- Διαφήμιση -

Επαναλειτούργησε Ο Ναός Του Αγ.Βασιλείου Στο Ρούφ- Είχε Τρωθεί Από Τον Σεισμό Της Πάρνηθας

Στον αγιασμό επαναλειτουργίας του Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου στο Ρουφ, παρέστη χθές ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος

Στον αγια­σμό επα­να­λει­τουρ­γί­ας του Ι.Ν. Αγί­ου Βασι­λεί­ου στο Ρουφ, παρέ­στη χθές ο Αρχιε­πί­σκο­πος Αθη­νών και πάσης Ελλά­δος Ιερώ­νυ­μος, με την ευχή «ο ναός αυτός να γίνει το κατα­φύ­γιο του πόνου, της αγω­νί­ας, της παρη­γο­ριάς και της θέλη­σης, ώστε να παίρ­νου­με κουράγιο».

Την ακο­λου­θία του αγια­σμού τέλε­σε ο πρω­το­σύ­γκε­λος της Αρχιε­πι­σκο­πής, επί­σκο­πος Θεσπιών Συμε­ών και ακο­λού­θη­σε ο πανη­γυ­ρι­κός εσπε­ρι­νός, με αφορ­μή την αυρια­νή εορ­τή των Τριών Ιεραρχών.

Στον εσπε­ρι­νό χορο­στά­τη­σε ο Αρχιε­πί­σκο­πος Ιερώ­νυ­μος και συγ­χο­ρο­στά­τη­σαν οι επί­σκο­ποι Θεσπιών Συμε­ών και Ανδρού­σης Κων­στά­ντιος, διευ­θυ­ντής του Ορφα­νο­τρο­φεί­ου Βου­λιαγ­μέ­νης, ο οποί­ος μίλη­σε για την ιστο­ρία του ναού, τις σοβα­ρές ζημί­ες που υπέ­στη από τον κατα­στρο­φι­κό σει­σμό του 1999, αλλά και για τις εργα­σί­ες απο­κα­τά­στα­σης και ανα­καί­νι­σής του. Δεν παρέ­λει­ψε, μάλι­στα, να ευχα­ρι­στή­σει όλους όσοι συνε­τέ­λε­σαν και συνέ­δρα­μαν στην προ­σπά­θεια αυτή.

Από την πλευ­ρά του, και ο Αρχιε­πί­σκο­πος Ιερώ­νυ­μος, μετά το πέρας της ακο­λου­θί­ας συνε­χά­ρη τους δωρη­τές για την πολύ­τι­μη στή­ρι­ξή τους στην προ­σπά­θεια ανα­στή­λω­σης του ναού.

 

Πηγή http://athina984.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων