- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Η Κεραμέως εξαφάνισε τις Κοινωνικές Επιστήμες από το Λύκειο

του Χάρη Στεργίου

Η Κοι­νω­νιο­λο­γία είναι ένα μάθη­μα Ελευ­θε­ρί­ας. Ως την υπουρ­γία της Κερα­μέ­ως κανείς δεν είχε σκε­φθεί να  θέσει αυτό το μάθη­μα εκτός εκπαί­δευ­σης. Ούτε ο Ιωάν­νης Μετα­ξάς. Η εμπα­θής κυρία Κερα­μέ­ως πέτα­ξε την Κοι­νω­νιο­λο­γία και μαζί πολ­λά μαθή­μα­τα Κοι­νω­νι­κών Επι­στη­μών σαν την τρί­χα από το ζυμά­ρια εν μία νυκτί από το Λύκειο. Θα μπο­ρού­σε να είναι και το μεγα­λύ­τε­ρο μορ­φω­τι­κό έγκλη­μα της μετα­πο­λί­τευ­σης αν στην χώρα της φαι­δράς πορ­το­κα­λέ­ας δεν βρι­σκό­ταν μικροί άνθρω­ποι να το απο­δε­χθούν. Στις σύγ­χρο­νες χώρες όλου του κόσμου και σε μια επο­χή κοι­νω­νι­κών ανα­κα­τα­τά­ξε­ων είναι τόσο αυτο­νό­η­τες οι κοι­νω­νι­κές επι­στή­μες όπου συνε­χώς ανα­πτύ­σο­νται και υπο­στη­ρί­ζουν τη κοι­νω­νι­κή προ­ό­δο. Μόνο στη Σοβιε­τι­κή Ενω­ση ήταν απα­γο­ρευ­μέ­νη ως αστι­κή επιστήμη.

Στο μυα­λό της Κερα­μέ­ως το να πετά­ξεις τις κοι­νω­νι­κές επι­στή­μες από το λύκειο, να καταρ­γή­σεις τα μαθή­μα­τα Δημο­κρα­τί­ας και να αυξή­σεις τις ώρες της Γυμνα­στι­κής, των Θρη­σκευ­τι­κών και των Λατι­νι­κών λέγε­ται εκπαι­δευ­τι­κή μεταρ­ρύθ­μι­ση! Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε!

Ακα­τα­νό­η­τη, αν όχι ένο­χη, είναι η στή­ρι­ξη που της προ­σέ­φε­ρε ο πρω­θυ­πουρ­γός και το κόμ­μα της Νέας Δημοκρατίας

Οι κοι­νω­νι­κές επι­στή­μες συνώ­νυ­μες του δια­φω­τι­σμού και της προ­ό­δου συμ­βα­δί­ζουν με τον πολι­τι­κό φιλε­λευ­θε­ρι­σμό και τα προ­τάγ­μα­τα της νεω­τε­ρι­κό­τη­τας που αν δεν κάνου­με λάθος απο­τε­λούν μέρος του ιδε­ο­λο­γι­κού πυρή­να της Νέας Δημο­κρα­τί­ας αλλά και της εγκύ­κλιας γνώ­σης της κυρί­ας Κερα­μέ­ως στα πανε­πι­στή­μια που σπούδασε.

Είναι επί­σης λαμπρό εύρη­μα πολι­τι­κής ηλι­θιό­τη­τας να βαφτί­ζο­νται οι επι­στή­μες σε αρι­στε­ρές και δεξιές, αν ποτέ ειπώ­θη­κε κάτι τέτοιο.

Στις 12 Νοεμ­βρί­ου 2022, το Συμ­βού­λιο της Επικρατείας,μετά από προ­σφυ­γές εκπαι­δευ­τι­κών, απο­φάν­θη­κε ότι η κατάρ­γη­ση των Κοι­νω­νι­κών Επι­στη­μών από το Λύκειο είναι τυπι­κά αντι­συ­νταγ­μα­τι­κή για­τί πλήτ­τει την ανά­πτυ­ξη δημο­κρα­τι­κής παι­δεί­ας στους μαθητές.

Μετά από αυτή την από­φα­ση η κυβέρ­νη­ση  δεν συντά­χθη­κε με αυτή την από­φα­ση και δεν έχει δηλώ­σει μέχρις στιγ­μής ότι θα την σεβα­στεί. Να υπο­γραμ­μί­σου­με  ότι και το ΠΑΣΟΚ δεν προ­έ­βη σε καμιά σχε­τι­κή  δήλω­ση για επα­να­φο­ρά των μαθη­μά­των στην Εκπαί­δευ­ση. Να θυμί­σου­με ότι η εισα­γω­γή της Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας το 1982 στην Εκπαί­δευ­ση ήταν δική του επιλογή.

Το ΣτΕ στην από­φα­σή του δεν έκα­νε ανα­φο­ρά στην ανά­γκη επα­νέ­ντα­ξης της Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας αλλά στην ανά­γκη επα­να­φο­ράς όλων εκεί­νων των μαθη­μά­των Κοι­νω­νι­κών Επι­στη­μών όπως:

Βασι­κές Αρχές Κοι­νω­νι­κών Επι­στη­μών, Β Λυκεί­ου (Καταρ­γή­θη­κε από την Κεραμέως)

Σύγ­χρο­νος Κόσμος, Β Λυκεί­ου (Καταρ­γή­θη­κε από την Κεραμέως)

Πολι­τι­κή Παι­δεία, Β Λυκεί­ου (Μειώ­θη­καν οι ώρες διδα­σκα­λί­ας από την Κεραμέως)

Θυμί­ζου­με ότι η Κοι­νω­νιο­λο­γία δεν είχε καταρ­γη­θεί ποτέ από μάθη­μα στα Λύκειο.(Η Κερα­μέ­ως το κατάρ­γη­σε τελεί­ως από τα Λύκεια και όχι  μόνο ως μάθη­μα Πανελ­λα­δι­κών. Τη θέση του πήραν τα Λατινικά)

Το σκε­πτι­κό της από­φα­σης του ΣτΕ  για την  επα­να­φο­ρά των μαθη­μά­των Κοι­νω­νι­κών Επι­στη­μών στο Λύκειο ήταν η στή­ρι­ξη της Δημο­κρα­τι­κής Παιδείας.

Την από­φα­ση του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας δεν την πρό­βα­λαν  ιδιαί­τε­ρα τα περισ­σό­τε­ρα media καθώς και κόμ­μα­τα ή εκπαι­δευ­τι­κές  συν­δι­κα­λι­στι­κές παρα­τά­ξεις. Οι λόγοι προ­φα­νείς. Η υπο­τί­μη­ση του θέμα­τος και η υπερ­τί­μη­ση  των ενδε­χό­με­νων αντι­δρά­σε­ων των συντε­χνιών στον χώρο της εκπαίδευσης.

«Τι είχες Γιάν­νη, τι είχα πάντα!»

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων