεφτείτε.

Η ναπο­λι­τά­νι­κη κου­ζί­να, φυσι­κά, και έχει την τιμη­τι­κή της εδώ με τα ζυμα­ρι­κά με θαλασ­σι­νά να βρί­σκο­νται στις κορυ­φαί­ες επι­λο­γές. Στον αντί­πο­δα, η αυθε­ντι­κή ιτα­λι­κή πίτσα του που συγκα­τα­λέ­γε­ται στις κορυ­φαί­ες της πόλης.

Cosa Nostra

Αν για κάτι φημί­ζε­ται το συγκε­κρι­μέ­νο ιτα­λι­κό στου Ψυρ­ρή (Αγί­ας Θέκλας 3) αυτό είναι σίγου­ρα το ατμο­σφαι­ρι­κό περι­βάλ­λον, που κάνει τον επι­σκέ­πτη να νιώ­θει πρω­τα­γω­νι­στής σε κάποια από τις θρυ­λι­κές ται­νί­ες του Νονού! Στα συν βέβαια και οι πίτσες του, με κόκ­κι­νη ή λευ­κή σάλ­τσα, που μυούν γευ­στι­κά στα μυστι­κά μιας αυθε­ντι­κής ιτα­λι­κής πίτσας με την χαρα­κτη­ρι­στι­κή λεπτή τρα­γα­νή ζύμη.

Da Bruno

Με περισ­σό­τε­ρα από 30 χρό­νια λει­τουρ­γί­ας, απο­τε­λεί ένα από τα πιο δια­χρο­νι­κά ιτα­λι­κά στην πόλη. Φιλό­ξε­νη σάλα, προ­σεγ­μέ­νη κου­ζί­να και γεύ­σεις που ταξι­δεύ­ουν στην Ιτα­λία στα χαρα­κτη­ρι­στι­κά που έχουν καθιε­ρώ­σει το Da Bruno (Αγ. Αλε­ξάν­δρου 46, Παλαιό Φάλη­ρο) στη συνεί­δη­ση του κοι­νού. Η παρά­δο­ση της ιτα­λι­κής κου­ζί­νας συνα­ντά­ται σε όλα τα πιά­τα της αυθε­ντι­κής αυτής τρα­το­ρί­ας, ικα­νο­ποιώ­ντας και τους πιο απαι­τη­τι­κούς λάτρεις της.

Ο Ιτα­λός σεφ φημί­ζε­ται για την μαε­στρία του στην πίτσα, η οποία σερ­βί­ρε­ται με λεπτή και τρα­γα­νή ζύμη σε διά­φο­ρες εκδο­χές και συν­δυα­σμούς που ξαφ­νιά­ζουν! Δοκι­μά­στε τις Pizza con Formaggio Latteria (με σάλ­τσα ντο­μά­τας, φρέ­σκια βου­βα­λί­σια μοτσα­ρέ­λα, προ­σού­το Πάρ­μας, αγκι­να­ρά­κι σε ελαιό­λα­δο) και Pizza Carpaccio e Tartufo Nero (με σάλ­τσα ντο­μά­τας, μοτσα­ρέ­λα, καρ­πά­τσο μοσχα­ρί­σιο, μαύ­ρη καλο­και­ρι­νή τρούφα).

Πηγή  newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων