- Διαφήμιση -

Χρώματα μνήμης στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη»

Η έκθεση πραγματοποιείται με αφορμή το ομότιτλο δίτομο συγγραφικόέργο της Κυριακής Δήμου, η οποία έχει συλλέξει παραδοσιακά υφαντά και αντικείμενα μαζί με προφορικές μαρτυρίες ανθρώπων, που ήρθαν ως πρόσφυγες στη δεκαετία του 1920 από τα χωριά της Ανατολικής Ρωμυλίας, σημερινής Βουλγαρίας και εγκαταστάθηκαν στη βορειότερη περιοχή της Ελλάδας, στο τρίγωνο του Έβρου της Θράκης.

Ιστο­ρί­ες των ανθρώ­πων του προ­σφυ­γι­κού κύμα­τος του 1920 απο­κα­λύ­πτο­νται στο κοι­νό, μέσα από προ­σω­πι­κές μαρ­τυ­ρί­ες και αντι­κεί­με­να, στην έκθε­ση Χρώ­μα­τα Μνή­μης, που παρου­σιά­ζει ο Οργα­νι­σμός Πολι­τι­σμού, Αθλη­τι­σμού και Νεο­λαί­ας δήμου Αθη­ναί­ων από 31 Μαρ­τί­ου έως 12 Μαΐ­ου 2019 στο Μου­σείο Λαϊ­κής Τέχνης και Παρά­δο­σης «Αγγε­λι­κή Χατζη­μι­χά­λη» του δήμου Αθηναίων.

Η έκθε­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται με αφορ­μή το ομό­τι­τλο δίτο­μο συγ­γρα­φι­κό­έρ­γο της Κυρια­κής Δήμου, η οποία έχει συλ­λέ­ξει παρα­δο­σια­κά υφα­ντά και αντι­κεί­με­να μαζί με προ­φο­ρι­κές μαρ­τυ­ρί­ες ανθρώ­πων, που ήρθαν ως πρό­σφυ­γες στη δεκα­ε­τία του 1920 από τα χωριά της Ανα­το­λι­κής Ρωμυ­λί­ας, σημε­ρι­νής Βουλ­γα­ρί­ας και εγκα­τα­στά­θη­καν στη βορειό­τε­ρη περιο­χή της Ελλά­δας, στο τρί­γω­νο του Έβρου της Θράκης.

Στην έκθε­ση παρου­σιά­ζο­νται έργα οικια­κής χει­ρο­τε­χνί­ας, φορε­σιές, υφα­ντά και αντι­κεί­με­να από την περιο­χή του Ορμε­νί­ου και της Φτε­λιάς, παράλ­λη­λα με φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό και εθνο­λο­γι­κά στοι­χεία, πλη­ρο­φο­ρί­ες και μαρ­τυ­ρί­ες εκεί­νων, που η ψυχή τους έμει­νε πίσω, στα εδά­φη που γεννήθηκαν.

Στό­χος της έκθε­σης είναι να ανα­δεί­ξει τη σημα­σία των χρω­μά­των και των σχε­δί­ων ως ανθρώ­πι­νη ανά­γκη δια­τή­ρη­σης και συνέ­χειας της ζωής των προ­σφύ­γων αλλά και ανά­μνη­σης της πατρο­γο­νι­κής εστί­ας, τη σημα­σία της εικό­νας των προ­σώ­πων στην ιστο­ρι­κή συλ­λο­γι­κή μνήμη.

Την έκθε­ση επι­με­λεί­ται η Σταυ­ρού­λα Πισι­μί­ση, λαο­γρά­φος του Μου­σεί­ου Λαϊ­κής Τέχνης και Παρά­δο­σης «Αγγε­λι­κή Χατζημιχάλη».

Την ημέ­ρα των εγκαι­νί­ων της έκθε­σης θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου της Κυρια­κής Δήμου από την κ. Βασι­λι­κή Χρυ­σαν­θο­πού­λου, επί­κου­ρη καθη­γή­τρια Κοι­νω­νι­κής Λαο­γρα­φί­ας του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθηνών.

Εγκαί­νια έκθε­σης: Κυρια­κή 31 Μαρ­τί­ου, ώρα 12:00
Διάρ­κεια έκθε­σης: 31 Μαρ­τί­ου – 12 Μαΐ­ου 2019

Η είσο­δος για το κοι­νό είναι ελεύθερη.

 

Πηγή www.in.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων