- Διαφήμιση -

Hive: Ήρθε στην Αθήνα, ο εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης στην πόλη

Η πρωτοπόρος εταιρεία ενοικίασης escooters, αλλάζει τα δεδομένα επενδύοντας στην τεχνολογία, την ασφάλεια και το σεβασμό στην μετακίνηση στην πόλη.

Η Αθή­να, μετά τη Λισα­βό­να, απο­τε­λεί πεδί­ον δόξης λαμπρό, εφαρ­μο­γής και λει­τουρ­γί­ας για μια και­νο­τό­μο υπη­ρε­σία – εται­ρεία ενοι­κί­α­σης ηλε­κτρι­κών πατι­νιών, που διε­θνώς είναι γνω­στά ως escooters.

Σε κάποιες χώρες, το να κυκλο­φο­ρείς με ένα escooter, απα­γο­ρεύ­ε­ται, όχι όμως και στην Ελλά­δα, αρκεί βεβαί­ως να τηρείς τους κανό­νες κυκλο­φο­ρί­ας, ως προς το που το χρη­σι­μο­ποιείς και ως προς το πώς.

Οπωσ­δή­πο­τε, οτι­δή­πο­τε και­νούρ­γιο εισά­γε­ται στη ζωή μας, πόσω μάλ­λον στην καθη­με­ρι­νό­τη­τα, θέλει κάποιο χρό­νο προ­σαρ­μο­γής, ώστε να δια­πι­στώ­σεις στην πρά­ξη την εφαρ­μο­γή του και να διορ­θώ­σεις ενδε­χό­με­νες ατέ­λειες στη λει­τουρ­γία του.

Τι είναι το escooter της hive και πώς λειτουργεί

Πρό­κει­ται για ένα ανα­κυ­κλώ­σι­μο προ­ϊ­όν, δηλα­δή από­λυ­τα οικο­λο­γι­κό, που κυκλο­φο­ρεί με ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα και φέρει μπα­τα­ρία στην κολό­να του τιμο­νιού. Μέσω του smartphone μπο­ρείς να κατε­βά­σεις την εφαρ­μο­γή hive και να ακο­λου­θή­σει τη δια­δι­κα­σία. Μετά την εγκα­τά­στα­ση, ανά­λο­γα το που βρί­σκε­σαι, μπο­ρείς να δεις πόσο κοντά σου υπάρ­χει ένα ηλε­κτρι­κό escooter. Πηγαί­νεις, το ξεκλει­δώ­νεις σκα­νά­ρο­ντας με το κινη­τό σου τηλέ­φω­νο το barcode, έχο­ντας πλη­ρώ­σει 1 ευρώ για το ξεκλεί­δω­μα και είσαι έτοι­μος για να πας εκεί που θέλεις, με τη χρέ­ω­ση να είναι 0,15 ευρώ ανά λεπτό. Συνί­στα­ται για να το πάρεις από το σπί­τι σου, αρκεί να είσαι εντός των ορί­ων της περιο­χής που υπάρ­χει η υπη­ρε­σία αυτή, ώστε να πας στο μετρό, ή σε μια πιά­τσα ταξί, ή σε στά­ση λεω­φο­ρεί­ου ή ακό­μα και να κάνεις μετα­κι­νή­σεις στο εμπο­ρι­κό κέντρο για παρά­δειγ­μα. Χρή­σι­μο και για τους του­ρί­στες που θέλουν να γνω­ρί­ζουν την πόλη σε σύντο­μο χρόνο.

Πώς και πού το οδηγείς

Η οδή­γη­ση είναι εύκο­λη, με τη σχε­τι­κή εξοι­κεί­ω­ση. Δηλα­δή, κρα­τάς το τιμό­νι, ανε­βά­ζεις το ένα πόδι πάνω, σπρώ­χνεις λίγο με το άλλο και μετά το ανε­βά­ζεις κι αυτό και πιέ­ζεις ελα­φρά τον δια­κό­πτη στη δεξιά πλευ­ρά του τιμο­νιού για να επι­τα­χύ­νεις. Για ελα­φρύ φρε­νά­ρι­σμα υπάρ­χει αντί­στοι­χος λεβιές φρέ­νου αρι­στε­ρά στο τιμό­νι, ενώ για πιο έντο­νο φρέ­νο, πιέ­ζεις με το ένα πόδι τον προ­φυ­λα­κτή­ρα του πίσω τρο­χού. Είναι εύκο­λο στη χρή­ση και ασφα­λές, αν έχεις ισορ­ρο­πία, πρέ­πει αν φοράς το πλα­στι­κό κρά­νος και να προ­σέ­χεις την ταχύ­τη­τα η οποία έχει ανώ­τα­το όριο τα 45 χλμ./ώρα. Δεν ενδεί­κνυ­ται για ηλι­κί­ες κάτω των 18 ετών και η οδή­γη­σή του πρέ­πει να γίνε­ται σε πεζο­δρό­μια, πεζό­δρο­μους και ποδη­λα­το­δρό­μους, κι αυτό είναι ένα θέμα γενι­κό­τε­ρα στην πόλη. Δεν πρέ­πει αν το οδη­γείς σε δρό­μους ταχεί­ας κυκλο­φο­ρί­ας, για λόγους ασφα­λεί­ας, επει­δή κινεί­ται αργά. Η αυτο­νο­μία κίνη­σης, μέχρι να φορ­τι­στεί ξανά, είναι 45 χλμ. Μπο­ρείς να το αφή­σεις οπου­δή­πο­τε, ώστε να το βρει ο επό­με­νος που θα το νοι­κιά­σει, και κλει­δώ­νει αφή­νο­ντάς το. Δια­θέ­τει GPS για τον εντο­πι­σμό της θέσης, βέβαια, έχει μικτή ασφά­λι­ση για το όχη­μα και τον χρή­στη (καλύ­πτει ενδε­χό­με­νο ατύ­χη­μα – δύο μόλις έχουν συμ­βεί στη Λισα­βό­να) και είναι δια­θέ­σι­μο όλη μέρα, δηλα­δή 24 ώρες. Τώρα, όσον αφο­ρά τους επι­τή­δειους, που θελή­σουν να το κλέ­ψουν, μπο­ρούν να εντο­πι­στούν λόγω του GPS. Επί­σης, τα μέλη του προ­σω­πι­κού της hive, σε καθη­με­ρι­νή βάση φρο­ντί­ζουν για τη συλ­λο­γή, τη συντή­ρη­ση και τη φόρ­τι­ση, ώστε να είναι πάντα διαθέσιμα.

Ενημέρωση και εκπαίδευση

Η hive, σε συνερ­γα­σία με το Ινστι­τού­του Οδι­κής Ασφά­λειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλω­νάς», θα οργα­νώ­σουν ειδι­κά σεμι­νά­ρια και e‑learning, για την ορθή χρή­ση των escooters, με γνώ­μο­να την ασφά­λεια στις μετα­κι­νή­σεις και τον σεβα­σμό των πεζών.

Συγ­χρό­νως, σε συνερ­γα­σία με τον Δήμο Αθη­ναί­ων, η hive θα προ­χω­ρή­σει στην δημιουρ­γία του Working Group on Micro Mobility, δηλα­δή μιας ομά­δας εργα­σί­ας που θα λει­τουρ­γεί γνω­μο­δο­τι­κά και θα συμ­με­τέ­χουν όλοι οι ενδια­φε­ρό­με­νοι που ασχο­λού­νται με την μετα­κί­νη­ση στην πόλη. Ακα­δη­μαϊ­κοί, εκπρό­σω­ποι φορέ­ων και επι­χει­ρή­σε­ων, που μαζί με στε­λέ­χη του Δήμου θα δια­μορ­φώ­σουν τις βέλ­τι­στες πρα­κτι­κές για την ασφα­λή μετα­κί­νη­ση στην πόλη. Γενι­κά η hive, λει­τουρ­γεί εντός του νομι­κού πλαι­σί­ου και σε κάθε πόλη που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται δημιουρ­γεί ομά­δες εργα­σί­ας με τοπι­κούς φορείς.

Δημιουργία θέσεων εργασίας

Μέσα από τη λει­τουρ­γία της hive, η οποία έχει έδρα την Αθή­να, η εται­ρεία στο­χεύ­ει στη δημιουρ­γία θέσε­ων εργα­σί­ας, προ­γραμ­μα­τι­στών, ειδι­κών που θα εξε­λί­ξουν την εφαρ­μο­γή, αλλά και ατό­μων που θα συμ­βάλ­λουν στο δια­δι­κα­στι­κό μέρος της χρή­σης των escooters.

Ποια είναι η hive

Η εται­ρεία hive, είναι μόλις ηλι­κί­ας ενός έτους (ιδρύ­θη­κε το 2018) και εισά­γει κάτι και­νούρ­γιο στις κοντι­νές μετα­κι­νή­σεις στην πόλη. Υπάρ­χουν κι άλλες εται­ρεί­ες που παρέ­χουν παρό­μοιες υπη­ρε­σί­ες μετα­κί­νη­σης, ωστό­σο η hive εισά­γει και­νο­το­μί­ες στο σύνο­λο των υπηρεσιών.

Προ ημε­ρών έγρα­ψα ότι το BMW Group και η Daimler AG συγκε­ντρώ­νουν τις υπη­ρε­σί­ες κινη­τι­κό­τη­τας, για να δημιουρ­γή­σουν έναν νέο παγκό­σμιο παί­κτη που θα προ­σφέ­ρει βιώ­σι­μη αστι­κή κινη­τι­κό­τη­τα. Συνο­λι­κά, θα επεν­δύ­σουν περισ­σό­τε­ρα από 1 δισε­κα­τομ­μύ­ριο ευρώ για να ανα­πτύ­ξουν και να συν­δυά­σουν υπη­ρε­σί­ες, για την κοι­νή χρή­ση αυτο­κι­νή­των, την επι­βί­βα­ση, τη στάθ­μευ­ση, τη χρέ­ω­ση και τις πολυ­σύν­θε­τες μετα­φο­ρές. Η συνερ­γα­σία περι­λαμ­βά­νει πέντε πλατ­φόρ­μες: REACH NOW για πολυ­σύν­θε­τες υπη­ρε­σί­ες, CHARGE NOW για φόρ­τι­ση, FREE NOW για μετα­κι­νή­σεις πόλης, PARK NOW για στάθ­μευ­ση και SHARE NOW για κοι­νή χρή­ση αυτο­κι­νή­των. H hive, λοι­πόν, είναι μέλος της Daimler AG, και απο­τε­λεί μέλος του ευρω­παϊ­κού βρα­χί­ο­να μετα­κί­νη­σης, και ειδι­κό­τε­ρα του τομέα της εξυ­πη­ρέ­τη­σης αιτη­μά­των για μετα­κί­νη­ση στην πόλη μέσω πλατ­φόρ­μας της FREE NOW, που συνο­λι­κά απο­τε­λεί την επι­λο­γή για 21 εκα­τομ­μύ­ρια χρή­στες σε 17 αγο­ρές της Ευρώ­πης και της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής. Η hive, μαζί με την beat (ελλη­νι­κή εται­ρεία δια­με­σο­λά­βη­σης μίσθω­σης ταξί που εξα­γο­ρά­στη­κε από την Daimler), την mytaxi, την Clevertaxi και την Kaptain, βρί­σκο­νται υπό την ομπρέ­λα του FREE NOW και είναι η μόνη που δεν προ­σφέ­ρει υπη­ρε­σί­ες ταξί.

«Είμα­στε πολύ χαρού­με­νοι που ξεκι­νά­με και στην Ελλά­δα με πρώ­το σταθ­μό την Αθή­να. Δεν είναι μόνο η ιστο­ρι­κή σημα­σία της πόλης, ούτε ότι απο­τε­λεί έναν από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους του­ρι­στι­κούς προ­ο­ρι­σμούς στον κόσμο, αλλά η έφε­ση που έχουν οι Έλλη­νες να αγκα­λιά­ζουν κάθε τεχνο­λο­γι­κή και­νο­το­μία και με αυτό τον τρό­πο να εκτι­μούν οτι­δή­πο­τε τους βοη­θά να αντα­πο­κρι­θούν στους σύγ­χρο­νους ρυθ­μούς της καθη­με­ρι­νό­τη­τας τους», επι­ση­μαί­νει ο CEO της hive, Tristan Torres Velat δήλωσε.

 

Πηγή www.news247.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων