- Διαφήμιση -

Αναστολή παραστάσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής 7- 8/03, λόγω κοροναϊού

Τα ταμεία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα επικοινωνήσουν με τους θεατές που έχουν αγοράσει εισιτήρια για την «Πάπισσα Ιωάννα».

Στο πλαί­σιο προ­λη­πτι­κών μέτρων για την εξά­πλω­ση του κορο­ναϊ­ού η Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή ανα­κοι­νώ­νει την ανα­στο­λή των παρα­στά­σε­ων της για το διή­με­ρο 7 και 8 Μαρ­τί­ου 2020. Σε ανα­κοί­νω­ση της ΕΛΣ ανα­φέ­ρε­ται ότι την Δευ­τέ­ρα 9 Μαρ­τί­ου η κατά­στα­ση θα αξιο­λο­γη­θεί εκ νέου και θα γίνουν νέες ανακοινώσεις.

Συγκε­κρι­μέ­να, ανα­στέλ­λο­νται οι παρα­στά­σεις, στην Αίθου­σα Σταύ­ρος Νιάρ­χος η «Πάπισ­σα Ιωάν­να» της 8ης Μαρ­τί­ου και στην Εναλ­λα­κτι­κή Σκη­νή το «Europeras 1 & 2» της 7ης Μαρτίου.

Τα ταμεία της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής θα επι­κοι­νω­νή­σουν με τους θεα­τές που έχουν αγο­ρά­σει εισι­τή­ρια για την «Πάπισ­σα Ιωάν­να», προ­κει­μέ­νου να τους προ­τα­θεί επι­στρο­φή των χρη­μά­των τους ή μετα­φο­ρά των εισι­τη­ρί­ων σε άλλη ημε­ρο­μη­νία ή άλλη παραγωγή.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων