- Διαφήμιση -

Το ΚΑΣ ανακαλεί απόφασή του για την ανέγερση κτηρίου στο Κουκάκι

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ανακάλεσε σήμερα απόφαση που πήρε για την ανέγερση νέου εννιαώροφου κτηρίου

Ομό­φω­να το Κεντρι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Συμ­βού­λιο ανα­κά­λε­σε σήμε­ρα από­φα­ση που πήρε στις 25 Σεπτεμ­βρί­ου 2018 σχε­τι­κά με αίτη­μα για την ανέ­γερ­ση νέου εννια­ώ­ρο­φου κτη­ρί­ου (με τρία υπό­γεια και δώμα με πέρ­γκο­λα και ασκε­πή πισί­να) σε οικό­πε­δο στη συμ­βο­λή των οδών Μισα­ρα­λιώ­του και Τσά­μη Καρα­τά­ση στο Κουκάκι.

Η γνω­μο­δό­τη­ση πάρ­θη­κε μετά την αυτο­ψία της ολο­μέ­λειας του ΚΑΣ, που διε­νερ­γή­θη­κε στις 4 Μαρ­τί­ου 2019 στο οικό­πε­δο, κατά την οποία, σύμ­φω­να με την εισή­γη­ση της αρμό­διας διεύ­θυν­σης Προϊ­στο­ρι­κών και Κλα­σι­κών Αρχαιο­τή­των, δια­πι­στώ­θη­κε ότι το κτί­ριο (ύψους περί­που 32 μ.), θα προ­κα­λέ­σει, μετα­ξύ άλλων, οπτι­κή βλά­βη στο μνη­μείο της Ακρό­πο­λης, ενώ δεν θα δένει αρμο­νι­κά στο ευρύ­τε­ρο δομη­μέ­νο περι­βάλ­λον. Όπως ειπώ­θη­κε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, εκτός από ένα κτί­ριο που κτί­στη­κε το 1989 επί της οδού Τ. Καρα­τά­ση, το εν λόγω εννια­ώ­ρο­φο κτί­ριο θα έχει το μεγα­λύ­τε­ρο ύψος σε σχέ­ση με τις όμο­ρες οικοδομές.

 

Πηγή http://www.capital.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων