- Διαφήμιση -

ΕΛ.ΑΣ: Ψάχνουν σχέση της έκρηξης σε ΙΧ στην Γλυφάδα με τους Hell’s Angels

Οι πρώτες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ, ο φάκελος του 2014 και ο κύκλος των βομβιστικών επιθέσεων

Σει­ρά ενδεί­ξε­ων ότι ίσως η έκρη­ξη σε πολυ­τε­λές ΙΧ σε υπαί­θριο πάρ­κινγκ της λεω­φό­ρο Βου­λιαγ­μέ­νης ‑κοντά σε κατα­στή­μα­τα- στο ύψος της Γλυ­φά­δας, μπο­ρεί να σχε­τί­ζε­ται με την δρά­ση της διε­θνούς εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης «Hell’s Angels» (Αγγε­λοι της Κόλα­σης) δια­θέ­τει τις τελευ­ταί­ως ώρες η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες ο 56χρονος τραυ­μα­τι­σμέ­νος οδη­γός του οχή­μα­τος (φωτο. αρι­στε­ρά) ‑αυστρα­λός υπή­κο­ος που έδι­νε παρόν στο Ντου­μπάι- είχε κατα­γρά­φει ως άτο­μο που είχε επα­φή με την εν λόγω οργά­νω­ση, χωρίς περαι­τέ­ρω επι­βα­ρυ­ντι­κές αναφορές.

Μάλι­στα φαί­νε­ται ότι το θύμα συμ­με­τεί­χε σε πόλε­μο συμ­μο­ριών μοτο­σι­κλε­τι­στών στην Αυστρα­λία την περί­ο­δο 2017–2018, όπου είχαν σημειω­θεί δύο ανθρω­πο­κτο­νί­ες. Ενα μάλι­στα από τα θύμα­τα πυρο­βο­λή­θη­κε την ώρα που έκα­νε τατουάζ. Σε δημο­σί­ευ­μα του 2018 ανα­φέ­ρε­ται ότι αυστρα­λια­νοί αστυ­νο­μι­κοί επε­σή­μα­ναν ότι ο 56χρονος είχε εγκα­τα­στα­θεί στην Ελλάδα.

Οπως προ­κύ­πτει από άλλες πηγές βρι­σκό­ταν σε τοπι­κό γυμνα­στή­ριο και μετά την έξο­δο του από αυτό έγι­νε η έκρη­ξη. Προ­κα­λώ­ντας απο­ρί­ες για τον χρό­νο και τον τρό­πο που έγι­νε η παγί­δευ­ση του ΙΧ του.

Σημειώ­νε­ται ότι το 2014 είχε δημο­σιο­ποι­η­θεί ότι η ΕΛ.ΑΣ είχε σχη­μα­τί­σει ογκώ­δη φάκε­λο για την ύπο­πτη δρά­ση μελών των «Hell’s Angels» στην Ελλά­δα και στο εξω­τε­ρι­κό μετά την έκρη­ξη ισχυ­ρού μηχα­νι­σμού (τον Νοέμ­βριο του 2014) στα γρα­φεία της λέσχης στο Κορω­πί αλλά και μετά τη σύλ­λη­ψη δύο μελών του κλαμπ για παρά­νο­μη οπλοκατοχή.

Οι αρμό­διες αστυ­νο­μι­κές υπη­ρε­σί­ες εξε­τά­ζουν ήδη το ενδε­χό­με­νο κάποια μέλη του κλαμπ –με βάση κυρί­ως στο εξω­τε­ρι­κό– να συσχε­τί­ζο­νται και με άλλες βομ­βι­στι­κές επι­θέ­σεις που έχουν σημειω­θεί στην Αττι­κή, όπως σε εμπο­ρι­κό κέντρο στην Γλυ­φά­δα το 2011 καθώς και με τη δολο­φο­νία, το 2012, ελλη­νο­κα­να­δού κατη­γο­ρού­με­νου για δια­κί­νη­ση ναρ­κω­τι­κών, που είχε βρε­θεί στην περιο­χή Χάρα­κα Κερατέας.

Οι «Αγγε­λοι της Κόλα­σης» είναι λέσχη μοτο­σι­κλε­τι­στών που οδη­γούν κατά κανό­να τις γνω­στές μηχα­νές Χάρ­λεϊ Ντέι­βιν­τσον. Ιδρύ­θη­κε στις 17 Μαρ­τί­ου 1948 στην Καλι­φόρ­νια και έχει περισ­σό­τε­ρα από 230 παραρ­τή­μα­τα σε 27 χώρες ανά­με­σά τους και η Ελλά­δα. Σύν­θη­μα των μελών του κλαμπ είναι: «Οταν κάνου­με το σωστό, κανείς δεν το θυμά­ται. Οταν κάνου­με λάθος, κανείς δεν το ξεχνά».

Οι αμε­ρι­κα­νι­κές αλλά και οι ευρω­παϊ­κές διω­κτι­κές υπη­ρε­σί­ες έχουν συντά­ξει κατά και­ρούς ανα­φο­ρές σύμ­φω­να με τις οποί­ες πολ­λά κλαμπ των «Αγγέ­λων της Κόλα­σης» στο εξω­τε­ρι­κό – \κυρί­ως στην Κεντρι­κή Ευρώ­πη και στη Σκαν­δι­να­βία– δεν αρκού­νται μόνο στην αγά­πη τους για τα δίτρο­χα «αλλά στε­γά­ζουν εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση ορι­σμέ­νων μελών τους που αφο­ρά ανθρω­πο­κτο­νί­ες, δια­κί­νη­ση ναρ­κω­τι­κών αλλά και κλεμ­μέ­νων αγα­θών, εκβια­σμούς αλλά και συμ­με­το­χή σε κυκλώ­μα­τα σωματεμπορίας».

Στις 30 Ιου­λί­ου 2010 συντά­χθη­καν έγγρα­φα της Europol, της Ευρω­παϊ­κής Αστυ­νο­μί­ας, για εμπλο­κή σε εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση μελών των «Hell’s Angels» που βρί­σκο­νται σε βαλ­κα­νι­κές χώρες και οι οποί­οι επε­κτεί­νουν συνε­χώς τη δρά­ση τους. Μάλι­στα προ­χώ­ρη­σαν σε ανταλ­λα­γή πλη­ρο­φο­ριών σχε­τι­κά με την εγκλη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα μελών του ίδιου κλαμπ στη Δυτι­κή Ευρώπη.

Τον Ιού­λιο του 2013 έγι­νε μεγά­λη επι­χεί­ρη­ση της Europol έπει­τα από έρευ­νες δυό­μι­σι ετών που διε­ξή­γαν αστυ­νο­μι­κές υπη­ρε­σί­ες πέντε ευρω­παϊ­κών χωρών. Σημειώ­νε­ται ότι βομ­βι­στι­κή επί­θε­ση με παρό­μοιο τρό­πο (με παγί­δευ­ση ΙΧ με εκρη­κτι­κά που ενερ­γο­ποι­ή­θη­καν με την μίζα), είχε σημειω­θεί το 2009.
Η έκρη­ξη που προ­κά­λε­σε τον βαρύ­τα­το τραυ­μα­τι­σμό του εμπό­ρου ρού­χων Αθα­νά­σιου Μηλι­τσό­που­λου (σσ.: έχα­σε αργό­τε­ρα τη μάχη με τη ζωή λόγω των σοβα­ρών τραυ­μά­των του) σημειώ­θη­κε στις 8.45 το πρωί της 6ης Μαρ­τί­ου 2009, στην οδό Βαλα­ω­ρί­του 27 στην Βού­λα Αττι­κής, τη στιγ­μή που προ­σπα­θού­σε να θέσει σε λει­τουρ­γία το τζιπ του. Η βόμ­βα που απο­τε­λεί­το από μεγά­λη ποσό­τη­τα ζελα­το­δυ­να­μί­τι­δας είχε τοπο­θε­τη­θεί στο κάτω μέρος του αυτο­κι­νή­του και είχε ενερ­γο­ποι­η­θεί και τότε με την μίζα του ΙΧ. Τα κίνη­τρα εκεί­νης της επί­θε­σης δεν είχαν διευκρινισθεί.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων