- Διαφήμιση -

Η Αττική πόλος έλξης για οπτικοακουστικές παραγωγές

Film Office και επισήμως στην Περιφέρεια Αττικής

Το μεγά­λο — οικο­νο­μι­κό, του­ρι­στι­κό, πολι­τι­στι­κό — στοί­χη­μα του Film Office της Αττι­κής για την προ­σέλ­κυ­ση ξένων επεν­δύ­σε­ων για οπτι­κο­α­κου­στι­κές παρα­γω­γές, παρου­σί­α­σε η Περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής Ρένα Δού­ρου στο Νομι­σμα­τι­κό Μουσείο.

Η ίδια περιέ­γρα­ψε το Film Office ως εργα­λείο συντο­νι­σμού και διευ­κό­λυν­σης για την υλο­ποί­η­ση διε­θνών οπτι­κο­α­κου­στι­κών παρα­γω­γών στην Αττι­κή, τονί­ζο­ντας ότι πρό­κει­ται για ένα εγχεί­ρη­μα «που δεν αφο­ρά στε­νά την Αττι­κή αλλά ευρύ­τε­ρα τη χώρα και την εθνι­κή οικο­νο­μία». Η Περι­φε­ρειάρ­χης θύμι­σε ότι η δημιουρ­γία του Film Office ήταν ένας από τους πρω­ταρ­χι­κούς στό­χους «εδώ και πάνω από 4 χρό­νια της Διοί­κη­σης της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής και χάρη στη συνερ­γα­σία με τα αρμό­δια Υπουρ­γεία, ο στό­χος μας αρχί­ζει να υλοποιείται».

Τα συγκρι­τι­κά πλε­ο­νε­κτή­μα­τα που καθι­στούν την Αττι­κή προ­νο­μια­κό χώρο για την προ­σέλ­κυ­ση ξένων επεν­δύ­σε­ων για οπτι­κο­α­κου­στι­κές παρα­γω­γές, παρου­σί­α­σε η Εντε­ταλ­μέ­νη Περι­φε­ρεια­κή Σύμ­βου­λος Του­ρι­σμού, Ελέ­νη Δημοπούλου.

Στην παρου­σί­α­ση του Film Office της Αττι­κής μετεί­χαν ο Υφυ­πουρ­γός Ψηφια­κής Πολι­τι­κής, Τηλε­πι­κοι­νω­νιών και Ενη­μέ­ρω­σης, Λευ­τέ­ρης Κρέ­τσος, ο Πρό­ε­δρος και Διευ­θύ­νων Σύμ­βου­λος του Εθνι­κού Κέντρου Οπτι­κο­α­κου­στι­κών Μέσων και Επι­κοι­νω­νί­ας – Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε., Πάνος Κουά­νης, ο Πρό­ε­δρος του Ξενο­δο­χεια­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Ελλά­δος, Αλέ­ξαν­δρος Βασι­λι­κός, η Διευ­θύ­ντρια του Hellenic Film Commission του Ελλη­νι­κού Κέντρου Κινη­μα­το­γρά­φου, Βένια Βέρ­γου, ο Πρό­ε­δρος του Συν­δέ­σμου Ανε­ξάρ­τη­των Παρα­γω­γών Οπτι­κο­α­κου­στι­κών Έργων (Σ.Α.Π.Ο.Ε.), Πάνος Παπα­χα­τζής και ο Διευ­θυ­ντής του Νομι­σμα­τι­κού Μου­σεί­ου, Δρ Γεώρ­γιος Κακαβάς.

 

Την εκδή­λω­ση συντό­νι­σε η Εντε­ταλ­μέ­νη Περι­φε­ρεια­κή Σύμ­βου­λος Δημο­σί­ων Σχέ­σε­ων, Αγγε­λι­κή Λεβέ­ντη, ενώ παρευ­ρέ­θη­κε ο ηθο­ποιός, Άνθι­μος Ανα­νιά­δης καθώς και άνθρω­ποι του κινη­μα­το­γρά­φου και των οπτι­κο­α­κου­στι­κών παραγωγών.

 

Πηγή http://www.naftemporiki.gr

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων