- Διαφήμιση -

Νέος Κόσμος: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 56χρονου Βέλγου!

Ο 56χρονος είχε βρεθεί σε πεζόδρομο στην περιοχή...

Εξι­χνιά­σθη­κε από το Τμή­μα Εγκλη­μά­των κατά Ζωής και Προ­σω­πι­κής Ελευ­θε­ρί­ας της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής, η υπό­θε­ση ανθρω­πο­κτο­νί­ας 56χρονου αλλο­δα­πού, η οποία δια­πρά­χθη­κε στις 16 Ιου­νί­ου του 2017 στον Νέο Κόσμο.

Ο 56χρονος είχε βρε­θεί, το βρά­δυ της 16ης Ιου­νί­ου 2017 σε πεζό­δρο­μο στην περιο­χή του Νέου Κόσμου, θανά­σι­μα τραυ­μα­τι­σμέ­νος στο κεφά­λι από πυρο­βό­λο όπλο.

Μετά από πολύ­μη­νες έρευ­νες, του Τμή­μα­τος Εγκλη­μά­των κατά Ζωής και Προ­σω­πι­κής Ελευ­θε­ρί­ας, για την εξα­κρί­βω­ση του κινή­τρου της ανθρω­πο­κτο­νί­ας, των συν­θη­κών τέλε­σης και την ανα­κά­λυ­ψη των δρα­στών, επε­τεύ­χθη η εξι­χνί­α­ση της ανθρωποκτονίας.

Δρά­στες είναι τρία άτο­μα, μετα­ξύ των οποί­ων και ένας 32χρονος αλλο­δα­πός, ο οποί­ος και συνελήφθη.

Όπως πρό­ε­κυ­ψε από την έρευ­να, το κίνη­τρο του εγκλή­μα­τος ήταν δια­φο­ρές που είχαν από τη δρα­στη­ριο­ποί­η­σή τους στη δια­κί­νη­ση ναρκωτικών.

Για την υπό­θε­ση σχη­μα­τί­σθη­κε δικο­γρα­φία, η οποία υπο­βλή­θη­κε στον κ. Εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών. Σε βάρος του 32χρονου εκδό­θη­κε ένταλ­μα, δυνά­μει του οποί­ου συνελήφθη.

 

Πηγή http://www.athensmagazine.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων