- Διαφήμιση -

Επιχείρηση-σκούπα της Τροχαίας: Χειροπέδες σε παρκαδόρους και υπεύθυνους καταστημάτων

Με μια συντονισμένη επιχείρηση η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής συνέλαβε 15 «παρκαδόρους» και υπευθύνους καταστημάτων σε Πειραιά και Ν. Ψυχικό.

Στο πλαί­σιο διε­νέρ­γειας ελέγ­χων, για την περι­στο­λή της δρα­στη­ριό­τη­τας ατό­μων, που κατα­λαμ­βά­νουν αυθαί­ρε­τα δημό­σιους χώρους και τμή­μα­τα οδών και πεζο­δρο­μί­ων, για την εξα­σφά­λι­ση θέσε­ων στάθ­μευ­σης πελα­τών κατα­στη­μά­των, από βρα­δι­νές ώρες της Παρα­σκευ­ής 29/03/2019 έως και τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες του Σαβ­βά­του 30/03/2019, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από τις Ομά­δες Ελέγ­χου και Πρό­λη­ψης Τρο­χαί­ων Ατυ­χη­μά­των (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύ­θυν­σης Τρο­χαί­ας Αττι­κής, εξόρ­μη­ση σε κέντρα δια­σκέ­δα­σης και κατα­στή­μα­τα παρεμ­φε­ρούς είδους, στην περιο­χή των Αθη­νών, του Ν. Ψυχι­κού και του Πειραιά.

Απο­τέ­λε­σμα των ελέγ­χων ήταν η σύλ­λη­ψη δεκα­πέ­ντε ατό­μων (ένδε­κα ημε­δα­πών και τεσ­σά­ρων αλλο­δα­πών), εκ των οποί­ων οι εννέα (9) εργά­ζο­νταν ως παρ­κα­δό­ροι και οι έξι (6) ως προ­σω­ρι­νά υπεύ­θυ­νοι καταστημάτων.

Οι νωτέ­ρω ένα­ντι χρη­μα­τι­κού αντι­τί­μου και χωρίς την έκδο­ση φορο­λο­γι­κού παρα­στα­τι­κού (από­δει­ξη), παρα­λάμ­βα­ναν τα οχή­μα­τα των πελα­τών, που προ­σέρ­χο­νταν στα κατα­στή­μα­τα και στάθ­μευαν αυτά σε οδούς, πεζο­δρό­μια κ.λπ. δημό­σιους χώρους, τους οποί­ους είχαν κατα­λά­βει με κώνους, σιδε­ρέ­νια εμπό­δια και άλλα σταθ­μευ­μέ­να οχήματα.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες οδη­γή­θη­καν, στο πλαί­σιο της αυτό­φω­ρης δια­δι­κα­σί­ας, με τις σε βάρος τους σχη­μα­τι­σθεί­σες δικο­γρα­φί­ες στους αρμό­διους Εισαγγελείς.

Παράλ­λη­λα, ενη­με­ρώ­θη­καν λοι­πές συναρ­μό­διες υπη­ρε­σί­ες (οικεί­οι Ο.Τ.Α., Σ.Δ.Ο.Ε.), προ­κει­μέ­νου να επι­βά­λουν κατά περί­πτω­ση τα προ­βλε­πό­με­να διοι­κη­τι­κά μέτρα.

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων