- Διαφήμιση -

Νοσοκομείο Αττικόν: «Μεγάλες ελλείψεις σε κέντρο αναφοράς κρουσμάτων κοροναϊού»

Προαναγγέλλουν στάση εργασίας οι εργαζόμενοι σε περίπτωση μη υλοποίησης των αιτημάτων

Το Σωμα­τείο εργα­ζο­μέ­νων του νοσο­κο­μεί­ου Αττι­κόν με ανα­κοί­νω­σή του, προ­α­ναγ­γέλ­λει κινη­το­ποι­ή­σεις ως ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας για την μη υλο­ποί­η­ση συγκε­κρι­μέ­νων αιτη­μά­των από μεριάς της κυβέρ­νη­σης και μάλι­στα από τη στιγ­μή που το νοσο­κο­μείο λει­τουρ­γεί ως κέντρο ανα­φο­ράς κρου­σμά­των κοροναϊού.

Ανα­λυ­τι­κά οι εργα­ζό­με­νοι του νοσο­κο­μεί­ου αναφέρουν:

«Σε ανα­κοί­νω­ση του Σωμα­τεί­ου μας, ακρι­βώς πριν ένα μήνα, στις 6 Φεβρουα­ρί­ου 2020, για το Αττι­κό Νοσο­κο­μείο ως κέντρο ανα­φο­ράς κρου­σμά­των κορο­ναϊ­ού, αναφέραμε:

Αυτή τη στιγ­μή ΔΕΝ υπάρ­χει σχέ­διο για τον κορο­ναϊό στο Αττι­κό που να είναι εφαρ­μό­σι­μο, σε πιθα­νή μαζι­κή έξαρ­ση της νόσου. Κάθε σοβα­ρό σχέ­διο περι­λαμ­βά­νει το προ­σω­πι­κό που μπο­ρεί να το εφαρ­μό­σει, τα αντί­στοι­χα μέτρα προ­στα­σί­ας και τις κατάλ­λη­λες υλι­κο­τε­χνι­κές υπο­δο­μές. Κάθε σοβα­ρό σχέ­διο για την αντι­με­τώ­πι­ση μιας κρί­σης της δημό­σιας υγεί­ας περ­νά­ει μέσα από προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού, δημιουρ­γί­ας υπο­δο­μών και εξο­πλι­σμού του νοσο­κο­μεί­ου με τα απα­ραί­τη­τα υλι­κά, αλλιώς είναι μονό επι­κοι­νω­νια­κή πολι­τι­κή και εκμε­τάλ­λευ­ση των εργα­ζο­μέ­νων εις βάρος της υγεί­ας του ασθενούς.

Ενώ η μαζι­κή έξαρ­ση της νόσου είναι προ των πυλών, και ενώ έχει περά­σει ένας ολό­κλη­ρος μήνας:

  1. Δεν έχει προ­σλη­φθεί ούτε ένας νοση­λευ­τής, διοι­κη­τι­κός, τεχνο­λό­γος, τραυ­μα­τιο­φο­ρέ­ας, στις κενές οργα­νι­κές θέσεις του νοσο­κο­μεί­ου ανα­φο­ράς για τον κορω­νο­ϊό ΑΤΤΙΚΟΝ
  2. Δεν έχει φύγει ούτε ένα ράν­τζο, ούτε έχει ανα­κου­φι­στεί από την υπε­ρε­φη­μέ­ρευ­ση το νοσο­κο­μείο ανα­φο­ράς για τον κορω­νο­ϊό ΑΤΤΙΚΟΝ
  3. Δεν έχει ανοί­ξει ούτε ένα επι­πλέ­ον κρε­βά­τι ΜΕΘ, με την ανα­γκαία πρό­σλη­ψη προ­σω­πι­κού και προ­μή­θεια εξο­πλι­σμού, στο νοσο­κο­μείο ανα­φο­ράς για τον κορο­ναϊό ΑΤΤΙΚΟΝ (τα υπάρ­χο­ντα κρε­βά­τια ΜΕΘ δεν επαρ­κούν ούτε για την τακτι­κή λει­τουρ­γία του νοσο­κο­μεί­ου, πολύ περισ­σό­τε­ρο δε για έκτα­κτες συνθήκες)
  4. Δεν έχει ανοί­ξει κανέ­να κλει­στό νοσο­κο­μείο, πχ Λοι­μω­δών, για τις αυξη­μέ­νες ανά­γκες νοση­λεί­ας που πιθα­νά θα προ­κύ­ψουν από την επι­δη­μία, και θα ανα­κού­φι­ζαν τη Δυτι­κή Αθή­να και το νοσο­κο­μείο ανα­φο­ράς για τον κορο­ναϊό ΑΤΤΙΚΟΝ

ΤΕΡΜΑ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Καλού­με τη κυβέρ­νη­ση και το υπουρ­γείο υγεί­ας σε άμε­ση υλο­ποί­η­ση των αιτημάτων.

Στην αντί­θε­τη περί­πτω­ση την Πέμ­πτη 12/3 το σωμα­τείο κηρύσ­σει στά­ση εργα­σί­ας 7–10 πμ και συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πύλη του νοσοκομείου.

Καλού­με όλα τα σωμα­τεία υγειο­νο­μι­κών σε αγω­νι­στι­κό συντονισμό.

Το Δ.Σ.»

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων