- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Το παράξενο αθηναϊκό φαινόμενο κάτω από το έδαφος – Το BBC στο σπήλαιο Νταβέλη

Το BBC περιγράφει την Πεντέλη ως μια περιοχή παγκοσμίως γνωστή για τα αρχαία λατομεία και την κρυσταλλική όψη και τη χρυσή απόχρωση του μαρμάρου της, από το οποίο δημιουργήθηκε ο Παρθενώνας καθώς και άλλα μνημεία.

«Το παρά­ξε­νο αθη­ναϊ­κό φαι­νό­με­νο κάτω από το έδα­φος». Αυτός είναι ο τίτλος του δημο­σιεύ­μα­τος του BBC που ασχο­λεί­ται με την σπη­λιά του Νταβέλη.

Το βρε­τα­νι­κό δίκτυο συνά­ντη­σε τον Δημή­τριο Μακρυ­δό­που­λο, ο οποί­ος όπως δήλω­σε στους δημο­σιο­γρά­φους, ενθου­σια­ζό­ταν με οτι­δή­πο­τε σχε­τι­ζό­ταν με τα υπερ­φυ­σι­κά φαινόμενα.

«Με τρα­βού­σε η ενέρ­γεια αυτού του αρχαί­ου βου­νού», ανα­φέ­ρει στο βρε­τα­νι­κό δίκτυο.

Το BBC περι­γρά­φει την Πεντέ­λη ως μια περιο­χή παγκο­σμί­ως γνω­στή για τα αρχαία λατο­μεία και την κρυ­σταλ­λι­κή όψη και τη χρυ­σή από­χρω­ση του μαρ­μά­ρου της, από το οποίο δημιουρ­γή­θη­κε ο Παρ­θε­νώ­νας καθώς και άλλα μνημεία.

Στην Πεντέ­λη βρί­σκε­ται και η Σπη­λιά του Ντα­βέ­λη, που όπως ανα­φέ­ρει το BBC χαρα­κτη­ρι­στι­κά, πρό­κει­ται για μια απέ­ρα­ντη, μαγευ­τι­κή και από­το­μα κατη­φο­ρι­κή σπη­λιά που θα μπο­ρού­σε να χρη­σι­μεύ­σει ως σκη­νι­κό σε ται­νία τρόμου.

«Λένε ότι όσοι έχουν βρε­θεί εκεί, έκα­ναν λόγο για ανω­μα­λί­ες στη λει­τουρ­γία ηλε­κτρο­νι­κών συσκευών, παρά­ξε­να φώτα και πλά­σμα­τα, νερό που στά­ζει προς τα πάνω, φαντα­στι­κές φωνές, ευρή­μα­τα σατα­νι­κών τελε­τών και άλλα» ανα­φέ­ρει το δημοσίευμα.

Το 2015, ο κ. Μακρυ­δό­που­λος πήρε μαζί του ένα «κου­τί πνευ­μά­των», μια συσκευή που ‑όπως ανα­φέ­ρει- του επι­τρέ­πει να επι­κοι­νω­νεί με πνεύ­μα­τα μέσω ραδιο­συ­χνο­τή­των καθώς και μια κάμε­ρα με υπέ­ρυ­θρες και κατευ­θύν­θη­κε προς την Πεντέ­λη μαζί με φίλους του.

Φήμες θέλουν στην περιο­χή να έχουν γίνει κρυ­φά στρα­τιω­τι­κά πει­ρά­μα­τα το ‘70 και το ‘80. Μάλι­στα, ο κ. Μακρυ­δό­που­λος υπο­στη­ρί­ζει ότι τότε είχε βρει κάποια κομ­μά­τια σίδερου.

«Από τη στιγ­μή που μπή­κα μέσα σε αυτό το παρ­θέ­νο και καθα­ρό μέρος, έγι­να ένα με αυτό. Ημουν περι­τρι­γυ­ρι­σμέ­νος από μια ανε­ξή­γη­τη, ξένη ενέρ­γεια… Ενιω­θα μάτια πάνω μου σε κάθε μου κίνη­ση… Δεν μπο­ρού­σα να δω ή να ακού­σω κάτι με τις πέντε μου αισθή­σεις, αλλά το ήξε­ρα», αναφέρει.

Γυρ­νώ­ντας σπί­τι, όπως ισχυ­ρί­ζε­ται, το κου­τί πνευ­μά­των επι­βε­βαί­ω­σε τα vibes που είχε λάβει από τη σπη­λιά. Το κου­τί «έπια­σε» έναν ήχο που θύμι­ζε αγγε­λι­κή μελω­δία παι­διών που έψα­λαν στα αρχαία ελληνικά.

Η κάμε­ρα, μάλι­στα, απο­τύ­πω­σε φαντά­σμα­τα στο κέντρο της σπη­λιάς και ένα μαύ­ρο πλά­σμα να κρύ­βε­ται στην είσοδο.

«Εκεί μπο­ρεί­τε να το δεί­τε;», ρώτη­σε τους δημο­σιο­γρά­φους ο κ. Μακρυ­δό­που­λος δεί­χνο­ντας τους τις φωτο­γρα­φί­ες λίγες μέρες πριν από τη δική τους επί­σκε­ψη στη σπηλιά.

«Οποια και αν είναι η αλή­θεια η μελέ­τη του Γεώρ­γιου Παπα­δέα, του 2002, συμ­φω­νεί ότι υπάρ­χει κάτι ξεχω­ρι­στό με τη σπηλιά»

Από την πλευ­ρά του, ο ερευ­νη­τής μετα­φυ­σι­κών φαι­νο­μέ­νων, Γιώρ­γος Μπα­λά­νος, το 1982 παρου­σί­α­σε στο βιβλίο «Το Αίνιγ­μα της Πεντέ­λης» τη δική του εκδο­χή, κάνο­ντας λόγο για από­κρυ­φα υπό­γεια τού­νελ, πυρη­νι­κά όπλα και πει­ρά­μα­τα που ελέγ­χουν το μυαλό.

Το μυστή­ριο γύρω από τη σπη­λιά έρχε­ται στο προ­σκή­νιο λόγω πρω­το­σέ­λι­δου του Εθνους που υπο­στή­ρι­ξε ότι υπήρ­χαν πυρη­νι­κά στις στο­ές. Τελι­κά, τα έργα στα­μά­τη­σαν και τα τού­νελ σφραγίστηκαν.

Ο δημο­σιο­γρά­φος του BBC ακού­ει τον κ. Μακρυ­δό­που­λο να του λέει ότι το ΝΑΤΟ εξό­ρυ­ξε μάρ­μα­ρο από τη Πεντέ­λη για να δημιουρ­γή­σει προηγ­μέ­νους δορυ­φό­ρους κατά τη διάρ­κεια του Ψυχρού Πολέμου.

Όποια και αν είναι η αλή­θεια η μελέ­τη του Γεώρ­γιου Παπα­δέα, του 2002, συμ­φω­νεί ότι υπάρ­χει κάτι ξεχω­ρι­στό με τη σπη­λιά. Οι επι­στή­μο­νες βρή­καν σχι­στό­λι­θο εμπλου­τι­σμέ­νο με γρα­φί­τη μετα­ξύ των στρω­μά­των του πεντε­λι­κού μαρ­μά­ρου, το οποίο καθι­στά το βου­νό έναν καλό αγω­γό ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­κών κυμάτων.

Επι­πλέ­ον, το πεντε­λι­κό μάρ­μα­ρο δια­θέ­τει ορι­σμέ­νες ιδιό­τη­τες που το κάνουν δίνει ηλε­κτρι­κή φόρ­τι­ση κάτω από συν­θή­κες υψη­λής πίε­σης (οι οποί­ες, για τον Μακρυ­δό­που­λο και άλλους, μπο­ρεί να εξη­γή­σουν μερι­κά από τα παρά­ξε­να ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­κά φαι­νό­με­να που παρα­τη­ρού­νται εκεί, όπως ο ζαλά­δα και ο αποπροσανατολισμός ).

Ο Δημή­τριος Παπα­νι­κο­λά­ου, καθη­γη­τής στο Τμή­μα Δυνα­μι­κής, Τεκτο­νι­κής και Εφαρ­μο­σμέ­νης Γεω­λο­γί­ας του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, ο οποί­ος μελε­τά την Πεντέ­λη από το 1973, χαρα­κτη­ρί­ζει την όποια εμμο­νή με παρα­φυ­σι­κά φαι­νό­με­να μέσα στο σπή­λαιο ως «φαι­νό­με­να placebo», σημειώ­νει το BBC.

Για τον καθη­γη­τή, όσα συνέ­βη­σαν μέσα στο σπή­λαιο τη δεκα­ε­τία του 70 και του 80 έγι­ναν με την προ­ο­πτι­κή της θωρά­κι­σης του λεκα­νο­πε­δί­ου της Αττι­κής, ενώ τα τού­νελ αργό­τε­ρα σφρα­γί­στη­καν για­τί ήταν επι­κίν­δυ­να. Παρα­δέ­χε­ται ωστό­σο ότι το μέρος έχει εάν ανε­ξή­γη­το μαγνητισμό.

«Όταν η Αθή­να βρι­σκό­ταν στο από­γειο της δύνα­μής της, οι άνθρω­ποι αφιέ­ρω­σαν όλη την ευφυ­ΐα τους για την εξό­ρυ­ξη του καλύ­τε­ρου μαρ­μά­ρου στον κόσμο. Ίσως ορι­σμέ­νοι τόποι έχουν μια ξεχω­ρι­στή ενέρ­γεια δική τους: την ενέρ­γεια χιλιά­δων ανθρώ­πων που κάπο­τε ζού­σαν και ευδο­κι­μού­σαν εκεί».

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων