- Διαφήμιση -

O Παρθενώνας αναδείχθηκε το ομορφότερο κτίριο στον κόσμο

Ο Παρθενώνας ψηφίστηκε από τους αρχιτέκτονες ως το πιο όμορφο κτίριο του κόσμου σε ψηφοφορία που διενήργησε το Business Insider.

Όπως τα έργα ζωγρα­φι­κής και τα γλυ­πτά, έτσι και τα κτί­ρια μπο­ρούν να θεω­ρη­θούν έργα τέχνης. Με αυτό το σκε­πτι­κό το Business Insider απευ­θύν­θη­κε σε αρχι­τέ­κτο­νες για να ανα­δεί­ξουν τα κτί­ρια που έφε­ραν την επα­νά­στα­ση στην αρχι­τε­κτο­νι­κή, εκεί­να που τους ενέ­πνευ­σαν να ακο­λου­θή­σουν το επάγ­γελ­μα αυτό ή εκεί­να που απλώς θεω­ρούν εκπληκτικά.

1.Παρθενώνας

 

Εδώ μπο­ρει­τε να δει­τε και τα 15 κτί­ρια www.ellines.com

 

Πλη­ρο­φο­ρί­ες από τη πηγή www.ellines.com

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων