- Διαφήμιση -

ΑΣΕΠ: 4 νέες θέσεις στο Μουσείο της Ακρόπολης

Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας 8 μηνών

Το «πρά­σι­νο» φως για την πρό­σλη­ψη τεσ­σά­ρων υπαλ­λή­λων, με 8μηνη σύμ­βα­ση εργα­σί­ας, έδω­σε το ΑΣΕΠ στο Μου­σείο της Ακρόπολης.

Η προ­κή­ρυ­ξη ανα­μέ­νε­ται να δημο­σιο­ποι­η­θεί τις αμέ­σως προ­σε­χείς ημέ­ρες, ταυ­τό­χρο­να με την 10ήμερη προ­θε­σμία υπο­βο­λής αιτή­σε­ων και δικαιολογητικών.

Στον δια­γω­νι­σμό συμ­με­τέ­χουν υπο­ψή­φιοι ηλι­κί­ας 18 — 65 ετών

Σημειώ­στε ότι ο πλή­ρης φάκε­λος υπο­ψη­φιό­τη­τας περι­λαμ­βά­νει όλες τις βεβαιώ­σεις που πιστο­ποιούν τις ιδιό­τη­τες που επι­κα­λεί­στε στην αίτη­σή σας.

Δια­βά­στε τις πιθα­νό­τη­τες επι­τυ­χί­ας και βελ­τιώ­στε τη θέση διο­ρι­σμού σας, προ­σκο­μί­ζο­ντας τα ανά­λο­γα πιστοποιητικά.

 

Πηγή http://workenter.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων