- Διαφήμιση -

Ο Γιάννης Μακριδάκης στα Ανω Πετράλωνα

Μια βραδιά που διοργανώνει το βιβλιοπωλείο Αμόνι

Σαν σήμε­ρα πριν από 11 χρό­νια, την νύχτα που πέθα­νε ο αρχιε­πί­σκο­πος γέν­νη­σε η Σίσ­συ. Έκα­νε τρία κου­τά­βια σαν θρεμ­μέ­να ποντικάκια.

Την επό­με­νη χρο­νιά, 10 χρό­νια πριν δηλα­δή, εκδό­θη­κε ο Βικέ­ντιος. Πέρ­σι μετα­φρά­στη­κε στα γαλ­λι­κά και έγι­νε η ται­νία του Λαπα­τά η δεξιά τσέ­πη του ράσου, που πήρε το βρα­βείο νεό­τη­τας του φεστι­βάλ Θεσ­σα­λο­νί­κης και την περι­μέ­νου­με από μέρα σε μέρα να βγει στους κινη­μα­το­γρά­φους να τη δού­με κι εμείς.

Για όλα αυτά και για πολ­λά ακό­μη θα μιλή­σου­με από­ψε, Δευ­τέ­ρα 28 Ιανουα­ρί­ου 2019, στις 7 μ.μ. στην Βρα­ζι­λιά­να, στα Πετρά­λω­να (σ.σ. Πλα­τεία Μερ­κού­ρη- Ανω Πετρά­λω­να), σε μια βρα­διά που διορ­γα­νώ­νει το βιβλιο­πω­λείο Αμό­νι και θα είναι εκεί πολ­λοί και υπέ­ρο­χοι φίλοι και χαί­ρο­μαι. Όλα για καλό, σας περιμένω.

 

Πηγή http://chiosnews.com

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων