- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Βορείου Τομέα Αθηνών

Με τον συν­δυα­σμό του Γιάν­νη Σγου­ρού “ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος. Επιχειρηματίας — Κατασκευαστής

Γεν­νή­θη­κε στο Καπε­λέ­το Ηλεί­ας το 1947 και είναι έγγα­μος με τρία παιδιά:

Τον Αβρα­άμ από­φοι­το Κολ­λε­γί­ου Αθη­νών πτυ­χιού­χο Πολι­τι­κών Επι­στη­μών με MS σε Χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κά & Real Estate από το Cass του City University του Λονδίνου.

Την Ανδριά­να από­φοι­το Κολ­λε­γί­ου Αθη­νών πτυ­χιού­χο Διε­θνών & Ευρω­παι­κών Σπου­δών από το Royal Holloway του Λον­δί­νου με MS σε Media & Communication από το Kingston University, και

Την Θεο­φα­νώ από­φοι­το Κολ­λε­γί­ου Αθη­νών  πτυ­χιού­χο ΜΑ Αρχιτεκτονικής

& Πολε­ο­δο­μί­ας στο Bristol της Αγγλίας. 

Το 1960 εγκα­τα­στά­θη­κε στην Αθή­να και μεγά­λω­σε στα Εξάρ­χεια  και από το 1969 μέχρι και το 2011 δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­κε ως Εργο­λά­βος Τεχνι­κών Εργων (Κατα­σκευα­στής-Επι­χει­ρη­μα­τί­ας).

  • Από το 1969 συμ­με­τεί­χε ενερ­γά στον αντι­δι­κτα­το­ρι­κό αγώ­να στην οργά­νω­ση «ΠΑΝΑΡΜΟΝΙΑ» μαζί με τους Θανά­ση Τσού­ρα, Νίκο Ζου­μπο­γιώρ­γο και τους αεί­μνη­στους Τάκη Παπαγεωργόπουλο(Λοχαγό του Ασπί­δα), Γιώρ­γο Γεν­νη­μα­τά κ.λ.π.
  • Από το 1974 μέχρι και σήμε­ρα υπήρ­ξε ενερ­γό μέλος της δια­κύ­ρη­ξης της 3ης Σεπτέμβρη(Πα.Σο.Κ).
  • Το 1975 υπήρ­ξε μέλος για την αυτο­διοί­κη­ση του κινή­μα­τος (ΕΑΤΟΠ), και ιδρυ­τι­κό μέλος της ΤΟ2 της Κυψέ­λης. Από το 1986 είναι μέλος της Δημο­τι­κής Οργά­νω­σης Φιλο­θέ­ης  έως σήμε­ρα. Δια­τέ­λε­σε γραμ­μα­τέ­ας της Τ.Ο. Φιλο­θέ­ης από το 2004–2006 και μέλος Β2 Νομαρ­χια­κής Επιτροπής.
  • Το 2006 συμ­με­τέ­χει στις εκλο­γές για την Υπερ­νο­μαρ­χία Αθή­να-Πει­ραιά όπου και εκλέ­γε­ται Νομαρ­χια­κός Σύμ­βου­λος Αθηνών.
  • Το 2008 μέχρι το 2009 ανα­λαμ­βά­νει ως εντε­ταλ­μέ­νος Αντι­νο­μάρ­χης θέμα­τα Ανά­πτυ­ξης της Νομαρ­χί­ας με μεγά­λη προ­σφο­ρά και επιτυχία.
  • Το 2009 μέχρι και το 2010 ανα­λαμ­βά­νει Αντι­νο­μάρ­χης στους τομείς: Διοι­κη­τι­κής Μέρι­μνας, Ανά­πτυ­ξης, Παι­δεί­ας και στην Νομαρ­χια­κή Επι­τρο­πή Λαϊ­κης Επι­μόρ­φω­σης (ΝΕΛΕ).
  • Το 2010 συμ­με­τέ­χει στον νέο θεσμό των Περι­φε­ρεια­κών εκλο­γών και επα­νε­κλέ­γε­ται. Το 2011 ανα­λαμ­βά­νει ως εντε­ταλ­μέ­νος Αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης στον Τομέα Βιο­μη­χα­νί­ας, Ενέρ­γειας & Φυσι­κών Πόρων μέχρι τον Αύγου­στο του 2014 με μεγά­λη επιτυχία.

Σε όλο τον πολι­τι­κό του βίο αγω­νί­στη­κε και αγω­νί­ζε­ται με πάθος για την Αυτο­διοί­κη­ση και σήμε­ρα για την Ανά­πτυ­ξη και Ανα­μόρ­φω­ση της Αττικής.

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων