- Διαφήμιση -

Tα μυστικά των Καρυάτιδων — Βραδινή ξενάγηση στο Nέο Μουσείο της Ακρόπολης

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης και το Greek Cultural Institute συνεχίζουν τον κύκλο ξεναγήσεών τους στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης.

Η ξενά­γη­ση θα ξεκι­νή­σει από το Μου­σείο Σχο­λι­κής Ζωής και Εκπαί­δευ­σης και θα περ­πα­τή­σου­με προς το Μου­σείο της Ακρό­πο­λης έχο­ντας έτσι την ευκαι­ρία να το δού­με να λάμπει φωτι­σμέ­νο κάτω από τον Αττι­κό ουρα­νό, ένα ήρε­μο από­γευ­μα, όταν πλέ­ον οι περισ­σό­τε­ροι επι­σκέ­πτες θα έχουν αποχωρήσει.

Ελά­τε µαζί  µας σε µια αξέ­χα­στη νυχτε­ρι­νή ξενά­γη­ση, στο πιο φημι­σμέ­νο μου­σείο του κόσμου, το Νέο Μου­σείο της Ακρό­πο­λης. Μικρά και μεγά­λα μυστι­κά θα απο­κα­λυ­φθούν, μέσω της ιστο­ρί­ας όπου θα σας ταξι­δέ­ψει πολ­λές χιλιε­τί­ες πίσω. Ελά­τε να ανα­κα­λύ­ψου­με τα μυστι­κά των Καρυά­τι­δων που «ξανα­γεν­νή­θη­καν» με τη βοή­θεια της τεχνο­λο­γί­ας, και να θαυ­μά­σου­με τις μετώ­πες του Παρ­θε­νώ­να, τις κόρες, τους κού­ρους και τα χρω­μα­τι­στά αγάλματα.

Λοι­πές πληροφορίες:

Ημε­ρο­μη­νία: Παρα­σκευή 8 Φεβρουα­ρί­ου, 18:00

Αφε­τη­ρία: Μου­σείο Σχο­λι­κής Ζωής και Εκπαίδευσης

Τερ­μα­τι­σμός: Μου­σείο Ακρόπολης

Διάρ­κεια Ξενά­γη­σης: 1, 5 ώρες

Συνο­λι­κή Διάρ­κεια Δρά­σης: 2 ώρες

Κόστος ξενά­γη­σης: 10 € /άτομο

Παι­διά έως 15 ετών: 5 €/άτομο (με τη συνο­δεία ενηλίκου)

Εισι­τή­ριο εισό­δου στο Μου­σείο Ακρό­πο­λης: Ολό­κλη­ρο: €5, Μειω­μέ­νο: €3, Δωρε­άν: Άνερ­γοι, Φοι­τη­τές (με επί­δει­ξη κάρ­τας ανεργίας/ φοι­τη­τι­κής ταυτότητας)

Πληροφορίες/Κρατήσεις: 2103250341  info@ekedisy.gr

Σημείο συνά­ντη­σης:

Μου­σείο Σχο­λι­κής Ζωής και Εκπαίδευσης

Τρι­πό­δων 23, Πλά­κα (ΜΕΤΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ)

(Για να εξα­σφα­λί­σε­τε την κρά­τη­σή σας και να πλη­ρώ­σε­τε τη συμ­με­το­χή σας στην ξενά­γη­ση θα πρέ­πει να βρί­σκε­στε στο Μου­σείο Σχο­λι­κής Ζωής και Εκπαί­δευ­σης 15 λεπτά νωρί­τε­ρα, στις 18:45)

 

Πηγή http://www.zougla.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων