- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πεντέλη: Πήγε να τους κάψει ζωντανούς τους ηλικιωμένους ο γιος τους

Πανελ­λή­νια οργή προ­κά­λε­σε το βίντεο-ντο­κου­μέ­ντο που προ­βάλ­λει τον βίαιο ξυλο­δαρ­μό ενός ζεύ­γους ηλι­κιω­μέ­νων από τον 50χρονο γιο τους για χρη­μα­τι­κούς λόγους, φαι­νό­με­νο που λάμ­βα­νε χώρα τα τελευ­ταία χρό­νια. Οι άγριες εικό­νες, που εκτυ­λίσ­σο­νταν σε σπί­τι στην Πεντέ­λη, προ­κά­λε­σαν και την παρέμ­βα­ση του εισαγ­γε­λέα και πιο συγκε­κρι­μέ­να του προϊ­στα­μέ­νου της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Αθη­νών Αντώ­νη Ελευ­θε­ριά­νου ο οποί­ος και παρήγ­γει­λε τη διε­νέρ­γεια προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης την οποία θα διε­νερ­γή­σει η εισαγ­γε­λέ­ας Μαρία Καρα­μα­νώ­λη ανα­ζη­τώ­ντας στο πλαί­σιο αυτής εάν έχουν τελε­στεί αδι­κή­μα­τα παρά­βα­σης δια­τά­ξε­ων του νόμου περί ενδοι­κο­γε­νεια­κής βίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων