- Διαφήμιση -

Οι Ελεγκτές Επιστρέφουν Στα Μέσα Μεταφοράς Στην Αθήνα

Επιστρέφουν οι ελεγκτές εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε μία προσπάθεια του ΟΑΣΑ να περιορίσει τη λαθρεπιβίβαση.

Σύμ­φω­να με στοι­χεία του οργα­νι­σμού, τα έσο­δα από τις πωλή­σεις των εισι­τη­ρί­ων εμφα­νί­ζο­νται το 2018 αυξη­μέ­να, συγκρι­τι­κά με το 2017, παρα­μέ­νουν ωστό­σο σε χαμη­λό­τε­ρα επί­πε­δα σε σχέ­ση με αυτά πριν το 2015.

Η εφαρ­μο­γή του ηλε­κτρο­νι­κού εισι­τη­ρί­ου έφε­ρε αύξη­ση στα έσο­δα του ΟΑΣΑ για το 2018, συγκρι­τι­κά με τα αμέ­σως προη­γού­με­να χρό­νια, ωστό­σο εξα­κο­λου­θούν να βρί­σκο­νται μακριά από τις εισπρά­ξεις της τριε­τί­ας 2012–14. Πάντως η εισι­τη­ριο­δια­φυ­γή περιο­ρί­στη­κε μέσα στο 2018 λόγω της εφαρ­μο­γής του κλει­σί­μα­τος των πυλών στο δίκτυο της ΣΤΑΣΥ και της εισό­δου από την μπρο­στι­νή θύρα στα λεω­φο­ρεία και τρό­λεϊ της ΟΣΥ. Εκτι­μά­ται ωστό­σο ότι τα απο­τε­λέ­σμα­τα θα μπο­ρού­σαν να είναι ακό­μη πιο ικα­νο­ποι­η­τι­κά, καθώς το ανε­ξή­γη­τα μεγά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα που μένουν ανοι­κτές οι μπά­ρες επι­τρέ­πο­ντας και δεύ­τε­ρο επι­βά­τη να εισέλ­θει στις απο­βά­θρες και το γεγο­νός ότι πολ­λοί επι­βά­τες στα λεω­φο­ρεία και τρό­λεϊ δεν επι­βι­βά­ζο­νται από τις μπρο­στι­νές θύρες, αλλά και η αδυ­να­μία εφαρ­μο­γής παρό­μοιων μέτρων στο τραμ, δεν επι­τρέ­πουν την ορι­στι­κή εξα­φά­νι­ση του φαι­νο­μέ­νου της λαθρεπιβίβασης.

Σχεδόν 15.000 έλεγχοι την 1η Φεβρουαρίου

Η επι­στρο­φή των ελεγ­κτών, έστω και με σημα­ντι­κή καθυ­στέ­ρη­ση, απο­τε­λεί μονό­δρο­μο για τον ΟΑΣΑ, έτσι σιγά-σιγά κάνουν την επα­νεμ­φά­νι­σή τους σε μία προ­σπά­θεια να περιο­ρι­στεί η εισι­τη­ριο­δια­φυ­γή. Σύμ­φω­να με στοι­χεία του οργα­νι­σμού, την Παρα­σκευή 1η Φεβρουα­ρί­ου έγι­ναν σχε­δόν 15.000 έλεγ­χοι σε όλα τα μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς, πάνω από 10.000 στη ΣΤΑΣΥ (Μετρό, Ηλε­κτρι­κός Σιδη­ρό­δρο­μος, Τραμ) και περί­που 4.900 στην ΟΣΥ (Λεω­φο­ρεία, Τρόλεϊ).

Στον ΟΑΣΑ δηλώ­νουν ικα­νο­ποί­η­ση για τα έσο­δα, καθώς επι­τεύ­χθη­κε αύξη­ση το δίμη­νο Δεκεμ­βρί­ου-Ιανουα­ρί­ου. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, τον Δεκέμ­βριο του 2018 και τον Ιανουά­ριο του 2019 κατα­γρά­φη­κε αύξη­ση εσό­δων κατά 9,8% και 21%, σε σχέ­ση με τους αντί­στοι­χους περ­σι­νούς μήνες. Για το σύνο­λο του 2018, ο κύκλος εργα­σιών εκτι­μά­ται ότι άγγι­ξε σε 200 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, ένα­ντι 173,5 εκατ. το 2017, ενώ οι προ­βλέ­ψεις για το 2019 κάνουν λόγο για αύξη­ση των εισπρά­ξε­ων άνω του 10%.

Κοντά στα 250 εκατ. τα έσοδα πριν το 2015

Αξί­ζει να σημειω­θεί πάντως ότι έσο­δα της τάξης των 200 εκατ. ευρώ απέ­χουν κατά πολύ από τα αντί­στοι­χα της τριε­τί­ας 2012–2014, οπό­τε και οι εισπρά­ξεις, σε ετή­σια βάση, είχαν δια­μορ­φω­θεί σε 247,1 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ το 2012, 232,8 εκατ. το 2013 και 247,5 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ το 2014. Από το 2015 άρχι­σαν να μειώ­νο­νται σημα­ντι­κά (201,4 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ), για να περιο­ρι­στούν ακό­μη περισ­σό­τε­ρο το 2016 (182,4 εκατ.) και το 2017 (173,5 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ).

Όσον αφο­ρά το ηλε­κτρο­νι­κό εισι­τή­ριο, ο αριθ­μός των προ­σω­πο­ποι­η­μέ­νων και απρό­σω­πων καρ­τών δια­μορ­φώ­θη­κε σε 1,10 εκα­τομ­μύ­ρια και 620.000, αντί­στοι­χα. Επί­σης, 7 στους 10 επι­βά­τες χρη­σι­μο­ποιούν εκπτω­τι­κά εισι­τή­ρια, με τις εκπτώ­σεις να φτά­νουν έως τα 17 λεπτά το εισι­τή­ριο. Οι συναλ­λα­γές με πιστω­τι­κή κάρ­τα έφτα­σαν στο 20% (1 στα 5 ευρώ προ­έρ­χε­ται, δηλα­δή, από πιστω­τι­κή κάρ­τα), ενώ στα 293 Αυτό­μα­τα Μηχα­νή­μα­τα, πέραν όλων των εκδο­τη­ρί­ων και 500 περι­πτέ­ρων που δια­θέ­τουν POS, είναι δυνα­τή η χρή­ση πιστω­τι­κής κάρ­τας. Το προ­σε­χές διά­στη­μα, ο ΟΑΣΑ πρό­κει­ται να προ­χω­ρή­σει και σε αλλα­γή του μενού των Αυτό­μα­των Μηχα­νη­μά­των Έκδο­σης Κομί­στρου. Το μενού θα γίνει πιο φιλι­κό και εύχρη­στο στον επι­βά­τη, ενώ θα μειω­θεί και στο μισό ο χρό­νος των συναλλαγών.

 

Πηγή http://athina984.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων