- Διαφήμιση -

ΜΑΡΓΑΡΩ: Η ιστορική ψαροταβέρνα του Πειραιά στην σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Η Μαργαρώ είναι ένα μαγαζί θεσμός στο Χατζηκυριάκειο

– Μια από τις πιο ξακου­στές ιστο­ρι­κές ψαρο­τα­βέρ­νες του Πειραιά

– Η νέα γενιά Χανιώ­τη συνε­χί­ζει την ιστορία

– Το μενού περι­λαμ­βά­νει λίγες αλλά απο­λαυ­στι­κές προτάσεις

 

Η Μαρ­γα­ρώ είναι ένα μαγα­ζί θεσμός στο Χατζη­κυ­ριά­κειο, δίπλα ακρι­βώς στη σχο­λή Ναυ­τι­κών Δοκί­μων, με λει­τουρ­γία πάνω από πενή­ντα έτη! Αρχι­κά λει­τουρ­γού­σε ως οινο­πα­ντο­πω­λεί­ον, υπό άλλη διεύ­θυν­ση, ενώ αργό­τε­ρα ανέ­λα­βε η Μαρ­γα­ρώ από τη Μύκο­νο και το μαγα­ζί έγι­νε το στέ­κι πολ­λών ναυ­τι­κών, μαστό­ρων και εργα­τών της περιοχής.

 

Ο χώρος λιτός, «ντυ­μέ­νος» στα λευ­κά, θυμί­ζει κάποιο ταβερ­νά­κι σε νησί. Στο εσω­τε­ρι­κό του λίγοι πίνα­κες ζωγρα­φι­κής στους τοί­χους αλλά και μία φωτο­γρα­φία της χρυ­σο­χέ­ρας Μαρ­γα­ρώ, που συντρο­φεύ­ει τους άξιους συνε­χι­στές αυτής της κλη­ρο­νο­μιάς, τα εγγό­νια της.

Το μενού δεν περι­λαμ­βά­νει πάνω από πέντε προ­τά­σεις και βασί­ζε­ται στη λογι­κή «λίγα και καλά». Από σαλά­τες προ­σφέ­ρει μόνο χωριά­τι­κη ή ντο­μα­το­σα­λά­τα, ενώ ο επι­σκέ­πτης μπο­ρεί να δια­λέ­ξει ανά­με­σα σε μπαρ­μπού­νια, κου­τσο­μού­ρες, λιθρί­νια, γαρί­δες ή καρα­βί­δες, ανά­λο­γα με το τι είναι φρέ­σκο εκεί­νη την επο­χή. Όλα αυτά τηγα­νί­ζο­νται από τους έμπει­ρους εγγο­νούς της που γνω­ρί­ζουν πότε ακρι­βώς να βγά­λουν το φαγη­τό από το τηγά­νι. Στο τέλος μην πεί­τε όχι στο κέρα­σμα της λαχτα­ρι­στής πορ­το­κα­λό­πι­τας ή στα κομ­μέ­να δρο­σι­στι­κά φρούτα.

…Του Σαρά­ντου  Ευσταθόπουλου(εκδότη Piraeus Press)

 

Πηγή piraeuspress.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων